Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerraad stemt in met wetsvoorstellen 'Grondrechten in het Digitale Tijdperk'

Een persbericht bij het onderwerp Grondwet
17 augustus 2001
De ministerraad heeft ingestemd met vier voorstellen van minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot wijziging van de Grondwet. Het gaat hierbij om wijzigingen die dienen ter bescherming van grondrechten in het digitale tijdperk. De grondwetsherziening heeft betrekking op de vrijheid van meningsuiting, het brief-, telefoon- en telegraafgeheim en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarnaast voorziet de grondwetsherziening in het opnemen in de Grondwet van een nieuw grondrecht op toegang tot bij de overheid berustende informatie.
Met de wetsvoorstellen wordt uitvoering gegeven aan het in oktober 2000 gepubliceerde kabinetsstandpunt over het advies van de Commissie 'Grondrechten in het digitale tijdperk' (Commissie Franken). Die Commissie adviseerde de regering over de aanpassing van grondrechten en over de vaststelling van nieuwe grondrechten met het oog op de ontwikkelingen van informatie- en communicatietechnologie.
In navolging van de Commissie Franken kiest het kabinet in de voorgestelde grondwetsherziening voor een techniekonafhankelijke formulering van grondrechten. Vrijheid van meningsuiting moet gelden onafhankelijk van het middel waarmee de mening wordt geuit en zal evenzeer van toepassing zijn op meningsuitingen via Internet als op uitingen door middel van de drukpers. Het brief-, telefoon- en telegraafgeheim wordt vervangen door een grondrecht op vertrouwelijke communicatie, waaronder ook vertrouwelijke communicatie via e-mail, SMS en fax zullen vallen. Daarnaast wordt in de Grondwet een nieuw artikel opgenomen dat een ieder het recht geeft op toegang tot bij de overheid berustende informatie. Dit grondrecht zal verder reiken dan de rechten die de burger nu al heeft op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Ook bij de overheid berustende informatie over andere dan bestuurlijke aangelegenheden, zoals wetgeving en jurisprudentie, valt eronder. Bij of krachtens de wet kan het grondrecht op toegang tot bij de overheid berustende informatie worden beperkt. Het is overigens niet de bedoeling van dit wetsvoorstel dat stukken die nu volgens de Wet openbaarheid van bestuur niet openbaar gemaakt mogen worden, zoals vertrouwelijk aan de overheid meegedeelde bedrijfsgegevens, toegankelijk zullen zijn. Verder legt het nieuwe grondwetsartikel een zorgplicht op aan de overheid om bij haar berustende informatie toegankelijk te maken. Die zorgplicht richt zich vooral op informatie die cruciaal is voor het functioneren van de burgers in de rechtsstaat, de zogeheten basisinformatie voor de democratische rechtsstaat. Om te voldoen aan de zorgplicht moet de overheid die informatie onder meer vindbaar, betrouwbaar en betaalbaar maken.
De ministerraad heeft ingestemd dat de wetsvoorstellen voor advies aan de Raad van State zullen worden gezonden. De tekst van de wetsvoorstellen en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Deel: ' Wetsvoorstellen grondrechten digitale tijdperk '
Lees ook