Ministerie van Financien

Titel: Wet belastingen op milieugrondslag (afvalstoffenbelasting) _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Aan:

de vaste Commissie voor Financiën

van de Tweede Kamer

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

12-11-1998, nr. 98/54/VROM

VB 98/2929

12 januari 1999

Onderwerp

Wet belastingen op milieugrondslag (afvalstoffenbelasting)

Met bovengenoemde brief van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt meegedeeld dat de Vereniging van Afvalverwerkers een brief heeft geschreven aan de vaste commissies voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en voor Financiën. Verzocht wordt om een reactie op deze brief. Mede in verband met het onderlinge overleg dat gevoerd moet worden en gezien het feit dat nadere informatie moet worden ingewonnen bij de belastingdienst, is het ons niet mogelijk de vragen binnen de gebruikelijke termijn te beantwoorden.

Uiteraard zullen wij er voor zorgen dat beantwoording zo spoedig mogelijk plaatsvindt.

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN,

W.A. Vermeend

Deel: ' Wet belastingen op milieugrondslag (afvalstoffenbelasting) '
Lees ook