Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Provincie beslist over de ingediende projecten voor diverse Europese programmas
Brugge, 12/10/2001
Op het provinciebestuur kwam deze voormiddag het managementscomite bijeen, onder voorzitterschap van de gedeputeerden Jan Durnez en Patrick Van Gheluwe Dit comite met vertegenwoordigers van de gemeenten, het Vlaamse gewest en de sociaal-economische en milieusector beslist over de ingediende projecten voor diverse Europese programma s. Bijzondere aandacht werd besteed aan de standpunten van de Adviesgroep Duurzame Ontwikkeling onder leiding van prof. Dr. Ch. Vermeersch.

5b Phasing Out Westhoek-Middenkust

De Westhoek-Middenkust kreeg in het kader van het 5b Phasing Out-programma definitief opnieuw middelen toegezegd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De provincie die het programma coördineert, zette samen met vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en de gemeenten het licht op groen voor het volgende project:

De Herinrichting t Zwaantje en Booitshoeke (Veurne) betreft een kleine kern van de deelgemeente Beauvoorde enerzijds en de dorpskern van Booitshoeke anderzijds. In t Zwaantje wordt gewerkt aan de verkeersonveiligheid en de uitbouw van de troeven van het dorp; in Booitshoeke wordt gezorgd voor een aangenaam centraal punt in het dorp naast sanering van het rioolstelstel en kleinschalige waterzuivering (de laatste twee punten vallen buiten de projectfinancieirng). In beide gevallen wordt de verhoging van de leefbaarheid van de kernen beoogd. De VLM treedt op als projectleider. De toegekende Europese steun beloopt 89.925 EURO of ca. 3,6 mio BEF (10% van de totale kosten).

Wilt u meer weten over de Westhoek en het 5b Phasing Out-programma en de vroeger al goedgekeurde projecten dan kunt u terecht bij het programmasecretariaat, gevestigd in het Esenkasteel in Diksmuide, Woumenweg 100. Contactpersonen daar zijn Ilse Van Houtteghem (051/51.94.33) en Hans Desmyttere (051/51.94.32). Hun e-mail-adres: ilse.van_houtteghem@west-vlaanderen.be en
hans.desmyttere@west-vlaanderen.be.

Raadpleeg ook de website:
https://www.west-vlaanderen.be/upload/5bphasingout_westhoek/index.htm

Doelstelling 2 kust

In zijn vergadering van 10 oktober keurde het Managementcomite van het Europese Doelstelling 2-programma voor de kust een reeks projecten goed. De Provincie die het programma coordineert, besliste samen met vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en de gemeenten om aan de volgende projecten Europese steun toe te kennen.

Het trainingscentrum Zeebrugge vzw wil de materiële infrastructuur ontwikkelen om werknemers uit havenbedrijven en aanverwante havengebonden bedrijven opleidingen en bijscholingen te kunnen aanbieden. De volgende opleidingen worden beoogd: vorkliftbestuurder en hoogwerkerbestuurder, informatica voor havengebonden bedrijven, autobehandeling en lasvervolmaking en certificering. Er werd 93.134 EURO of ca. 3,7 mio BEF EFRO-steun (35%) aan het project toegekend.

Twee projecten bekommeren zich om het thema duurzame ontwikkeling en leefbaarheid.
Het oprichten en uitbouwen van een coördinatiepunt voor geïntegreerd kustzonebeheer vloeit voort uit de aandacht voor duurzame ontwikkeling. De natuurlijke rijkdom van de kust vormt bovendien het basisproduct voor het kusttoerisme. De kerntaken van het coördinatiepunt zijn het bevorderen van de integratie van planning en beleid van de diverse sectoren en beleidsniveaus, het bevorderen van samenwerking tussen beleidsniveaus en sectoren, een aanspreekpunt zijn inzake geïntegreerd kustzonebeheer en het opvolgen van internationale en Europese ontwikkelingen op dat vlak. Toegekend werd 48% EFRO-steun, 214.215 EURO of ca. 8,6 mio BEF voor een periode van 3 jaar. De provincie zelf is projectleider. Een intense samenwerking met het Vlaamse Gewest en de 10 kustgemeenten is hierbij voorzien.

Het Regionaal sociaal verhuurkantoor Westkust ontvangt EFRO-steun ter waarde van 58.668 EURO of ca. 2,3 mio BEF of 33% van de totale kosten. Het kantoor werkt voor de doelgroep van kwetsbare huurders en stimuleert tegelijk de tewerkstellingskansen van risiscowerklozen door hen in te zetten voor de zachte renovatie van woningen. Er is een verregaande samenwerking met het regionale sociale verhuurkantoor voor Veurne-Diksmuide.

Tenslotte is er ook een opleidingsproject.
De doelstelling van het project Opleiding 50-plussers is 60 werkzoekende 50-plussers op te leiden om tewerkgesteld te worden in de vervangingspool van Daikin. De recrutering van de kandidaten gebeurt in overleg tussen Daikin, Creyf s, T-interim en de VDAB die optreedt als projectleider. Het project kreeg 12.761 EURO of 0,5 mio BEF (50% van de totale kosten) uit het Europees Sociaal Fonds.

Voor meer informatie en met projectideeen omtrent de kust kunt u altijd terecht bij het bevoegde programmasecretariaat dat gevestigd is in het provinciehuis Boeverbos in Sint-Andries, Leopold III-laan 41. Contactpersonen zijn Stefaan Bil (050/40.34.63) en Lies Lefevere (050/40.34.66). Hun e-mail-adres is: stefaan.bil@west-vlaanderen.be en lies.lefevere@west-vlaanderen.be.

Raadpleeg ook de website:
https://www.west-vlaanderen.be/upload/doelstelling2kust/index.htm

Deel: ' West-Vlaanderen beslist over projecten Europese programma's '
Lees ook