Vrije Universiteit Amsterdam


veb@dienst.nl

22.01.1999

Wetgever schiet te kort bij rechtsontwikkeling internationale sociale zekerheid

De wetgever dient meer initiatieven te nemen om de rechtsontwikkeling op het terrein van het internationale sociale zekerheidsrecht naar zijn hand te zetten. Op dit moment wordt deze rechtsontwikkeling te eenzijdig gedragen door de rechter. Tot deze conclusie komt dr. G.J. Vonk in zijn oratie Overijverige rechter of tekortschietende wetgever?, die hij zal uitspreken op vrijdag 22 januari bij zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar sociale zekerheidsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Vonk constateert dat het steeds vaker voorkomt dat de rechter onderdelen van de wet in strijd verklaart met internationale verplichtingen. Dit veroorzaakt spanningen in de rechtsorde. Rechterlijke procedures kunnen zich jarenlang voortslepen. In de tussentijd is niet langer duidelijk of de wet als definitief richtsnoer kan dienen voor de vaststelling van rechten en plichten. Hierdoor kan de rechtszekerheid in het gedrang komen.

Om spanningen tussen rechter en wetgever te vermijden, dient naar het oordeel van Vonk bij de voorbereiding van wetten meer rekening te worden gehouden met internationale verplichtingen. Hierdoor worden de wetten minder vatbaar voor correctie door de rechter. Gelijktijdig dient de wetgever kritischer te bezien of hij Nederland nog wel aan bepaalde internationale verplichtingen gebonden wi1 zien. In dit verband bepleit Vonk dat enkele normverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Raad van Europa worden opgezegd. Naar zijn oordeel zijn veel van deze verdragen sterk verouderd en komen ze niet langer overeen met de opvattingen over de sociale zekerheid zoals die tegenwoordig in Nederland worden gehuldigd.

Vonk laat zich ook uit over de verhouding tussen rechter en wetgever in de Europese Unie. Hij plaatst vraagtekens bij de dominante rol van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap in Luxemburg. De oordelen van dit Hof worden vaak rechtstreeks ontleend aan het EG-verdrag. Hierdoor krijgen de arresten van dit Hof een soort universele gelding. Dit staat het vermogen van de Europese wetgever om het Europese sociale zekerheidsrecht naar eigen inzichten te modelleren in de weg. Vonk bepleit aanpassingen van het EG-verdrag die de Europese wetgever meer armslag kunnen geven. Een van die aanpassingen ligt in de procedurele sfeer. Om de Europese Verordeningen inzake sociale zekerheid te kunnen wijzigen is de instemming van alle lidstaten vereist. Dit brengt met zich mee dat iedere lidstaat een vetorecht heeft. De Europese wetgever zou aanzienlijk effectiever kunnen opereren, indien de unanimiteitsregel wordt afgeschaft en vervangen door een procedure die is ge!baseerd op een gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

PERSONALIA

Gijs Vonk (1960) studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Katholieke Universiteit Brabant in 1991 op het proefschrift aDe coördinatie van bestaansminimumuitkeringen in de Europese Gemeenschap. Vonk is hoofd van de juridische stafafdeling van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

NOOT VOOR DE REDACTIE

Prof.dr. G.J. Vonk houdt zijn oratie op vrijdag 22 januari 1999, om 15.45 uur in de aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met prof.dr. G.J. Vonk, telefoon (020) 6565664 (werk) of (035) 6920593 (thuis). De tekst van de oratie is (onder embargo) beschikbaar bij Voorlichting en Externe Betrekkingen, telefoon (020) 444 5666.

_________________________________________________________________

20-01-1999 / pb 99.5 / JvdV

Deel: ' Wetgever schiet te kort met internationale sociale zekerheid '
Lees ook