Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Financiën

Persbericht Ministerraad
13 juli 2001

WETSVOORSTEL ACTUALISERING EN HARMONISATIE FINANCIËLE

TOEZICHTSWETTEN

De ministerrraad heeft op voorstel van minister Zalm van Financiën ingestemd met een actualisering en harmonisatie van de financiële toezichtswetten. Onnodige verschillen in bevoegdheden die tussen de financiële toezichthouders bestaan worden opgeheven. Voorgesteld wordt een publicatiebevoegdheid voor de toezichthouders op te nemen in de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993. De Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb) en de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995) bevatten al de bevoegdheid voor de toezichthouder om bepaalde feiten openbaar te maken. De publicatiebevoegdheid kan worden gebruikt in geval van overtredingen van een toezichtswet, bijvoorbeeld in het geval dat een kredietinstelling werkt zonder vergunning. Deze bevoegdheid kan in bepaalde gevallen voor de toezichthouder een effectief handhavingsinstrument zijn.

Verder wordt het toezicht versterkt op bijkantoren die zijn gevestigd buiten de EU van Nederlandse effecteninstellingen, kredietinstellingen en verzekeraars. Een bijkantoor van een Nederlandse kredietinstelling dat buiten de EU is gevestigd, moet belangrijke wijzigingen melden aan de Nederlandsche Bank. Hieronder vallen bijvoorbeeld wijzigingen van het adres van het bijkantoor of van het programma van werkzaamheden. Verder wordt er een notificatieprocedure voor Nederlandse verzekeraars en effecteninstellingen ingevoerd die een bijkantoor willen openen buiten de EU.

Het wetsvoorstel geeft ook uitvoering aan de beleidsvoornemens die zijn opgenomen in de Integriteitsnota. Het betreft met name het voornemen om in de financiële toezichtswetgeving het bevorderen van de integriteit van de financiële sector nader te expliciteren als een onderwerp van toezicht. Met betrekking tot integriteitsaspecten wordt voorzien in een aparte grondslag. De richtlijnen voor de administratieve organisatie en interne controle waartoe sommige aspecten van integriteit tot nu toe worden gerekend zullen deze aspecten niet meer behandelen. Voorzien is dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden voorgeschreven over een aantal integriteitsaspecten, zoals de regels voor de toetsing van bepaalde werknemers, het opstellen van zgn. "ken-uw-cliënt" regels en het melden van incidenten aan de toezichthouder.

RVD, 13.07.2001
Deel: ' Wet actualisering en harmonisatie financiele toezichtswetten '
Lees ook