expostbus51


Ministerie SZW
https://www.minszw.nl

SZW: Wetsvoorstel maakt experimenten in de WW

Nr. 99/12
5 februari 1999

Wetsvoorstel maakt experimenten in de WW mogelijk

Het wordt mogelijk om experimenten op te zetten waarbij geld uit het Algemeen werkloosheidsfonds wordt ingezet voor scholing en reïntegratie van mensen met een WW-uitkering. De bedoeling van de experimenten is om proefondervindelijk vast te stellen welke maatregelen geschikt zijn om WW-uitkeringsgerechtigden versneld weer aan het werk te helpen.

Dat staat in het wetsvoorstel Wet experimenten WW van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat is ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel hangt samen met de zogeheten sluitende aanpak ter voorkoming van langdurige werkloosheid. De sluitende aanpak, die in het regeerakkoord is aangekondigd, houdt in dat nieuwe werklozen van wie is vastgesteld dat zij zonder ondersteunende maatregelen weinig kans hebben om zelfstandig werk te vinden, binnen een jaar een nieuwe start wordt aangeboden. Dit aanbod kan bijvoorbeeld zijn: een baan, een opleiding, omscholing of het opdoen van werkervaring. De sluitende aanpak wordt vanaf 1999 in fasen ingevoerd en moet in 2002 volledig zijn gerealiseerd. De experimenten voor scholing en reïntegratie worden betaald uit een budget dat ten laste komt van het Algemeen werkloosheidsfonds. Dit budget bestaat uit bespaarde WW-uitkeringen en een rijksbijdrage.

Het wetsvoorstel maakt ook experimenten mogelijk die zijn gericht op langdurig werklozen. In overleg met het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) zijn hiervoor kansrijke experimenten geïnventariseerd. Voorbeelden zijn: proefplaatsing van een WW-gerechtigde, het verlenen van een aanvulling op het loon in het geval de WW-gerechtigde lager betaald werk accepteert en het stimuleren van startende zelfstandigen. De kosten van deze experimenten komen in beginsel ten laste van de wachtgeldfondsen of het Algemeen werkloosheidsfonds. Het doel van de experimenten is WW-gerechtigden versneld weer aan het werk te helpen, waardoor de uitkeringslasten uiteindelijk zullen dalen. Bij deze experimenten geldt daarom als
uitgangspunt dat het uitgegeven geld wordt terugverdiend.

Staatssecretaris Hoogervorst vindt het belangrijk maatregelen met betrekking tot scholing en reïntegratie eerst in de praktijk te beproeven voordat een besluit wordt genomen over structurele invoering. In de praktijk kan het beste worden bezien welke maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan de kans om een WW-gerechtigde weer aan het werk te helpen. Het wetsvoorstel schept de wettelijke grondslag om experimenten mogelijk te maken. In een Algemene maatregel van bestuur worden vervolgens de voorwaarden geregeld die worden gesteld aan de opzet en uitvoering van een experiment.

De uitvoering van de experimenten is in handen van de uitvoeringsinstellingen, onder verantwoordelijkheid van het Lisv. Alle experimenten mogen een looptijd van maximaal vier jaar hebben. Al tijdens de looptijd van een experiment zal een evaluatie worden uitgevoerd.


05 feb 99 15:30

Deel: ' Wetsvoorstel maakt experimenten in de WW mogelijk '
Lees ook