Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Provinciedomein de Palingbeek groeit met 66 ha Brugge, 22/9/1999
Tijdens de provincieraad van donderdag 23 september werd de uitbreiding van het PALINGBEEKdomein te Hollebeke-Zillebeke goedgekeurd.

De voorgestelde aankoop doet het Palingbeekdomein groeien met 660 000 m² tot 216 ha. Na het domein Bulskampveld -Lippensgoed te Beernem ( 220 ha) wordt de Palingbeek zo het grootste provinciale domein.

Kern van de aankoop is het domein De Vierlingen. Over deze aankoop werd door het provinciebestuur drie jaar onderhandeld.

De Vierlingen (50 ha) wordt ingesloten door de spoorweg Ieper-Kortrijk en de openbare weg Ieper-Hollebeke en ligt op een hoogte tussen 32 en 57 meter op de waterscheidingslijn tussen het IJzer- en Leiebekken. Het zuidelijke deel is op het gewestplan ingetekend als natuurgebied., het noordelijke deel heeft als wettelijke bestemming parkgebied. De aankoop behelst quasi integraal het natuurgebied. Het jachthuis en zijn onmiddellijke omgeving werden uit de verkoop gesloten.

Begin vorige eeuw maakte het gebied deel uit van een groot boscomplex tussen Ieper en Menen. Het was bekend onder de naam Geluvelt en bestond uit bossen en wastines met een heideachtig karakter. Deze wastines waren zeer gevarieerd en vertoonden een hele reeks ecologisch bijzonder interessante overgangssituaties tussen nat en droog, voedselarm en voedselrijk en zelfs zuur- en kalkrijk.

De Eerste Wereldoorlog had de volledige verwoesting van De Vierlingen tot gevolg. Na WO I gaven de Franse eigenaars opdracht het vernielde domein als jachtgebied in te richten. Een afwisseling van loofhout, naaldhout, weilanden, alleenstaande bomen en vijvers waren het resultaat.

Tot op vandaag blijven nog tal van ecologische relicten van het historische Geluvelt op het terrein zichtbaar. In het domein bevindt zich een bronzone. Door het afdammen van het water werden een twaalftal grotere en kleinere vijvers gecreëerd. Ook een immense bommenkrater (110 m doorsnede, 30 m diep ) behoort tot het domein.

Voor diverse zeldzame en bedreigde planten- en vogelsoorten is de Vierlingen de enige vindplaats in West-Vlaanderen. In het broedseizoen werden ondermeer volgende broedvogels opgemerkt: ijsvogel, groene en zwarte specht, boomvalk, buizerd e.a.

Heel wat zeldzame insecten-, vlinder- en libellensoorten zijn er aanwezig. In de Vierlingen komt de metaalglanslibel voor en dit als enige populatie in Oost- en West-Vlaanderen.

In verschillende vijvers is de Kamsalamander aanwezig. Dit is de enige Belgische salamandersoort die opgenomen is in de Europese Habitat-richtlijn. Ook de zeldzame levendbarende hagedis kan er gevonden worden.

Deze uitzonderlijk hoge waarden inzake flora en fauna maken grote delen van het domein bijzonder gevoelig voor betreding. Het provinciebestuur zal dan ook zeer zorgvuldig de toegankelijkheid regelen. Door provinciaal domeinwachter Gouwy werd een omvangrijke inventaris opgesteld die mee het beheers- en betredingsplan zal inspireren.

Naast De Vierlingen behoort ook een gedeelte dat nu reeds aansluit bij het Palingbeekdomein tot het aankoopdoissier. Het gaat voornamelijk om ecologisch waardevol agrarisch gebied.

Met deze aankoop realiseert het provinciebestuur een objectief uit het provinciaalmilieubeleidsplan om het Palingbeekdomein uit te breiden tot 200 ha. Samen met de Gasthuisbossen beschikt de provincie in dit gebied dan over ruim 400 ha. In 1991 was dit nog maar 75 ha.

Grote uitdaging voor de komende jaren zal het educatief uitrusten en het uitbouwen van een optimaal ecologisch beheer vormen. Een beheersplan voor het Palingbeekdomein, met uitzondering van De Vierlingen wordt nog dit jaar aan de provincieraad voorgelegd.

Deel: ' Westvlaams Provinciedomein de Palingbeek groeit met 66 ha '
Lees ook