ministerie van financiën

werkprogramma eu voorzitterschap slovenië ecofin op fiscaal terrein

brief | 17-01-2008 | nr afp08-24

aan de voorzitter van de tweede kamer der staten-generaal postbus 20018
2500 ea 's gravenhage

ons kenmerk: afp 2008-24

tijdens de laatste ecofin raad is met succes een politiek akkoord bereikt over het omvangrijke btw-pakket. ook is een akkoord gesloten over de inwerkingtredingsdatum van de vrijstelling voor goederen die reizigers de eu in kunnen nemen. in de komende maanden zal de ecofin raad zich met enkele nieuwe voorstellen gaan bezighouden. hieronder treft u een overzicht aan van de voorstellen van de europese commissie op fiscaal terrein waar de ecofin raad zich de komende maanden onder sloveens voorzitterschap over zal buigen.

werkprogramma - indirecte belastingen

wijziging btw-bepalingen van financiële en verzekeringsdiensten

de commissie heeft op 5 december 2007 een voorstel gepresenteerd voor de wijziging van de btw-bepalingen wat betreft de financiële en verzekeringsdiensten. het voorstel beoogt de bestaande btw-vrijstelling voor deze diensten te moderniseren om meer rechtszekerheid te creëren en de administratieve lasten voor belastingplichtigen en belastingautoriteiten te verminderen. het voorstel omvat onder andere een verduidelijking van de onderhavige btw-vrijstellingsregels, een verruiming van de bestaande mogelijkheid om voor belastingheffing te kiezen en een introductie van een samenwerkingsverband dat betrokkenen in staat stelt hun investeringen te poolen en de kosten ervan met btw-vrijstelling over de leden om te slaan. naar verwachting zal u volgende week het zogenaamde bnc-fiche met de eerste standpuntbepaling van het nederlandse kabinet ontvangen.

wijziging van enkele bepalingen in de btw-richtlijn

de commissie heeft op 7 november 2007 een voorstel gepresenteerd over de wijziging van enkele bepalingen in de btw-richtlijn inzake de levering van gas en elektriciteit, de introductie van btw-vrijstelling voor gemeenschappelijke ondernemingen ter uitvoering van communautaire programma's en het aftrekrecht voor het privégebruik van onroerende zaken. het bnc-fiche is u op 27 december 2007 (tweede kamer, vergaderjaar 2007-2008, 22 112, nr. 598) toegezonden.

verlaagde btw-tarieven

de ecofin raad zal de discussie over de economische gevolgen van verlaagde tarieven en over de vraag of verlaagde btw-tarieven al dan niet het gepaste instrument zijn om doelstellingen van sectoriëel beleid te bereiken in 2008 voortzetten. tegelijkertijd heeft de ecofin raad kennis genomen van het feit dat de commissie voornemens is om in 2008 een voorstel over verlaagde tarieven voor te leggen.

fiscale fraude

de ecofin raad zal in de komende maanden in discussie gaan over de mogelijke voorstellen die de europese commissie zal doen ter bestrijding van fiscale fraude. die voorstellen zullen o.a. een uitvoerige analyse met het oog op de vaststelling van de informatiebehoeften van een moderne administratie voor controle van in het bijzonder het intracommunautaire btw-stelsel van de eu bevatten.

voorstel horizontale accijnsrichtlijn
het voorzitterschap beoogt de behandeling van een aangekondigd voorstel van de commissie inzake de herziening van de horizontale accijnsrichtlijn voortvarend ter hand te nemen. zoals te doen gebruikelijk ontvangt u na ommekomst van het voorstel van de commissie een eerste bnc-fiche met een standpuntbepaling van het nederlandse kabinet.

voorstel dieselaccijns
het voorzitterschap zal trachten een compromis te vinden voor het voorstel inzake de minimumtarieven voor commerciële diesel.

voorstel alcoholaccijns
het voorzitterschap zal trachten een compromis te vinden voor het voorstel inzake de minimumtarieven voor alcoholaccijns.

hoogambtelijke bijeenkomst inzake milieubelastingen

het voorzitterschap is voornemens om 24-26 februari 2008 een bijeenkomst op hoogambtelijk niveau te organiseren over milieubelastingen. de bijeenkomst beoogt een discussie op fiscaal terrein over de milieubelastingen te entameren. nederland heeft met enthousiasme kennis genomen van dit initiatief van het sloveense voorzitterschap en zijn steun bij de voorbereiding aangeboden.

werkprogramma - directe belastingen

coördinatie-initiatief

in het kader van het coördinatie-initiatief heeft nederland in overleg met de commissie een werkgroep over exit-heffingen georganiseerd. daarnaast heeft het vk het initiatief genomen voor coördinatie op het gebied van "algemeen nut beogende instellingen". Polen heeft recentelijk een bijeenkomst van vertegenwoordigers georganiseerd over de kansspelbelasting. Deze drie lidstaten zullen door het Sloveens Voorzitterschap in de gelegenheid worden gesteld hun eerste bevindingen te presenteren.

De Commissie heeft recentelijk een mededeling gepubliceerd over coördinatie tussen de lidstaten op het gebied van anti-misbruikmaatregelen. Ook deze mededeling, waarover u op korte termijn een BNC-fiche ontvangt, zal worden geagendeerd.

Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de Vpb

Wat betreft de harmonisatie van de heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting stelt het Sloveense Voorzitterschap zich afwachtend op. De Commissie zal naar verwachting eind 2008 - tijdens het Franse voorzitterschap - een voorstel voor een richtlijn presenteren.

Gedragscodegroep

Op de Ecofin Raad van 4 december 2007 is geen akkoord bereikt over de procedureregels van de Groep. Daarmee werd evenmin overeenstemming bereikt over het toekomstige werkpakket. De vergaderingen van de Gedragscodegroep tijdens het Sloveense voorzitterschap zullen in het teken staan van het bereiken van een akkoord over de procedureregels.

De Staatssecretaris van Financiën,

J.C. de Jager

Meer informatie


* Brief aan de Tweede Kamer

* Bijlage | 17-01-2008 | PDF bestand, 23.0 kb

Deel: ' Werkprogramma EU Voorzitterschap Slovenië Ecofin op fiscaal terrein '
Lees ook