expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: WETSVOORSTEL GROENE PRIKKELS

PERSBERICHTNR. 99/108 Den Haag 17 mei 1999

WETSVOORSTEL GROENE PRIKKELS

Staatssecretaris Vermeend (Financiën) heeft mede namens ministers Jorritsma (Economische Zaken), Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en Apotheker (Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) het wetsvoorstel inzake het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag (wijziging van de regulerende energiebelasting en de inkomstenbelasting) aan de kamer aangeboden.

In het regeerakkoord is afgesproken dat in deze kabinetsperiode de opbrengsten uit de verhoging van de energiebelastingen (f 0,5 miljard per jaar) beschikbaar komt om energiebesparing bij burgers en bedrijven te stimuleren. Hiervan wordt f 0,2 miljard uitgetrokken ten behoeve van huishoudens en f 0,3 miljard ten behoeve van bedrijven. De komende drie jaar zullen deze bedragen stapsgewijs ter beschikking komen tot dat het structurele niveau in 2001 is bereikt.

Energiezuinige apparaten en energie besparende voorzieningen Huishoudens kunnen een energiepremie krijgen als een energiezuinig apparaat wordt aangeschaft of een energiebesparende maatregel aan de woning wordt getroffen. De energiepremie wordt door het energiebedrijf uitbetaald. Voor energiezuinige apparaten zal veelal eenvoudig herkenbaar zijn of daarvoor een energiepremie kan worden verkregen. Het gaat om apparaten die in de winkel zijn voorzien van een door de EU voorgeschreven energie-etikettering, waarop kan worden afgelezen of het apparaat tot de meest zuinige soort behoort, herkenbaar aan het 'A-label'. Inzending van een ingevulde bon naar het energiebedrijf leidt vervolgens tot uitbetaling van de beloning.

De energiebesparende maatregelen betreffende de eigen woning worden via lijsten bekend gemaakt. Per maatregel zal vastgelegd worden aan welke eisen deze moeten voldoen en welke energiepremie per eenheid geldt (bijvoorbeeld glas van HR++ kwaliteit met een premie per m2). Ook hier zal gebruik worden gemaakt van een bon waarmee de energiepremie kan worden verzilverd.

De lijst van te stimuleren apparaten en voorzieningen aan de woning zullen tezamen met de hoogte van de energiepremie worden neergelegd in een ministeriële regeling. Voor de positieve prikkels ten behoeve van huishoudens (voor energiezuinige apparaten en energiebesparende voorzieningen) is in 1999 een bedrag van f 70 miljoen beschikbaar.

Milieu-investeringsaftrek
Met het instrument van de milieu-investeringsaftrek wordt langs fiscale weg investeringen in bedrijfsmiddelen bevordert die van belang zijn voor de bescherming van het Nederlandse milieu. Deze milieu-investeringsaftrek is aanbevolen door de werkgroep vergroening van het fiscale stelsel en is ook opgenomen in de nota 'Belastingen in de 21e eeuw, een verkenning'. De milieu-investeringsaftrek kan worden gezien als een verbreding van de energie-investeringsaftrek en als een mogelijkheid de al bestaande faciliteit van willekeurige afschrijving voor bepaalde milieu-investeringen aan te vullen. Het budget voor 1999 bedraagt f 27 mln. Zowel ondernemers/natuurlijke personen als aan de vennootschapsbelasting onderworpen lichamen kunnen in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek.

Voor de milieu-investeringsaftrek worden twee categorieën investeringen onderscheiden. Onder categorie I vallen investeringen waarvan, vanuit milieuhygiënische optiek, een snelle marktintroductie
wenselijk is of waarvan de meerkosten van de milieuvriendelijke variant ten opzichte van de gebruikelijke variant relatief hoog zijn. Onder categorie II vallen investeringen die niet onder categorie I thuishoren, maar waarbij een financiële stimulans wenselijk is. Voor investeringen behorend tot categorie I bedraagt de milieu-investeringsaftrek 30 percent van het investeringsbedrag. Voor investeringen die in categorie II vallen bedraagt de milieu-investeringsaftrek 15 percent van het investeringsbedrag. Bij ministeriële regeling wordt aangewezen welke investeringen behoren tot categorie I respectievelijk categorie II.

Woordvoerder: P.A.W. Lamers
tel.: 070 - 342 7140

17 mei 99 17:18

Deel: ' Wetsvoorstel Groene Prikkels naar Kamer '
Lees ook