NEDAFVALONDERNEMING

Wetgeving loopt niet in de pas met dynamiek afvalsector

Jaarverslag Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen Een effectieve en efficiënte beheersing van de groeiende hoeveelheid afval noodzaakt tot meer marktwerking en heldere en op Europa gerichte afvalregelgeving. Hieraan ontbreekt het echter dikwijls en dat maakt de toekomst van de afvalsector onzeker. Dit blijkt uit het zojuist verschenen jaarverslag van de Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen.
De dynamiek in de afvalmarkt is aanzienlijk. Fusies en overnames zijn aan de orde van de dag. Bedrijven moeten innoveren en investeren om in de slag op de Europese afvalmarkt met de buitenlandse concurrentie mee te kunnen. Dit vormt de rode draad in het jaarverslag van de Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen. Deze branchevereniging constateert dat de ontwikkeling van eigentijdse en op de (aanstaande) Europese markt gerichte regelgeving in een te traag tempo plaatsvindt. De recente wijziging van de afvalstoffenwetgeving heeft vele jaren in beslag genomen. Op korte termijn zal deze echter al weer achterhaald zijn door de ontwikkelingen op Europees niveau. Harmonisatie te traag
Omdat de afvalmarkt in toenemende mate een Europese markt wordt, moet de relevante milieu- en fiscale wet- en regelgeving spoedig worden geharmoniseerd. Dit om te voorkomen dat het Nederlandse afvalbedrijfsleven in een achterstandspositie terechtkomt, zo is in het jaarverslag te lezen. 'De afvalmarkt kent een dynamiek die zich in Europees verband snel ontwikkelt. Zowel de publieke regels als de tucht van de markt worden in Europa bepaald en niet in Nederland. De Nederlandse ontwikkeling van daarop toegesneden wet- en regelgeving loopt hierbij helaas niet in de pas met de marktontwikkelingen. Ook op Europees niveau spannen de lidstaten zich veel te weinig in om de regelgeving spoedig te harmoniseren en daarna de markt te liberaliseren. Voor de Nederlandse bedrijven is dat een gevaarlijke ontwikkeling', zo vindt André Donders, directeur van het bureau van de Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen.
Brussel bepaalt
De Vereniging ziet met lede ogen aan dat er maar zeer beperkte vorderingen worden gemaakt op het gebied van harmonisatie van de Europese afvalwetgeving. Afvalondernemingen moeten kunnen groeien. Ze dienen nieuwe technieken te ontwikkelen om straks op de Europese markt, die er onherroepelijk aan zit te komen, te kunnen overleven. Nu komen de investeringen vanwege de onzekere toekomst vaak moeilijk van de grond. Bedrijven willen immers weten waar ze aan toe zijn. Indien Nederland straks nog wil beschikken over een sterke afvalsector in een grote Europese markt, dan zal een omslag in het denken over afvalbeheersing moeten plaatsvinden, zo vindt de Vereniging. 'Capaciteitsplannen, doelmatigheidscriteria en exportverboden zijn voor de beheersing van de binnenlandse afvalstromen onder de huidige wetgeving misschien noodzakelijk, maar de echte problemen waar we voor staan worden daarmee niet opgelost'. Er is volgens Donders geen keuze: 'Het beleid wordt in Brussel gemaakt en in Nederland zullen we de aanstaande Europese afvalmarkt niet tegen kunnen houden. Dat betekent dat we ons daar nu al grondig op moeten voorbereiden en ons niet moeten blijven vasthouden aan eigen idealen, die in Europees verband waarschijnlijk geen lang leven beschoren zijn. Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook het milieubelang is ermee gediend als Europa op korte termijn geharmoniseerde regelgeving heeft', aldus Donders. De zwaardere eisen en hogere heffingen in Nederland zijn volgens zijn Vereniging volstrekt onnodig. De lat alleen in Nederland hoger leggen heeft geen enkele zin. Volgens de Vereniging is het strikt noodzakelijk dat Nederland, als kleine lidstaat, zich conformeert aan de standaards in de ons omringende landen om zo te voorkomen dat het eigen afvalbedrijfsleven nu al de slag verliest. Bereikte resultaten
Ondanks de grote zorgen die er zijn, kan de Vereniging ook lichtpuntjes noemen in haar jaarverslag. Immers, mede op aandringen van de Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen is het afgelopen jaar besloten om eindelijk de provinciale grenzen voor afval te laten vervallen. Hierdoor is een Nederlandse afvalmarkt ontstaan en is de draaimolen van verschillend en tegenstrijdig provinciaal beleid tot stilstand gebracht. De Vereniging heeft hier jaren voor gevochten, maar gezien de aanstaande Europese markt is er nog veel werk aan de winkel, zo is de gedachte. Verder heeft de Vereniging een inhoudelijke bijdrage geleverd aan onder meer de wijziging van de afvalstoffenwetgeving door bijvoorbeeld, met succes, aandacht te vragen voor de verlichting van de administratieve lasten bij afvalbedrijven.
Veelheid aan onderwerpen
Uit het jaarverslag van de Vereniging blijkt dat de branche met een veelheid aan onderwerpen wordt geconfronteerd die meer marktwerking in de sector in de weg staan. De Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen maakt zich voortdurend sterk om al die onderwerpen bij de betrokken overheden en instanties op de agenda te krijgen en te houden.
Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen
De Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen is de branchevereniging voor de private Nederlandse bedrijven die gespecialiseerd zijn in integrale behandeling van afval. Deze bedrijven zijn actief op het gebied van inzameling, be- en verwerking van huishoudelijk, bedrijfs- en gevaarlijk afval. Ook bedrijven die zich bezighouden met de reiniging en inspectie van riolen en gemalen zijn lid van de Vereniging.
Niet voor publicatie
Een exemplaar van het jaarverslag van de Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen kunt u opvragen onder telefoonnummer 076 549 37 77, fax 076 549 36 66 of per e-mail info@vnao.nl.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer A.P.P. Donders, directeur van de Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen, 076 549 37 77 of mobiel 06 532 90 199.

11 sep 01 13:00

Deel: ' Wetgeving loopt niet in de pas met dynamiek afvalsector '
Lees ook