Gemeente Haarlem

Een nieuwe mogelijkheid om schulden op te lossen door de komst van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Het college van B&W is op 22 februari akkoord gegaan met de uitvoeringswijze van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. De Stadsbank Haarlem is door de Raad van de Rechtsbijstand geselecteerd als uitvoerder van de Wsnp.

De inhoud van de wet

De Wsnp maakt het mogelijk schulden van natuurlijke personen langs een wettelijke weg op te lossen, wanneer een poging om de schulden op een minnelijke manier te regelen is mislukt. Een minnelijk schuldregelingsverzoek, bijvoorbeeld schuldsanering of schuldbemiddeling, komt tot stand wanneer alle schuldeisers van de schuldenaar en de schuldenaar zelf akkoord gaan met een regeling. Op dit moment leidt slechts 40% van alle minnelijke schuldregelingsverzoeken tot een positief resultaat. Dit betekent dat in de overige 60% de betrokken schuldenaren geen uitzicht hebben op een structureel schuldenvrije toekomst.

Schone lei

De opzet van de Wsnp is om er binnen drie jaar voor te zorgen dat iemand weer zonder schulden kan functioneren, wanneer alle andere mogelijkheden om tot een vrijwillige schuldenregeling te komen zijn mislukt. Daarvoor moet een schuldenaar allereerst een verzoek indienen voor een verklaring bij het college van B&W van de gemeente Haarlem. Hierin staat beschreven dat het de schuldenaar niet is gelukt de schulden op een minnelijke manier te regelen en staat beschreven welke pogingen zijn ondernomen de schulden op te lossen. Als het college de verklaring afgeeft, de Stadsbank Haarlem is gemandateerd om de verklaring af te geven, kan de schuldenaar de rechtbank verzoeken de Wsnp toe te passen. De rechtbank bekijkt dan hoe de schulden zijn ontstaan en of er bijvoorbeeld geen sprake is van onverantwoord koopgedrag.

Als de rechtbank akkoord gaat met het verzoek, wijst de rechtbank een bewindvoerder aan die een plan gaat maken, samen met de schuldenaar, om de schulden op te lossen. Die bewindvoerder kan een medewerker van de Stadsbank zijn. Gedurende een periode van meestal 3 jaar is men wettelijk verplicht een deel van het inkomen (en bezittingen) af te staan om zo veel mogelijk schulden af de lossen. De exacte duur van de periode waarin wordt afbetaald, wordt vastgesteld. De bewindvoerder controleert of alles volgens afspraak verloopt.

a afloop van de vastgestelde periode beoordeelt de rechtbank of het saneringsplan goed is uitgevoerd. Is dat zo, dan krijgt de schuldenaar een zogenaamde "schone lei". Dit betekent dat men het restant van de schulden niet meer hoeft terug te betalen. Als de schuldenaar de afspraken niet nakomt of onjuiste informatie verstrekt dan kan de rechtbank de regeling beëindigen en krijgt men geen schone lei.

Deel: ' Wet schuldsanering natuurlijke personen Haarlem '
Lees ook