ARBEIDSGEHANDICAPTEN & WERK

Wetgeving WAO lost probleem ziekteverzuim niet op

Commissie Arbeidsgehandicapten & Werk

Onderzoek SCP maakt duidelijk dat wetgeving alleen probleem ziekteverzuim en WAO niet oplost

De resultaten van het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau maken duidelijk dat de kansen voor arbeidsgehandicapten nog steeds gering zijn. Slechts 38% van de mensen in de werkbare leeftijd die een lichamelijke beperking heeft, heeft betaald werk, terwijl dat percentage bij mensen zonder lichamelijke beperkingen op 61% ligt. Ook de resultaten van de Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten (REA), bemiddelingstrajecten en instrumenten als plaatsingsbudget, aanpassing van het werk of scholing, zijn teleurstellend. Dit zijn een aantal resultaten uit de SCP-publicatie Rapportage Gehandicapten 2002.

De Commissie Arbeidsgehandicapten & Werk (CAW) betreurt het dat alle inspanningen tot nu toe niet het nodige effect hebben gehad. Zij verwacht ook niet dat door de plannen van het nieuwe kabinet deze situatie zal verbeteren. Anton Westerlaken, voorzitter van de CAW: 'Zolang er niets verandert aan de cultuur binnen bedrijven en organisaties en aan de wijze waarop werkgevers en werknemers omgaan met ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, zal geen enkele wetgeving er daadwerkelijk in slagen ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen. Door een grote groep werknemers met gezondheidsproblemen de toegang tot de WAO te ontzeggen, wordt enkel een verschuiving naar de bijstand bewerkstelligd en zullen ongetwijfeld de kosten van de gezondheidszorg toenemen. Alleen door een zinvol flankerend beleid kan dit voorkomen worden. Voor dit flankerend beleid heeft de Commissie een aantal concrete voorstellen gedaan aan het nieuwe kabinet. Deze voorstellen hebben onder andere betrekking op adequate vraaggestuurde voorlichting, deskundigheidsbevordering, inzet van ervaringsdeskundigheid, verandering van de beeldvorming, benchmarking en netwerkvorming op werkgeversniveau en een maatschappelijk debat over de wijze waarop betrokkenen omgaan met ziekte en ziekteverzuim. De Commissie heeft hoge verwachtingen van de invloed die dergelijke maatregelen kunnen hebben bij het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.'

Deel: ' Wetgeving WAO lost probleem ziekteverzuim niet op '
Lees ook