expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: 70 PROCENT LOON TIJDENS ZORGVERLOF..............

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persbericht Ministerraad
17 september 1999

WERKNEMERS KRIJGEN 70 PROCENT VAN HUN LOON DOORBETAALD TIJDENS

ZORGVERLOF

Werknemers krijgen een wettelijk recht op maximaal tien dagen zorgverlof per jaar. Tijdens dit verlof wordt 70 procent van het loon doorbetaald. Werkgevers krijgen voor de helft van de kosten een financiële compensatie van de overheid. De kosten van het zorgverlof worden ongeveer gelijk verdeeld over werkgevers, werknemers en de overheid.

Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het besluit vloeit voort uit de discussienota .Op weg naar een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg., die in maart is uitgebracht.

Het wettelijk recht op maximaal tien dagen betaald zorgverlof (naar rato voor deeltijdwerkers) is een aanvulling op de huidige calamiteitenregeling. Werknemers kunnen in aanmerking komen voor het verlof als zij de zorg op zich moeten nemen voor zieke thuiswonende gezinsleden, inclusief de partner. Het recht op verlof is geclausuleerd, dat wil zeggen dat de werkgever de mogelijkheid heeft het verlof te weigeren vanwege een zwaarwegend bedrijfsbelang. De werkgever kan vragen bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat de aanwezigheid thuis van de werknemer noodzakelijk is voor de verzorging van de zieke.

Werkgevers worden wettelijk verplicht om 70 procent van het loon door te betalen, met een minimum gelijk aan het bruto minimumuurloon en een maximum gelijk aan het maximumdagloon, overeenkomstig de regeling bij ziekte. De kosten van het zorgverlof worden geraamd op 370 miljoen gulden per jaar. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat degene die met verlof gaat, wordt vervangen. Werkgevers worden voor de helft van de kosten (185 miljoen) gecompenseerd. Voor de vormgeving van de compensatie zijn verschillende varianten denkbaar. Dit wordt nog nader uitgewerkt.
De compensatieregeling betekent dat de kosten van het zorgverlof voor circa een derde door de werkgever, voor circa een derde door de werknemer en voor circa een derde door de overheid worden gedragen.

Het kabinet vindt het noodzakelijk om de inkomensvoorziening tijdens het verlof wettelijk vast te leggen. Het ontbreken van een inkomensvoorziening zou te hoge belemmeringen kunnen opwerpen voor het gebruik van zorgverlof. Bovendien heeft de Tweede Kamer tijdens het overleg over de discussienota .Op weg naar een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg. zich door middel van een motie uitgesproken voor een deels publiek gefinancierd zorgverlof. In de discussienota heeft het kabinet aangegeven dat het de sociale partners primair verantwoordelijk acht voor de totstandkoming van afspraken over een (gedeeltelijke) inkomensvoorziening. Naar aanleiding van de adviezen van de sociale partners in de Stichting van de Arbeid, die sterk verdeeld waren, is het kabinet echter van mening dat er niet vanuit gegaan kan worden dat op vrijwillige basis, dus zonder wetgeving, een adequate regeling tot stand zal komen.

De keuze voor een inkomensvoorziening ter hoogte van 70 procent van het brutoloon is gemaakt omdat bij een lagere inkomensvoorziening (bijvoorbeeld 70 of 100 procent van het wettelijk minimumloon) de inkomensachteruitgang een grote belemmering zou zijn om het zorgverlof op te nemen. Ook het risico dat werknemers geen verlof opnemen maar zichzelf ziek melden, zal dan niet kleiner worden omdat bij ziekte minimaal 70 procent van het loon wordt doorbetaald. Bovendien zullen, naarmate de inkomensvoorziening lager ligt, in de praktijk vooral vrouwen gebruik maken van het zorgverlof. Dit betekent dat een grotere betrokkenheid van mannen bij zorgtaken in het gedrang komt, evenals de toename van de arbeidsdeelname van vrouwen.

Voor de berekening van de kosten is uitgegaan van het gemiddelde gebruik van de zorgverlofregelingen in Duitsland en Zweden.

RVD, 17.09.99

17 sep 99 14:09

Deel: ' Werknemers 70 procent doorbetaald tijdens zorgverlof '
Lees ook