Enorme lastenverzwaring door nieuwe wet

Het wetsvoorstel aanpassing arbeidsduur heeft mogelijk een enorme verzwaring van de administratieve lasten tot gevolg. Met name in het kleinbedrijf is het risico groot dat werkgevers onbedoeld hun parttime-werknemers fulltime moeten aanstellen. Dit schrijft salarisadministrateur en columnist Jos van Weert in het maandblad PayRoll van februari.

Als de wet ongewijzigd wordt aangenomen krijgen werknemers het recht om hun arbeidsduur te wijzigen. Bij het opstellen van het wetsvoorstel is vooral gekeken naar die werknemers die korter willen gaan werken. De werkgever mag een verzoek tot korter werken niet afwijzen, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen door geschaad worden. Die afwijzing moet uiterlijk één maand voor de gewenste ingangsdatum van het korter werken schriftelijk en gemotiveerd aan de werkgever kenbaar worden gemaakt. Als de werkgever niets doet, gaat de gewijzigde arbeidsduur op het gewenste moment in. Tot zo ver is er weinig aan de hand; werkgevers zullen alert moeten reageren, maar tot grote problemen zal het niet leiden. Problemen kunnen wél ontstaan doordat de wet ook geldt in situaties waarin werknemers juist meer willen gaan werken. In het kleinbedrijf, waar de meewerkende baas al genoeg problemen heeft op te lossen, is het niet denkbeeldig dat de werkgever vergeet tijdig op het verzoek te reageren. In dat geval is de parttimer dus plotseling fulltimer geworden. De lastenverzwaring kan echt grote proporties aannemen als de uitkeringsinstanties van de nieuwe wet gebruik gaan maken. Van Weert: "De deeltijdwerker met een gedeeltelijke uitkering krijgt er namelijk een mogelijkheid bij om het beroep op de uitkering te verminderen. Hij kan zijn werkgever verzoeken de arbeidsduur te vermeerderen. En het logische gevolg zal zijn, dat de uitkeringsinstantie hem zal verplichten een dergelijk verzoek te doen. Op die wijze kan de deeltijder zijn tot dan toe onvrijwillige werkloosheid mogelijk bestrijden. Als hij zo'n verzoek dan niet doet, wordt de onvrijwillige werkloosheid plots vrijwillige werkloosheid. Hij wordt dus op straffe van verlaging van zijn uitkering verplicht een verzoek tot vermeerdering van de arbeidsduur te doen." In het wetsvoorstel krijgen werknemers het recht om iedere twee jaar een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur in te dienen. Ook wanneer er een "relevante vacature" is, mag een verzoek worden ingediend. Zoals ook thans al het geval is blijft de mogelijkheid open om een geschil over de arbeidsduuraanpassing aan de rechter voor te leggen. Vooral in situaties waarin werknemers verplicht zijn hun beroep op een uitkering te verminderen, kan de weg naar de rechter nog al eens worden ingeslagen. Van Weert vraagt zich dan ook af: " Zal de gang naar de rechter de komende maanden afnemen of wordt vooral de arbeidsduur van de rechterlijke macht door deze wetgeving aangepast?"

De volledige tekst van de column van Jos van Weert is te vinden op http://www.lpvw.nl/pnr9902.html
Informatie over dit persbericht:
Frans la Poutré

De Kuiperij 13

7437 CW Bathmen
fcpoutre@wxs.nl

tel (0570) 54 33 61
fax (0570) 54 28 72

Deel: ' Wet Aanpassing Arbeidsduur verzwaart administratieve lasten '
Lees ook