CBS

Werkloosheid mei-juli

In de maanden mei-juli kwam het aantal geregistreerde werklozen gemiddeld uit op 132 duizend. Dat is 39 000 lager dan een jaar geleden. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Geregistreerde werkloosheid mei-juli
In de maanden mei-juli van dit jaar waren er gemiddeld 132 duizend geregistreerde werklozen. Door seizoeneffecten is de werkloosheid in deze periode van het jaar altijd lager. Na verwijdering van deze seizoeneffecten komt het werkloosheidscijfer uit op 146 duizend. Dat is drieduizend lager dan in april-juni. Omdat de cijfers gebaseerd zijn op een steekproefonderzoek hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge. De ontwikkeling van de werkloosheid kan daarom het beste over een wat langere periode worden vastgesteld. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal werklozen nu 39 duizend lager. Dat komt overeen met een daling van gemiddeld ruim drieduizend per maand. Vanaf maart 2001 laten de cijfers echter weinig verandering zien. Het is nog te vroeg om daaruit te concluderen dat aan de daling van de werkloosheid een einde is gekomen. Daarom moeten de cijfers van de komende maanden worden afgewacht.

Technische toelichting
Geregistreerde werklozen zijn mensen die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven, direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week en geen werk hebben of werk van minder dan twaalf uur per week. De cijfers over de geregistreerde werkloosheid zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steekproefonderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend mensen in Nederland wordt gehouden. De geregistreerde werkloosheidscijfers hebben een onnauwkeurigheidsmarge omdat ze gebaseerd zijn op een steekproefonderzoek. Alleen uit grote veranderingen of uit veranderingen die zich gedurende een langere periode aftekenen mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid. Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloosheid, publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van het onbenut arbeidsaanbod. Eén daarvan is de werkloze beroepsbevolking: mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en actief zoeken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Centraal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses. Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men direct in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzovoorts). Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal mensen met een bijstands- of ww- uitkering.

PB01-180
17 augustus 2001
9.30 uur

Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht
CBS-Persdienst

Postbus 4000
2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71
E-mail: persdienst@cbs.nl

Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

Deel: ' Werkloosheid mei-juli lager t.o.v. vorig jaar '
Lees ook