Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Provincieraad keurt milieubeleidsplan goed Brugge, 1/29/99
Nr:

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 29 januari 1999
99/PB/Nr. 012
behandelend ambtenaar : Bart Jaques

PROVINCIERAAD KEURT
"MILIEUBELEIDSPLAN 1999-2002" GOED

Na een jaarlijkse uitgebreide milieubeleidsnota sinds 1994 heeft de provincie West-Vlaanderen voor het eerst een meerjarig milieubeleidsplan opgemaakt dat de krijtlijnen uitzet voor de periode 1999 t.e.m. 2002. Een boom van een plan. Want dit milieubeleidsplan bundelt de krachtlijnen om milieuproblemen de komende vier jaar bij de wortels aan te pakken. Kernachtig en slagvaardig. Het plan is geen eindeloze, deprimerende inventaris van milieuproblemen, al worden die evenmin onder de mat geveegd. De klemtoon ligt vooral op acties: in het plan worden meer dan 200 milieu- en natuuracties voorgesteld uit de meest uiteenlopende terreinen: luchtvervuiling, afvalinzameling, compostering, bodemverontreiniging,.

De Provincieraad keurde dit plan op 28 januari jl. goed.

Terugblik

Na de vaststelling van het ontwerp van Provinciaal Milieubeleidsplan 1999-2002 door de bestendige deputatie werd het openbaar onderzoek en de informatie- en sensibilisatiecampagne Neem geen blad voor de mond voorbereid.

Op 30 oktober 1998 werd het openbaar onderzoek afgesloten. In totaal werden 162 schriftelijke reacties ontvangen van gemeentebesturen, gemeentelijke adviesraden, organisaties, de provinciale MINA-raad én de gewestelijke administraties en Vlaamse openbare instellingen.

Het openbaar onderzoek werd door het provinciebestuur ernstig genomen. Opmerkingen/bezwaren die werden geformuleerd werden punt per punt behandeld. Bij elk van de behandelde opmerkingen/bezwaren wordt in een uitgebreid overwegingsdocument weergegeven waarover het gaat, wat het standpunt is van het provinciebestuur en hoe - al dan niet - kan worden tegemoet gekomen aan de opmerking/bezwaar. Dit overwegingsdocument was de basis voor de provincieraad om het ontwerp aan te passen. 1/3 van de 208 acties werd aangepast:

· 2 acties uit het ontwerpplan zijn geschrapt : actie 38 (VZW Volterra is immers gestopt met inzameling wijnflessen) en actie 148 (voorziene overleg omtrent structuurplanning komt aan bod in de structuurplanningsprocedure).
· er zijn 4 nieuwe acties voorzien; deze acties slaan op windenergie, een provinciaal bedrijfsvervoerplan, ammoniakemissie, erosiebeperking.

· bij een tiental acties is voorzien dat de steden en gemeenten zullen geïnformeerd worden over de kennis en de ervaring die de provincie heeft opgedaan bij de uitvoering van de actie
· bij een vijftiental acties zijn er wijzigingen aangebracht hetzij bij de initiatiefnemer, hetzij bij de vermelding van de betrokkenen · een aantal acties bevatten meer concrete doelstellingen : bijvoorbeeld staat bij actie 23 dat het streefdoel is om 10 % van het landbouwareaal biologisch te beboeren tegen 2010, bij actie 6 is uitdrukkelijk sprake van LPG-gebruik en actie 27 gaat niet langer alleen over pesticiden.

Vooruitblik

Dit ambitieuze plan legt voor een termijn van vier jaar het milieubeleid van de provincie vast. Een bijkomend krediet van 300 miljoen Bef zal naast de reeds bestaande jaarlijkse uitgaven van 550 miljoen Bef ruimte geven om dit plan uit te voeren. De deskundigheid van de directie milieu en natuur werd in de voorbije periode fiks versterkt. Aankoop van duinengebieden (80 miljoen Bef) en domeinen (200 miljoen Bef) zullen in de komende vier jaar naast de 200 concrete acties zichtbaar een impuls geven aan het provinciaal natuur- en milieubeleid

Meer informatie hieromtrent is te verkrijgen op de dienst MIRONA: Tel : 050/40.35.50
De integrale tekst van het milieubeleidsplan kan desgewenst op dit nummer worden aangevraagd

Deel: ' West-Vlaanderen keurt milieubeleidsplan goed '
Lees ook