Gemeente Enschede

EEN BETER MILIEU IN BEELD

Enschede 6 juli 1999

In de Twentsche Courant Tubantia van 1 juli is een artikel opgenomen over het gemeentelijk milieubeleid onder de titel "Geitenwol".

Hier volgt een reactie van de wethouder Ruimtelijke Ordening en Milieu op dit artikel.

In het artikel wordt gesuggereerd dat de uitvoering van het milieubeleid onzichtbaar is.
Blijkbaar wordt dit zo beleefd: dit betekent dat beter in beeld gebracht moet worden wat de resultaten van het uitgevoerde milieubeleid zijn.

Milieubeleid is een onderdeel van duurzaamheidsbeleid: duurzaamheid betekent een integrale afweging tussen economische-, sociale- en ecologische (en milieu-) aspecten. Duurzaamheid moet onder andere gestalte krijgen in de projecten. Doordat de uitvoering van het milieubeleid steeds meer wordt ondergebracht in projecten en steeds meer een verantwoordelijkheid wordt van andere afdelingen (zogenaamde externe integratie), wordt het zichtbaar maken van de milieuresultaten moeilijker. De resultaten van het milieubeleid zijn dan terug te vinden binnen de projecten.
Voorbeelden van die resultaten zijn te zien in projecten als Oikos (onder andere wadi's, energiebesparende maatregelen, duurzamer materiaalgebruik, inheemse beplanting), maar ook in projecten als de Eschmarke, Groot Roombeek (onder andere hergebruik oude fabriekscomplexen) en op het Euregio-bedrijvenpark (water). Ook bij de bouw van het stadskantoor is aandacht geschonken aan milieuvriendelijkheid (materiaalgebruik, energie en waterbesparing). Deze lijn wordt in 1999 doorgetrokken naar nog méér projecten op het gebied van woningen en bedrijventerreinen (bijvoorbeeld de Josink Es). Om de resultaten van het milieubeleid beter in beeld te brengen zijn daarnaast in het jaarprogramma 1999 de volgende acties aangekondigd:
1. het opzetten van milieumonitoring: dit geeft meer inzicht in de effecten van het milieubeleid;

2. acties in het kader van het traject "vergroten draagvlak duurzaamheid"; deze actie zullen leiden tot een betere communicatie over de behaalde milieuresultaten;
3. acties die voortkomen uit de "visie op het gebied van milieu en duurzaamheid": één van de onderdelen daarvan is het beter voor het voetlicht brengen van milieu.

In het artikel wordt verder gesuggereerd dat Lokale Agenda 21 heeft geleid tot veel praten en weinig doen. De Lokale Agenda 21 heeft echter naast praten mede bijgedragen aan de totstandkoming en uitvoering van het plan voor herinrichting van het Wesselerbrinkpark, de biologische markt en de actie "groen tegen lelijkheid".

Naast al het bovenstaande nog een aantal voorbeelden om aan te geven dat er veel gaande is op milieugebied:

* Enschede heeft 2600 bedrijven: het vergunningenbestand van deze bedrijven wordt actueel gehouden. In 1998 hebben 100 bedrijven een nieuwe milieuvergunning gekregen en zijn er 1000 gecontroleerd;
* Op jaarbasis komen 2500 klachten binnen over milieuproblemen: al deze klachten worden geregistreerd en binnen de daarvoor geldende termijnen afgehandeld;

* Om bodemverontreiniging te voorkomen zijn in 1998 opnieuw 118 ondergrondse tanks gesaneerd;

* Er zijn onder andere bodemsaneringen uitgevoerd op het Midea-terrein en aan de Meijersbergstraat;

* Om geluidhinder door wegverkeer te verminderen zijn 20 woningen aan de Boddenkampsingel voorzien van gevelisolatie;
* In Enschede Noord wordt een proefproject "handhaving Enschede Noord" uitgevoerd, met als doel problemen op het gebied van afval samen met de bewoners op te lossen.

Kortom: er gebeurt geweldig veel op milieugebied: het zichtbaar maken daarvan vergt extra aandacht!

Als wethouder neem ik mij daarom voor om de resultaten van het milieubeleid (nog) beter in beeld te brengen.

Deel: ' Wethouder Enschede over beter zichtbaar milieubeleid '
Lees ook