Nationaal Dubo Centrum

Wervingsronde voorbeeldprojecten StIR 2000 van start

Tot vrijdag 26 mei aanstaande kunnen projectvoorstellen worden ingediend om in aanmerking te komen voor de status van StIR-voorbeeldproject. Hiermee is de derde jaargang van het StIR-programma (Stimulering Intensief Ruimtegebruik) een feit. De werving wordt uitgevoerd door de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) in opdracht van het ministerie van VROM. Dit jaar participeren ook de ministeries van Economische Zaken, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Verkeer en Waterstaat in het programma.

Met StIR 2000 wordt gezocht naar kwaliteitsimpulsen voor het stedelijk gebied: innovatieve projecten die zich onderscheiden door een hoge ruimtelijke kwaliteit en daarmee bijdragen aan het realiseren van aantrekkelijker en duurzamer stedelijk gebied.

Sinds de start van het programma in 1998 verbreedt het programma zich, waarbij ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Een optimale ruimtelijke kwaliteit is een wezenlijk onderdeel van de stedelijke vernieuwingsopgave. Intensief ruimtegebruik blijft een belangrijk middel om ruimtelijke kwaliteit te realiseren, maar het is niet de enige manier. Een stedelijke transformatie kan ook leiden tot een substantiële kwaliteitsimpuls zonder dat er sprake is van intensivering. Verder blijkt procesinnovatie essentieel. Dit kan betrekking hebben op de wijze van besluitvorming, de financiering, beheersconstructies, management en juridische zaken.

Thema's
Voor StIR 2000 zijn de volgende thema's vastgesteld:
1. duurzame stedebouw: met het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw als inhoudelijke leidraad

2. verrijk de stad met verschillen: variatie en differentiatie als kwaliteitskenmerk

3. levende parken en pleinen: hoogwaardige gebruikskwaliteit, multifunctionaliteit en bewonersparticipatie zijn essentiële voorwaarden

4. de multifunctionele vervoersknoop: de structurerende werking van het stedelijke (openbaarvervoer-) netwerk voor de stedelijke ontwikkeling

5. verminder het aantal korte ritten per auto: ter verbetering van het verblijfsklimaat in de stad

6. de stad als broedplaats voor bedrijven: innovatief omgaan met belemmeringen door regelgeving om functiemenging en daarmee verlevendiging te realiseren.

Om voor de status van voorbeeldproject in aanmerking te komen dient het project vernieuwend te zijn en anderen tot soortgelijke initiatieven te inspireren. Daarnaast is de haalbaarheid van het project een belangrijk aandachtspunt. Voorwaarden zijn bovendien dat het ingediende project gekoppeld is aan een specifieke locatie en dat er draagvlak is voor het project.
In het najaar, tijdens de StIR-manifestatie in november, wordt bekendgemaakt welke van de ingediende projecten uiteindelijk tot voorbeeldproject aangewezen worden.

Deel: ' Wervingsronde voorbeeldprojecten StIR 2000 van start '
Lees ook