CBS Persbericht


Datum: 28-07-99

Werkloosheid in alle provincies gedaald

De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1998 leidde in alle provincies tot een daling van de werkloosheid en een stijging van de arbeidsdeelname. Ook in de grote steden is de werkloosheid in 1998 gedaald. In Amsterdam en Rotterdam bleef de werkloosheid wel veel hoger dan het landelijk gemiddelde, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Daling werkloosheid en stijging arbeidsdeelname in alle provincies

De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1998 heeft in alle provincies geleid tot een toename van de arbeidsdeelname. Ook daalde de werkloosheid in alle provincies. De werkloosheid bleef het hoogst in de provincie Groningen. In 1998 was in deze provincie 7,8 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dat is veel hoger dan het landelijk gemiddelde van 5,0 procent. Groningen wordt op enige afstand gevolgd door Friesland en Drenthe. De provincie Utrecht heeft al jarenlang de laagste werkloosheid. In 1998 was in Utrecht 3,9 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Arbeidsmarkt in Amsterdam en Rotterdam ongunstig

In Amsterdam en Rotterdam is de situatie op de arbeidsmarkt al jarenlang ongunstig. Hoewel de werkloosheid ook in deze twee steden in 1998 daalde, lag deze nog steeds aanzienlijk boven het landelijk gemiddelde. Voor Amsterdam kwam het werkloosheidspercentage uit op 8,0 en voor Rotterdam op 10,2. De werkloosheid in Den Haag en Utrecht heeft zich in de jaren negentig gunstig ontwikkeld. In 1990 was de werkloosheid in beide steden ongeveer even hoog als in Amsterdam en Rotterdam. Geleidelijk is de werkloosheid in Den Haag en Utrecht teruggelopen tot rond het landelijk gemiddelde.

Technische toelichting

De uitkomsten over de arbeidsmarkt in 1998 zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking van het CBS. Voor deze enquête wordt jaarlijks één op de honderd inwoners van Nederland geïnterviewd. Voor een steekproefonderzoek is dit aantal erg hoog. Desondanks hebben de uitkomsten een onnauwkeurigheidsmarge. Alleen uit grote veranderingen en uit veranderingen die zich een aantal jaren voortdurend aftekenen, mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de regionale werkloosheid en arbeidsparticipatie.

Begrippen

De werkloze beroepsbevolking betreft mensen van 15-64 jaar die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week en dat nog niet gevonden hebben of nog in de nieuw gevonden baan moeten beginnen. Het ingeschreven staan bij het arbeidsbureau is hierbij niet van belang. De werkzame beroepsbevolking betreft mensen die betaald werk hebben van twaalf uur of meer per week. De arbeidsparticipatie is de werkzame beroepsbevolking in procenten van de bevolking.

Naast gegevens over de werkloze beroepsbevolking publiceert het CBS maandelijks cijfers over de geregistreerde werkloosheid. Geregistreerde werklozen zijn mensen zonder werk of met werk van minder dan twaalf uur per week die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven en direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, mevr. A.M.S. Boelens, tel. (045) 570 72 10; e-mail: abns@cbs.nl. Op aanvraag zijn verder verkrijgbaar tabellen over de werkloosheid en arbeidsparticipatie per RBA-gebied. Deze informatie is verkrijgbaar bij dhr A.J.G. de Munck, tel. (045) 570 72 51; e-mail: amnk@cbs.nl. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS in Voorburg, tel. (070) 337 58 16.

Tabel 1. Werkloze beroepsbevolking van 15-64 jaar in % van de beroepsbevolking naar provincie

Tabel 2. Netto arbeidsparticipatie van personen van 15-64 jaar naar provincie

Tabel 3. Personen van 15-64 jaar naar provincie, 1998

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 28 juli 1999

Deel: ' Werkloosheid in alle provincies gedaald '
Lees ook