Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Provincie West-Vlaanderen werkt aan structurele verkeersveiligheid
Brugge, 5/2/99
Nr:

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 5 februari 1999
Nr. 15

Betreft: Provincie West-Vlaanderen werkt aan structurele verkeersveiligheid

De bestendige deputatie heeft drie voorgestelde mobiliteitsovereenkomsten met de Vlaamse overheid goedgekeurd. Het gaat om overeenkomsten waarbij de provincie een aantal taken zal uitvoeren in opdracht van het Vlaams Gewest, dat daarvoor een financiële ondersteuning voorziet.

De eerste overeenkomst betreft de bestaande registratie van verkeersongevallen. Het provinciebestuur zal deze gegevens nauwgezet bijhouden en samenbrengen in een gestructureerd geografisch informatiesysteem (GIS). Dit GIS zal deel uitmaken van de behoefteanalyse van het Vlaams Gewest, die bepalend is voor de toekomstige investeringen in de wegeninfrastructuur.

Een tweede overeenkomst voorziet in de opbouw van een bovengemeentelijk fietsroutenetwerk. De bedoeling is om de fietsinfrastructuur systematisch te verbeteren, zodat de fiets aantrekkelijker wordt als vervoermiddel in woon-werk- en woon-schoolverkeer.

Ten derde zal de provincie de afbakening van de bebouwde kommen corrigeren. Op die manier zal de Vlaamse overheid een beter zicht krijgen welke plaatsen bij voorrang moeten aangepakt worden om de doortochten beter te beveiligen.

De provinciale mobiliteitscel en de GIS-specialisten van de provincie zijn reeds met de voorbereiding gestart. Daarbij wordt nauw overleg gepleegd met de ambtenaren van het Vlaams Gewest.

Het is ook de uitdrukkelijke wens van de provincie om de steden en gemeenten te betrekken bij de uitvoering. Het resultaat van de werkzaamheden is bepalend is voor het vastleggen van toekomstige investeringen. Daarom is het voor steden en gemeenten belangrijk alle gegevens op een objectieve manier te verzamelen en voldoende te overleggen over de eindresultaten. In november jongstleden organiseerde de provincie reeds een informatienamiddag voor steden en gemeenten.

Zonder onvoorziene moeilijkheden zullen de opdrachten uitgevoerd worden binnen de 18 maanden, d.w.z. tegen het einde van 2000. Dan moet het Vlaams Gewest, de provincie en elke stad en gemeente permanent beschikken over een nauwkeurige registratie en lokalisatie van verkeersknelpunten. Deze knelpunten geven aan waar de meeste ongevallen gebeuren, waar de doortocht dringende aanpassingen vereist en waar het fietsroutenet moet uitgebreid worden.

Meer informatie kan bekomen worden bij de Provinciale Planologische Dienst, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, tel: 050/40 35 30.

Deel: ' West-Vlaanderen werkt aan structurele verkeersveiligheid '
Lees ook