CBS

Stijgende werkloosheid

De werkloosheid is de afgelopen maanden gestegen. Het aantal geregistreerde werklozen kwam in de maanden maart-mei gemiddeld uit op 159 duizend. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Stijgende tendens werkloosheid
In de maanden maart-mei waren er gemiddeld 159 duizend werklozen. Dat zijn er achtduizend minder dan in de maanden februari-april. Vanwege seizoeneffecten is echter een daling van het aantal werklozen met dertienduizend gebruikelijk. Na verwijdering van de seizoeneffecten komt het werkloosheidscijfer dan ook vijfduizend hoger uit dan in de vorige driemaandsperiode. Vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar is het aantal werklozen nu 34 duizend hoger. De werkloosheid heeft de afgelopen maanden een stijgende tendens.

Technische toelichting
Geregistreerde werklozen zijn mensen die bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) staan ingeschreven, direct beschikbaar zijn voor een betaalde baan van minstens twaalf uur per week en geen werk hebben of werk van minder dan twaalf uur per week. De cijfers over de geregistreerde werkloosheid zijn gebaseerd op de registratie van de CWI's en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steekproefonderzoek dat maandelijks onder ruim dertigduizend mensen in Nederland wordt gehouden. De geregistreerde werkloosheidscijfers hebben een onnauwkeurigheidsmarge omdat ze gebaseerd zijn op een steekproefonderzoek. Alleen uit grote veranderingen of uit veranderingen die zich gedurende een langere periode aftekenen mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid. Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloosheid, publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van het onbenut arbeidsaanbod. Eén daarvan is de werkloze beroepsbevolking: mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en actief zoeken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Centraal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses. Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men direct in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzovoorts). Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal mensen met een bijstands- of ww- uitkering.

Voor achtergrondinformatie en meer details over dit onderwerp kunt u contact opnemen met dhr. drs. J.G.J. Thijssen, tel. (045) 570 72 54. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

PB02-122
19 juni 2002
9.30 uur
Centraal Bureau voor de Statistiek
Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

Deel: ' Werkloosheid stijgt in Nederland '
Lees ook