PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 27 JULI 1999

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt onderwijsbeleid

Op voorstel van Vlaams Onderwijsminister Marleen VANDER- POORTEN heeft de Vlaamse regering voor 1999 vijftien pro- jecten goedgekeurd en betoelaagd in het kader van het 'Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschap- pelijk Onderzoek'. De onderzoeksvoorstellen sluiten aan bij thema's die door de politieke overheid naar voren waren geschoven als cruciale beleidsvraagstukken. Het strategisch plan 'Lerend Vlaanderen' fungeerde hierbij als algemeen referentiekader.

De minister selecteerde de projecten op basis van de scores die werden toegekend door twee jury's die onafhan- kelijk van elkaar de projecten beoordeelden: een commis- sie van hogere ambtenaren uit de onderwijsadministratie en van inspecteurs-generaal, en een wetenschappelijke jury met Vlaamse en Nederlandse experten.

De onderzoeksthema's weerspiegelen de vragen waar de onderwijsoverheid voor staat en waarvoor ze op weten- schappelijke expertise een beroep wenst te doen vooraleer beslissingen te nemen. Kwaliteitsbewaking blijft een centraal aandachtspunt. Er wordt ook expliciet aandacht besteed aan de waardering van het leerkrachtenberoep. Meer bestuurlijke kwesties zoals samenwerkingsverbanden in het basisonderwijs, mogelijkheden voor verdere fusies in het hogescholenonderwijs en de financiering komen aan bod. Opvallend is ook de aandacht voor de 'gender'-pro- blematiek in het onderwijs, alsook voor de uitdagingen waarmee de bredere maatschappelijke context het onderwijs confronteert. Andere onderzoeken tonen dan weer de blij- vende zorg voor kansengelijkheid.

Gedurende de hele looptijd worden al deze projecten van nabij opgevolgd in stuurgroepen van experten, beleids- makers en mensen uit de praktijk. Er wordt voortdurend toegezien op de wetenschappelijke kwaliteit en op de beleidsrelevantie van de projecten. Uiteindelijk moeten die uitmonden in een aantal wetenschappelijk onderbouwde beleidsaanbevelingen.

De snelle afronding van de selectieprocedure laat de minister toe om extra impulsen te geven aan het beleids- gerichte onderwijsonderzoek: in het najaar van 1999 kun- nen voor een totaal bedrag van 107 miljoen fr. vijftien onderzoeksprojecten van start gaan met een looptijd van één tot twee jaar. Minister Vanderpoorten wil zo haar beleid op korte termijn ondersteunen door de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Een overzicht der goedgekeurde onderzoeksprojecten :

1. "Het geslacht der leerkrachten. Een onderzoek naar de impact van de sekse-samenstelling van het leerkrachtencorps en van de sekse van de directie op de cognitieve prestaties, affectieve vaardigheden en waarden van de leerlingen" (Glorieux en Elchardus, VUB)

2. "Tien jaar basiseducatie in Vlaanderen. Evaluatie- onderzoek naar de realisatie van beleidsdoelstellingen, het bereik van doelgroepen, de effectiviteit van het edu- catieve aanbod en de doelmatigheid van de bestuurlijke organisatie met het oog op de optimalisering van de regelgeving" (Van Damme, UG)

3. "Schaalvergroting in basisscholen. Evaluatie van de effecten op de onderwijskwaliteit" (Kelchtermans en Vandenberghe, KUL)

4. "Diagnosticerend en remediërend vermogen van scholen in de eerste graad van het Secundair Onderwijs" (Vandenberghe en Ghesquière, KUL)

5. "Onderzoek naar het verschil in schools presteren tussen jongens en meisjes in Vlaanderen" (Van Damme en De Munter, KUL, en Elchardus en Glorieux (VUB)

6. "Peilingsonderzoek informatieverwerving- en verwerking in de eerste graad secundair onderwijs" (Janssen en Van Damme, KUL)J(R. Janssen en J. Van Damme (K.U. Leuven)sen en J. Van Damme (K.U. Leuven) 7. "Nieuwe gezinsvormen en onderwijsparticipatie. Onderzoek naar de ervaringen en steunbehoeften van ouders m.b.t. de lagere schoolloopbaan van hun kinderen en ontwikkelen van maatregelen voor ondersteuning vanuit de school" (Colpin, Ghesquière, Vandemeulebroecke, KUL, en Verhaeghe (UG)

8. "Differentiële waardering en verloning van leerkrachten als personeels-wetenschappelijk vraagstuk" (Henderickx, RUCA, Janvier, UIA, en Sels, KUL)

9. "Gemeentelijke financiering en ondersteuning van het Deeltijds Kunstonderwijs in Vlaanderen: een vergelijkende en beleidsgerichte studie" (Christiaens, Van Damme, Vermeulen, Gaus en Reynaert, UG)

10. "Knelpunten van de huidige typologie van het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen in het licht van de internationale discussie over categoriaal versus non- categoriaal onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften" (Ghesquière en Maes, KUL)

11. "Evaluerend vermogen van scholen en de ontwikkeling van alternatieve evaluatievormen" (Verhoeven, KUL, Van den Broeck en Devos, Vlerick Management School, en Van Petegem, UIA)

12. "Het onderwijs in een concurrentiestrijd. Een studie naar de positie van formele leerkanalen in een informele kennismaatschappij" (Roe en Van den Bulck, KUL)

13. "Zorgverbreding in relatie tot de uitstroom naar het buitengewoon onderwijs" (Douterlungne en Ghesquière, KUL
- HIVA)

14. "Fusies van hogescholen" (Verhoeven, KUL, Van den Broeck en Devos, Vlerick, en Smolders (Hogeschool Gent)

15. "Evaluatieonderzoek van het onderwijsbeleid ten aan- zien van minderheden in basisscholen" (Lagrou en Van de Velde, KUL-HIVA, Verlot en Pinxten, UG).

Deel: ' Wetenschappelijk onderzoek steunt Vlaams onderwijsbeleid '
Lees ook