Vlaamse Volksunie

Wetsvoorstel stelt belang van het kind na EOT voorop (07/08/01)

Een vaak voorkomend en belangrijk probleem na echtscheiding bij onderlinge toestemming (EOT) is dat van de wijziging van de maatregelen aangaande de kinderen. Het gaat hier over de uitoefening van het gezag over de persoon, over het beheer van de goederen van de kinderen, het recht op persoonlijk contact en meestal over het onderhoudsgeld voor de kinderen.

Met betrekking tot het onderhoudsgeld hanteerde het Hof van Cassatie een uiterst restrictieve rechtspraak: een verhoging van het onderhoudsgeld voor de kinderen was slechts mogelijk wanneer de ouder die de verhoging vroeg, gelet op zijn vermogen en op de bijdrage, niet meer in de mogelijkheid verkeerde om aan het kind het nodige levensonderhoud en opvoeding te verschaffen.

De wetgever poogde reeds tot tweemaal toe om de vrijwel totale onveranderlijkheid van de initiële overeengekomen onderhoudsbijdrage te doorbreken.

Met de Wet van 30 juni 1994 werd in artikel 1288 laatste lid Ger. W. bepaald dat de onderhoudsbijdrage voor de kinderen kon worden gewijzigd indien het bewijs geleverd werd van nieuwe en onvoorzienbare omstandigheden, waardoor de toestand van de kinderen ingrijpend gewijzigd werd. Deze bepaling leidde echter niet tot een ander cassatierechtspraak.

Met de Wet van 20 mei 1997 werd de vereiste van onvoorzienbaarheid geschrapt en vervangen door de vereiste van nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen. Daarenboven kunnen zowel wijzigingen in de toestand van de kinderen als van de ouders zelf in acht worden genomen, op voorwaarde dat zij ingrijpend zijn. Deze wetswijziging heeft niet kunnen verhinderen dat de rechtspraak verdeeld blijft. Zo kan, steunend op een textuele interpretatie van artikel 1288 laatste lid Ger. W. geoordeeld worden dat volgende elementen geen grond tot wijziging vormen, omdat zij zich niet buiten de wil van de partijen hebben voorgedaan: een nieuw huwelijk van de uitkeringsplichtige ouder en de geboorte van een kind uit zijn nieuwe relatie, in het buitenland gaan werken of een nieuwe echtscheiding van de uitkeringsplichtige echtgenoot. Sommige rechtspraak weigert op basis van eenzelfde letterlijke interpretatie het onderhoudsgeld te verhogen bij het ouder worden van het kind.

De VU kamerleden Geert Bourgeois en Karel Van Hoorebeke dienen nu een wetsvoorstel in om de rechter de mogelijkheid te geven de overeenkomst te herzien bij nieuwe omstandigheden die de toestand van de partijen of van de kinderen ingrijpend wijzigen, wanneer het belang van het kind of van de kinderen dat vereist. In de rechtsleer gingen reeds herhaaldelijk stemmen in die richting op.

Wel moet de rechter zich bij het beoordelen van wijzigingsverzoeken hoeden voor frauduleus geïnspireerde wijzigingsverzoeken. Ook verzoeken die ingegeven zijn door het eigen belang van één van de ouders moeten worden afgewezen. De rechter moet ook een zekere terughoudendheid betonen. Het moet immers om ingrijpende wijzigingen gaan. De rechter moet bovendien rekening houden met het totale akkoord EOT, waarbij de onderhoudsbijdrage voor de kinderen soms bepaald wordt door andere factoren, bijvoorbeeld doordat de ouder bij wie de kinderen verblijven de echtelijke woonplaats tegen voordelige voorwaarden kon overnemen.

De VU kamerleden wensen op deze manier een einde te maken aan tal van nodeloze cassatieprocedures. Bovendien wordt in de Wet een ethisch criterium ingebouwd, het belang van het kind.

De indieners gaan het wetsvoorstel nog toevoegen aan de diverse wetsvoorstellen met betrekking tot het echtscheidingsrecht, die in het najaar in de Kamer besproken zullen worden.

Auteur:
VU-Kamerfractie
Geert Bourgeois en Karel Van Hoorebeke, VU-volksvertegenwoordigers

Meer informatie:
Contactpersoon: Geert Bourgeois
Telefoon: 051 / 30 26 08
Fax: 051/ 31 01 47
E-post: bourgeois.geert@skynet.be

Deel: ' Wetsvoorstel Vlaamse Volksunie wil verbetering echtscheiding '
Lees ook