EC - Cyprus : Cooperation Agreement in the field of Science and Technology / Signature

Press Release: Brussels (20-05-1999) - Nr. 8436/99 (Presse 161)


ONDERTEKENING VAN DE OVEREENKOMST INZAKE

WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE SAMENWERKING

TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN CYPRUS

De Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Cyprus is heden ondertekend door:

voor de Europese Gemeenschap
:


- Mevrouw Edelgard BULMAHN Minister van Onderwijs en Onderzoek van Duitsland


- mevrouw Edith CRESSON Lid van de Commissie

voor Cyprus:


- de heer Takis CLERIDES Minister van Financiën

Het doel van dit aanvullend protocol is de samenwerking tussen de Gemeenschap en Cyprus te ontwikkelen en te vergemakkelijken door de wederzijdse toegang van hun onderzoek- instituten tot onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten in Cyprus, enerzijds, en tot het vijfde kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de EG, anderzijds, aan te moedigen.

In Cyprus gevestigde onderzoekinstituten - onder meer universiteiten, onderzoekorganisaties, industriële ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, of personen - kunnen aan alle specifieke programma's van het vijfde kaderprogramma deelnemen volgens de voorwaarden die zijn neergelegd in de regels voor de deelneming van de in de Gemeenschap gevestigde instituten aan dat programma.

De voorzitter van de Raad, mevrouw Bulmahn, wees erop dat Cyprus sinds het tweede kaderprogramma betrokken is bij communautaire onderzoekprogramma's en dat Cypriotische onderzoekinstituten onder het vierde kaderprogramma hebben deelgenomen aan de meeste activiteiten die voor hen open stonden, in het bijzonder op gebieden zoals landbouw, waterbeheer en beheer van kustgebieden, energie en milieu, genetische ziektes, sociale wetenschappen en informatietechnologieën. Het onderzoek in Cyprus en het gehele Europese onderzoek zullen nog meer gebaat zijn bij het aanvullend protocol.

De ondertekenende partijen benadrukten ook dat, even afgezien van de onderzoeksaspecten, het protocol ook moet worden geplaatst in de bredere context van de pretoetreding; het zal niet alleen belangrijke onderzoeksresultaten opleveren in Cyprus en de Gemeenschap, maar het zal tevens de toekomstige toetreding van Cyprus tot de Europese Unie vergemakkelijken en bespoedigen.


/newsroom/press/c/ACF195.htm

Deel: ' Wetenschappelijke en technische samenwerking EU-Cyprus '
Lees ook