Gemeente Stadskanaal

Nieuwsberichten

03-07-2002
Wet Milieubeheer

de openbare kennisgeving beschikking :

* Stichting Stadskanaal Rail (STAR), Stationsstraat 3 in Stadskanaal. Het gaat om het stellen van een aantal nieuwe voorschriften ter vervanging van de voorschriften die zijn vernietigd door de Raad van State en betrekking hebben op de op 9 juli 1996 verleende milieuvergunning aan de STAR.

Burgemeester en wethouders hebben een positief besluit genomen.

Zowel de aanvrager, als de betrokken adviseurs kunnen tegen een beschikking beroep instellen. Ook degenen die op tijd bedenkingen tegen de ontwerp-beschikking hebben ingebracht kunnen beroep instellen. Dat geldt ook voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om op tijd hun bedenkingen in te brengen.
U kunt uw eventuele beroepsschrift vóór 9 augustus 2002 indienen bij de Voorzitter van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Mocht u een spoedeisend belang hebben, dan kunt u in uw beroepsschrift ook verzoeken om een schorsing van de beschikking of om het treffen van een voorlopige voorziening. Als de Raad van State positief beslist over de beschikking, wordt deze onherroepelijk.

Lijst van binnengekomen meldingen:

Ex art 8.40 Wet milieubeheer:

* Maatschap Hids-De Boer, Dorpsstraat 1 in Onstwedde inzake het uitbreiden van het akkerbouwbedrijf Veenhuizen 12 in Stadskanaal.

Wij zijn akkoord gegaan met bovenstaande melding. Deze melding ligt tot zes weken na publicatie ter inzage in het publieksbureau.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal.

Voor nadere inlichtingen: de heer E.P. Hoek, telefoonnummer 0599-631 605

Deel: ' Wet Milieubeheer Stadskanaal '




Lees ook