expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Wetsvoorstellen Openstelling.......

Ministerie van Justitie
Persbericht Ministerraad
25 juni 1999

WETSVOORSTELLEN .OPENSTELLING HUWELIJK VOOR PERSONEN VAN GELIJK

GESLACHT. EN .ADOPTIE DOOR PERSONEN VAN GELIJK GESLACHT. WORDEN

INGEDIEND BIJ DE TWEEDE KAMER

De ministerraad heeft ingestemd met de wetsvoorstellen openstelling van het burgerlijk huwelijk voor personen van gelijk geslacht en met de introductie van adoptie door personen van gelijk geslacht in Nederland. De wetsvoorstellen daartoe zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van staatssecretaris Cohen van Justitie. Zij vloeien voort uit het regeerakkoord en zijn naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nader gemotiveerd.

Huwelijk
Met de wetswijziging kunnen personen van gelijk geslacht trouwen voor de wet. De nu al bestaande geregistreerde partnerschappen kunnen door de ambtenaar burgerlijke stand worden omgezet in een huwelijk. Naar verwachting zou 62 procent van de homoseksuele geregistreerde partners hun wettelijke samenlevingsvorm willen omzetten in een huwelijk, zo bleek vorige maand uit verkennend onderzoek in opdracht van Justitie.
Het instituut van geregistreerd partnerschap blijft voorlopig bestaan. omdat het lijkt te voorzien in een behoefte bij zowel paren van verschillend als van gelijk geslacht. Volgens het eerder genoemde onderzoek zijn er in 1998 4.556 geregistreerde partnerschappen gesloten, waaronder een relatief hoog aandeel (1.550) van man/vrouw-partnerschappen. Verder waren er 1.686 man/man-partnerschappen en 1.320 vrouw/vrouw-partnerschappen. Vijf jaar na de openstelling van het huwelijk zullen de ontwikkeling van en de behoefte aan de instituten van het geregistreerd partnerschap en het huwelijk voor personen van gelijk geslacht worden geëvalueerd.

Het belangrijkste argument voor openstelling is dat er, tegen de achtergrond van het beginsel van gelijke behandeling, geen objectieve grond is voor het nu nog bestaande huwelijksverbod voor personen van gelijk geslacht. Hoewel het huwelijk voor personen van gelijk geslacht goeddeels identiek zal zijn aan dat voor personen van verschillend geslacht, zijn er verschillen. Zo maakt een huwelijk tussen personen van gelijk geslacht thans weinig kans op erkenning in het buitenland. Verder heeft het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht geen afstammingsgevolgen. Dit betekent dat een kind dat wordt geboren binnen een huwelijk van personen van gelijk geslacht niet van rechtswege familie van beide echtelieden is. De reden hiervoor is dat er bij de verwekking van een dergelijk kind immers altijd een derde betrokken is, waarmee in rechte rekening moet worden gehouden. Een volledige familieband kan pas ontstaan als de rechter adoptie van een dergelijk kind door de echtelieden toestaat.

Adoptie
Ook adoptie wordt in de toekomst in Nederland als gevolg van de wetswijzigingen mogelijk voor partners van gelijk geslacht. Zij hoeven daarvoor overigens niet getrouwd of geregistreerde partners te zijn. Het wetsvoorstel betreft alleen adopties binnen Nederland. Voor adoptie van kinderen uit het buitenland blijft gelden dat de aspirant adoptiefouders van verschillend geslacht èn getrouwd moeten zijn.

Volgens het wetsvoorstel moeten aspirant adoptiefouders van gelijk geslacht verder aan dezelfde voorwaarden voldoen als partners van verschillend geslacht die een kind in Nederland adopteren. Zo moeten zij tenminste één jaar gezamenlijk voor het kind hebben gezorgd en tenminste drie jaar hebben samengeleefd. Een nieuwe voorwaarde die gaat gelden voor alle adopties in Nederland is dat het kind niets meer te verwachten heeft van zijn oorspronkelijke ouder(s). De toetsing daarvan vindt plaats door de rechter. Deze zware voorwaarde wordt passend geacht voor een ingrijpende zaak als het doorsnijden van alle familiebanden met de oorspronkelijke ouder(s).

RVD, 25.06.1999

25 jun 99 17:49

Deel: ' Wetsvoorstel homohuwelijk naar Tweede Kamer '
Lees ook