LISV

Lisv: in 1998 meer boeten opgelegd

Wet boeten: in 1998 meer boeten opgelegd

Bij de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsregelingen en de WW is in 1998 voor ruim f 5,3 mln. aan boeten opgelegd (1997 f 3,5 mln.) en voor ruim f 324 mln. aan uitkeringen teruggevorderd (1997 f 238 mln.). Daarnaast werden 159.049 maatregelen opgelegd (1997 172.423). Het aantal opgelegde boeten is met 46 gestegen t.o.v. 1997. Dit blijkt uit de Kerncijfers Wet Boeten 1998 die door het Lisv zijn uitgegeven. Het aantal terugvorderingen is nagenoeg gelijk gebleven. Rekening houdend met het gedaalde aantal WW-uitkeringsjaren is het aantal boeten sterk gestegen en is het aantal maatregelen en terugvorderingen licht gestegen.

Iemand met een uitkering krijgt een boete als de informatieplicht niet is
nagekomen. Dat wil zeggen dat hij gevraagd of ongevraagd alle relevante
informatie aan de uitkeringsinstelling moet geven. Een maatregel wordt
opgelegd als een andere verplichting niet is nagekomen, zoals het niet of te laat inleveren van het werkbriefje. Een maatregel wordt ook opgelegd bij verwijtbare werkloosheid (bij de WW) en het weigeren van passende arbeid (bij WW en ZW).

Boeten
In 1998 is 16.556 keer een boete opgelegd (1997 11.306). De boete is 12.591 keer opgelegd aan iemand met een WW-uitkering, 34 meer dan in 1997. In totaal is voor f 5.337.871,- aan boeten opgelegd (in 1997 voor ruim f 3,5 mln.). Het totale boetebedrag is 0,017 van het totale bedrag in uitkeringen in 1997. Het gemiddelde boetebedrag steeg van f 312,- in 1997 naar f 322,- in 1998.

Maatregelen
Ongeveer 78 van de in totaal 133.621 opgelegde maatregelen i.v.m. het maatregelenbesluit valt in de laagste categorie, d.w.z. een gedeeltelijke weigering van de uitkering voor korte duur. De maatregel 'blijvend geen uitkering wegens verwijtbare werkloosheid' is in 1998 t.o.v. 1997 vaker toegepast: 18.567 tegenover 16.740 keer. Het aantal maatregelen waarbij gedurende 26 weken een halve uitkering wordt gegeven is in 1998 gedaald, van 4.570 in 1997 naar 3.312. Het aantal malen dat wegens het weigeren van passende arbeid blijvend een uitkering (over de uren die gewerkt hadden kunnen worden) is geweigerd is gestegen van 2.403 in 1997 naar 3.444 in 1998. Het grootste gedeelte van de maatregelen werd opgelegd aan mensen met een WW-uitkering (77 van alle maatregelen).

Terugvorderingen
Het aantal terugvorderingen is in 1998 iets gedaald, van 152.606 naar
151.605. Het totale terugvorderingsbedrag is echter gestegen tot f 324,7 mln. (in 1997 f 238 mln.). Het gemiddelde bedrag dat is teruggevorderd steeg van f 1.562,- naar f 2.141,- in 1998.

.........

Zoekwoorden:

Deel: ' Wet boeten in 1998 meer boeten opgelegd '
Lees ook