Gemeente Alphen-Chaam


Nieuwsberichten

25-03-2003
Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Alphen - Chaam maken bekend, dat het in hun bedoeling ligt om de hierna vermelde vergunningen ingevolge de Wet milieube-heer in te trekken:


- A. Adams, Kloosterstraat 15 te Chaam
voor een varkenshouderij aan Kloosterstraat 15 te Chaam (gehele intrekking).

De ontwerp-beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 21 maart 2003 gedurende 2 weken ter inzage bij de sector Grondgebied-za-ken van het gemeentekantoor te Alphen, op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur. Indien U onmogelijk in de gelegenheid bent zich gedurende deze uren vrij te maken, kan na telefonische afspraak (tel: 013-5086656) een alterna-tief tijdstip worden bepaald.

Ook na genoemde termijn van twee weken liggen de stukken overigens nog ter inzage. Daarvoor gelden dezelfde plaats en uren van terinzagelig-ging.
Binnen twee weken na de dag waarop de ontwerp-beschikking ter inzage is gelegd kan een ieder schriftelijk bedenkingen indienen. Een bedenking dient te worden gericht aan het college van burgemees-ter en wethouders, Willibrordplein 1 te 5131 AV Alphen NB. Degene die een bedenking in-dient, kan gelijktijdig bij aparte brief verzoeken zijn persoon-lijke gegevens niet bekend te maken.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de sector Grondgebiedzaken van het gemeentekantoor te Alphen (telefoon 013-5086656). Tegen betaling van de kosten worden voor zover mogelijk afschrif-ten van de stukken verstrekt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Wet milieubeheer gemeente Alphen Chaam '
Lees ook