NIPO

Werknemers meer behoefte aan duidelijke informatie over pensioen

In de nieuwe Pensioenwet wordt er op aan gekoerst dat pensioenfondsen en werkgevers hun personeel en gepensioneerden beter gaan informeren over hun oudedagvoorzieningen.
Uit onderzoek dat het NIPO in maart 2002 heeft gehouden, blijkt dat werknemers in loondienst vinden dat de begrijpelijkheid van de algemene informatieverstrekking over het pensioen door pensioenfondsen te wensen over laat. Doordat oudedagvoorziening een complex onderwerp is, heeft drie op de vijf werknemers in loondienst behoefte aan meer informatie.

Begrijpelijkheid algemene informatieverstrekking door pensioensfondsen beneden peil.
De begrijpelijkheid van de algemene informatieverstrekking van de pensioensfondsen laat, volgens de respondenten, te wensen over. Op een 10-puntsschaal scoren zij met een 5.4 zeer laag. De jaarlijkse pensioenoverzichten worden wel duidelijk gevonden; drie op de vijf werknemers (62%) in loondienst vinden deze duidelijk.

Meerderheid respondenten heeft behoefte aan extra informatie over pensioen en dan met name over hoogte netto pensioen bij pensionering. Aan de werknemers in loondienst is gevraagd over welke onderwerpen met betrekking tot hun pensioen zij graag meer informatie willen ontvangen. 63% noemt één of meer onderwerpen waar ze meer informatie over zouden willen hebben. De werknemers hebben met name behoefte aan meer informatie over de hoogte van het netto pensioen bij pensionering (86%). Daarop volgt de behoefte aan meer informatie over het pensioen in relatie tot arbeidsongeschiktheid (45%) of minder werken (44%), de waarde- en/of welvaartsvastheid van het pensioen (41%) en de hoeveelheid belasting over het pensioen na pensionering (38%).
1 | Vragen of onderwerpen met betrekking tot het pensioen waar men meer informatie over wil (%)
%
Hoogte van het netto pensioen bij uitkering 86
Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik arbeidsongeschikt zou worden 45

Wat gebeurt er met het pensioen als ik minder ga werken 44 Is mijn pensioen waarde-/welvaartvast 41
Hoeveel belasting moet ik betalen over het pensioen na pensionering 38

Waardeoverdracht (bedrag dat je meeneemt van de ene pensioenregeling naar de andere) 31
Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik overlijd 31 Hoe kom ik aan een hoger pensioen als ik minder dan 40 jaar werk 29

Waar kan ik mijn vragen stellen 29
Kan ik geld bijstorten bij mijn pensioen als ik te weinig pensioen heb opgebouwd 19
Is mijn pensioen een eindloonregeling of een ander soort regeling 17

Waarin wordt mijn pensioen belegd 13
Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik ga scheiden 9 Anders 1

Slechts eenderde van de werknemers weet hoeveel pensioen hij of zij bij onveranderde omstandigheden ongeveer per jaar van het pensioenfonds krijgt, wanneer hij of zij 65 jaar wordt. Mannen zijn hiervan vaak iets beter op de hoogte dan vrouwen (41% versus 23%).

De werknemers geven er de voorkeur aan om via brieven over het pensioen te worden geïnformeerd: 60% wil schriftelijk op de hoogte worden gehouden. Daarop volgt de werkgever als infokanaal (39%).

Aan de respondenten zijn drie mogelijkheden voorgelegd waarop het pensioenfonds over het pensioen zou kunnen informeren. De meningen over welke mogelijkheid de voorkeur heeft, zijn verdeeld. Eenderde wil een kant-en-klaar persoonlijk advies over het pensioen (35%). Tweevijfde wil algemene informatie en handige hulpmiddelen, zoals het zelf of door een adviseur laten berekenen en bepalen van de (gewenste) pensioensituatie (38%). Een kwart tenslotte, wil alleen de hoogst noodzakelijke informatie over de pensioenregeling ontvangen (26%).

Pensioen is belangrijk, maar "ver van mijn bed".
Ongeveer driekwart van de werknemers (72%) vindt pensioen belangrijk, maar houdt zich er niet vaak mee bezig. Het is voor velen een onderwerp dat "ver weg" staat. Slechts 13% heeft zich grondig verdiept in het ouderdomspensioen en 37% heeft zich enigszins in de materie verdiept. Vrouwen houden zich minder bezig met het ouderdomspensioen dan mannen; slechts 9% van de vrouwen heeft zich grondig verdiept ten opzichte van 17% van de mannen. Meerderheid maakt zich geen zorgen over eigen pensioenssituatie, maar heeft wel extra voorzieningen getroffen.
Van de ondervraagde werknemers vindt ruim éénderde (37%) de eigen pensioensituatie goed geregeld en meer dan de helft (55%) vindt dit redelijk goed geregeld. Als we vragen in hoeverre de verwachting is dat de AOW in combinatie met het pensioen voldoende zal zijn voor de oude dag, geeft 30% aan te verwachten dat dit onvoldoende zal zijn. Slechts 7% verwacht dat dit ruimschoots voldoende zal zijn.

Veel mensen (84%) hebben extra voorzieningen en maatregelen voor hun oudedagvoorziening getroffen omdat zij verwachten dat het pensioen niet afdoende is. De extra voorzieningen zijn met name getroffen als extraatje (52%) of om op dezelfde voet als nu voort te kunnen leven (43%). Voorbeelden van deze extra voorzieningen zijn:

* een levensverzekering (67%)

* een bedrijfsspaarregeling (64%)

* sparen (43%)

* overwaarde van het huis (36%)

* beleggingen (26%)

De respondenten staan positief tegenover het aanbieden van verzekeringen voor eventuele pensioengaten door pensioenfondsen: 61% wil zeker of misschien van deze verzekering gebruik gaan maken.

Bij publicatie of verspreiding graag de bron: NIPO, het marktonderzoekinstituut vermelden. Voor eventuele vragen kunt terecht bij de afdeling Financiële Dienstverlening Judith Sonke (020) 522 59 14.

Methode van het onderzoek: NIPO Homebus, het veldwerk heeft plaatsgevonden in week 10 van 2002. Hierbij zijn 377 werknemers tussen de 25 en 65 (in loondienst) ondervraagd. Onderzoeksnummer: A9726

Steekproefmarges zijn op dit onderzoek van toepassing. Voor ongeveer 400 respondenten zijn de marges plus/min 4,3% bij resultaten van rond de 25% en plus/min 5,0% bij resultaten van rond de 50%.

Deel: ' Werknemers meer behoefte aan duidelijke informatie over pensioen '
Lees ook