MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MINSZW: EK akkoord met Wet arbeidsvoorwaarden

Nr. 99/219
30 november 1999

Eerste Kamer akkoord met Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid

Voor werknemers uit landen van de Europese Unie die tijdelijk in Nederland werken, gaan de Nederlandse regels gelden op het gebied van de minimale beloning, het minimum aantal betaalde vakantiedagen, de gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk, het ontslagverbod bij zwangerschap en gelijke behandeling. Daarbij gaat het zowel om wettelijke regels (alle bedrijfstakken) als om afspraken die zijn gemaakt in CAO.s die algemeen verbindend zijn verklaard (uitsluitend in de bouwsector).

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid van minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Korthals van Justitie. De wet vloeit voort uit een Europese richtlijn op dit gebied.

Als de werknemer uit een van de EU-lidstaten, een arbeidsovereenkomst heeft waarop buitenlands recht van toepassing is dat een gelijkwaardige of betere bescherming biedt dan het Nederlands recht, dan geldt het buitenlands recht.
Voor tijdelijke buitenlandse werknemers gelden nu al een aantal Nederlandse wetten. Deze wetten zijn van toepassing op al het werk dat in Nederland wordt gedaan. Het gaat hierbij onder meer om regels voor werk- en rusttijden, het wettelijk minimumloon en de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers.

30 nov 99 14:30

Deel: ' Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid aanvaard '
Lees ook