Werkloosheidscijfers van de maand december 1998

Kabinet van de minister van tewerkstelling en arbeid en gelijke-kansenbeleid

Brussel, 6 januari 1999 Persmededeling

Minister van Tewerkstelling en Arbeid Miet Smet deelt hierbij de werkloosheidscijfers voor de maand december 1998 mee.

Over het ganse jaar 1998 is het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen afgenomen met 39.493 tot 411.575. Dat is het laagste werkloosheidspeil voor de maanden december sinds 1991. Een periode van economische hoogconjunctuur werd toen afgesloten met een aantal uitkeringsgerechtigde werklozen van 383.510. De ambitie van minister Smet is in '99 het werkloosheidscijfer van begin van de jaren negentig te bereieken.

Wat de geografische verdeling betreft, daalde het aantal werklozen over de afgelopen 12 maand in Vlaanderen met 25.017 tot 159.934. Dit is voor de maand december het laagste werkloosheidscijfer sinds 1991 toen er 168.967 uitkeringsgerechtigde werklozen waren. Het werkloosheidscijfer in Vlaanderen ligt zelfs kort bij het werkloosheidscijfer eind jaren tachtig. Ten opzichte van de vorige maand is er een stijging van 5.509 (3,6%). De seizoensgebonden werkloosheidsstijging kan worden verklaard door een vermindering van de economische activiteit op het einde van het jaar en vooral in de dienstensector.

Alhoewel in Wallonië de evolutie iets trager gaat, is ook hier de tendens in positieve zin omgeslagen. Toch blijft men ver van het niveau van begin jaren negentig. Eind december 1998 waren er 196.785 uitkeringsgerechtigde werklozen in Wallonië. Dat zijn er 11.364 (-5,5%) minder dan in december 1997. Ten opzichte van de maand november 1998 is er een lichte stijging van 997 (+0,5%).

Eind december 1998 waren er 54.856 uitkeringsgerechtigde werklozen in Brussel. Ten opzichte van vorig jaar daalde de werkloosheid in Brussel met 3.112 (-5,4%) en ten opzichte van vorige maand met 558 (-1%) Met 54.856 is men nog een stuk verwijderd van het werkloosheidscijfer van begin jaren negentig (48.281 in de maand december 1991). Het hoge cijfer wordt o.m. veroorzaakt door een verhoudingsgewijze hogere werkloosheid bij vreemdelingen in Brussel. Veertig procent van de uitkeringsgerechtigde werklozen in Brussel zijn van vreemde nationaliteit, tegenover 15% in Wallonië en 10% in Vlaanderen. Minister Smet is van oordeel dat speciale inspanningen moeten gedaan worden om vreemdelingen via tewerkstelling te integreren en zal ter zake voorstellen doen bij de opstelling van het tweede Belgisch Actieplan van de werkgelegenheid dat ter uitvoering van de nieuwe Europese richtsnoeren door de Belgische Regering zal worden opgesteld..

In december 1998 waren er 178.212 werkloze mannen en 233.363 werkloze vrouwen. Op jaarbasis is er bij de mannen een daling met 16.609 (-8,5%), bij de vrouwen zijn er nu 22.884 (-8,9%) werklozen minder dan in december vorig jaar. Tegenover vorige maand is het aantal werkloze mannen gestegen met 3.167 (+1,8%). Bij de vrouwen is de werkloosheid ten opzichte van vorige maand gestegen met 2.781 eenheden (+1,2%).

Momenteel zijn er 71.752 werklozen beneden de 25 jaar. Dat zijn er 1.124 (+1,6%) meer dan vorige maand. Ook de cijfers op jaarbasis wijzen nog altijd op een verbetering van de jeugdwerkloosheid. In vergelijking met vorig jaar zijn er nu 7.408 (-9,4%) jonge werklozen minder. De gunstige trend bij de jongerenwerkloosheid is hoopgevend. Met 71.752 eenheden is deze eindejaarsnotering de laagste sedert 1974.

In vergelijking met vorige maand kende het aantal langdurig werklozen (+ 2 jaar werkloosheid) een daling met 286 tot 195.260 (-0,1%). Ten opzichte van vorig jaar zijn er 15.270 langdurig werklozen minder; een daling met 7,3%. Over de laatste drie jaar stellen we een daling vast met meer dan 15%.

De Europese Commissie hecht in haar richtsnoeren groot belang aan initiatieven om de werkloosheid bij jongeren en langdurig werklozen terug te dringen. De evolutie bij deze risicogroepen toont aan dat de maatregelen zoals het voordeelbanenplan, loonkostvermindering en activering sociale uitkeringen de nodige impact hebben.

De werkloosheidsgraad bedraagt deze maand 12,2% (9,6 % voor de mannen en 15,6% voor de vrouwen). De werkloosheidsgraad ligt daarmee 0,1% hoger dan vorige maand en 1% lager ten aanzien van december 1997.

De omzetting van de Belgische naar Europees vergelijkbare cijfers levert voor België in oktober 1998 een werkloosheidsgraad op van 8,6%. Dit cijfer ligt 1,2 %-punten onder het Europees gemiddelde van 9,8%. Ter vergelijking de werkloosheidsgraden van onze buurlanden voor oktober 1998: Duitsland 9,3%, Frankrijk 11,8%, Nederland 3.7%(september 1998).

Voor 1999 wordt een verdere daling van de werkloosheid vooropgesteld. De Europese Commissie raamt de werkloosheidsgraad voor België op 7,7% en op 9,5% voor de Europese Unie. Het Planbureau voorziet in 1999 een daling van de werkloosheid in België met ongeveer 30.000.

Voor de periode 1998-1999 houdt het Planbureau rekening met de creatie van 90.000 bijkomende jobs. In de herfstvooruitzichten van oktober 1998 houdt de Europese Commissie in 1999 voor België rekening met een werkgelegenheidstoename die iets hoger ligt dan het Europees gemiddelde: 1% tegenover een gemiddelde toename in de Europese Unie met 0,9%.

Ondanks het feit dat het cijfer voor de economische groei in België niet echt verschillend is van het Europees gemiddelde, doet België het inzake werkloosheidsgraad en toename van de werkgelegenheid beter dan het Europees gemiddelde. Die positieve resultaten zijn een gevolg van een beleid dat zich vooral toespitst op een verhoging van de vraag naar arbeidskrachten door arbeidskostverlaging, verhoging van de flexibiliteit, herverdeling arbeid en activering werkloosheidsuitkeringen. Dat beleid heeft er voor gezorgd dat bij eenzelfde economische groei in België meer arbeid werd gecreëerd dan in de meeste Europese landen.

Deel: ' Werkloosheidscijfers van de maand december 1998 in Belgie '
Lees ook