rijksvoorlichtingsdienst

persbericht commissie-samson

persbericht commissie-samson

wetenschappelijke onderzoeken seksueel misbruik minderjarigen van start

470 meldingen bij meldpunt - commissie roept daders op zich te melden

den haag, 16 februari 2011 - de commissie-samson heeft aan verschillende onderzoeksbureaus en universiteiten deelopdrachten verleend tot het doen van wetenschappelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die van overheidswege sinds 1945 in de jeugdzorg zijn geplaatst.

naar aanleiding van de publiciteit eind vorige maand hebben weer veel slachtoffers contact gezocht met het meldpunt seksueel misbruik van de commissie. in totaal zijn er tot nu toe 470 meldingen ontvangen, de meeste via het speciale telefoonnummer 070 376 58 72. veel meldingen zijn ook per e-mail of brief bij de commissie binnengekomen. op de website www.commissiesamson.nl staat hoe misbruik kan worden gemeld.

nog steeds melden weinig daders zich bij het meldpunt, de commissie roept hen op uit de schaduw te stappen en hun verhaal te doen. meldingen zijn essentieel ondersteunend materiaal bij het onderzoek.

wetenschappelijk onderzoek

de commissie onderscheidt zes wetenschappelijke deelonderzoeken die licht moeten werpen op de vraagstellingen van het complete onderzoek. op basis van het onderzoeksplan zijn offertes aangevraagd en ontvangen. na beoordeling van de offertes is de commissie nu overgegaan tot het gunnen van het merendeel van de opdrachten.


1. historisch onderzoek - opdracht gegeven aan: de rijksuniversiteit groningen.

historische schets sinds 1945 van de institutionele ontwikkeling van de jeugdsector vanuit het perspectief van het kind en de aan hem/haar verleende zorg. het gaat hier niet alleen om een antwoord op de vraag hoe de instituties hebben gefunctioneerd, maar ook om het antwoord op de vraag hoe dat handelen door het kind zelf is ervaren (en de verschuivingen daarin door de tijd).


2. bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

a) juridisch onderzoek - opdracht gegeven aan: de heer mr. j. wiarda, oud-raadsadviseur bij het voormalige ministerie van justitie

b) governance onderzoek - opdracht gegeven aan: verwey-jonker instituut in samenwerking met de vrije universiteit

het juridische onderzoek beschrijft het wettelijk kader. het governance-onderzoek maakt duidelijk hoe wetten in praktische verantwoordelijkheden zijn vertaald.

het onderzoek naar de aard en omvang van seksueel misbruik van kinderen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in de jeugdzorg zijn geplaatst, gebeurt in drie deelonderzoeken. onderscheid wordt gemaakt tussen recente en oudere gevallen van misbruik. dit heeft te maken met de werking van het autobiografisch geheugen van mensen, de beschikbaarheid van betrouwbare bronnen en de relevantie voor de huidige praktijk. hierbij worden niet alleen de verblijfplaatsen van kinderen, maar ook het functioneren van het institutionele kader, zoals bureau jeugdzorg, het openbaar ministerie en de politie onder de loep genomen. voor mensen met een verstandelijke beperking kiest de commissie-samson een aparte methodologische aanpak, die leidt tot een specifiek deelonderzoek.


3. aard en omvang van seksueel misbruik, en de reactie op signalen van seksueel misbruik (uit de periode 2008 tot en met 2010) - opdracht gegeven aan: de universiteit leiden in samenwerking met het verwey-jonker instituut.


4. aard en omvang van seksueel misbruik, en de reactie op signalen van seksueel misbruik (1945 tot en met 2007) - opdracht gegeven aan: de rijksuniversiteit groningen.


5. aard en omvang van seksueel misbruik onder kinderen met een verstandelijke beperking, en de reactie op signalen van seksueel misbruik binnen deze groep kinderen (2008 tot en met 2010). de commissie heeft op dit moment nog geen keuze gemaakt wie de uitvoering van dit onderzoeksdeel gaat doen.

de deelonderzoeken krijgen afzonderlijke begeleidingscommissies. in deze commissies zijn verschillende externe deskundigen vertegenwoordigd, naast leden van de commissie-samson zelf. als externe deskundigen zijn wetenschappers en praktijkdeskundigen benaderd. op dit moment is het formeren van de begeleidingscommissies bijna afgerond. het is de bedoeling dat alle deelonderzoeken in december 2011 gereed zijn.

het onderzoek van de commissie-samson vindt plaats in opdracht van de ministeries van veiligheid & justitie en volksgezondheid, welzijn en sport. het onderzoek is bedoeld om antwoord te krijgen op vragen naar aard en omvang van seksueel misbruik in de jeugdzorg (incl. pleegzorg) en de reacties op (signalen van) seksueel misbruik. vooral het antwoord op de vraag naar hoe het misbruik heeft kunnen plaatsvinden is van belang om een goed beeld te schetsen en bruikbare aanbevelingen te doen. medio 2012 zal de commissie haar definitieve bevindingen bekend maken.

////

Deel: ' Wetenschappelijke onderzoeken seksueel misbruik minderjarigen '


Lees ook