expostbus51


Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

JUST: faillissementen

Wijnand Stevens

070 370 6857


04.02.99

3758

MINISTER KORTHALS: WETSWIJZIGING NODIG OM FAILLISSEMENTEN VAKER TE

KUNNEN VOORKOMEN

.Surséance van betaling fungeert nog te vaak als voorportaal voor een faillissement van een bedrijf.. Er komen daarom meer mogelijkheden voor bedrijven in surséance om een faillissement te voorkomen. Dat zei minister A.H. Korthals vandaag bij de opening van het congres .Privaatrecht in de 21e eeuw.. Dit congres vindt vandaag en morgen plaats in het Nederlands congresgebouw in Den Haag ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van het ministerie van Justitie.

Minister Korthals kondigde in dit verband op korte termijn met een aantal wijzigingsvoorstellen in de faillissementswet aan. De wijzigingen moeten ondermeer bijdragen aan de voorkoming van te late aanvragen van surséance van betaling en de bevordering van de voortzetting van levensvatbare onderdelen van een onderneming. In de voorstellen zal de minister elementen uit de onlangs van kracht geworden wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen overnemen in het algemene faillissementsrecht dat ook geldt voor rechtspersonen, zoals N.V..s en B.V..s.

Zo vindt de minister het onwenselijk dat een minderheid van schuldeisers nu altijd - ook op onredelijke gronden - een akkoord kan torpederen. Een akkoord kan bijvoorbeeld een afbetalingsregeling en saneringsregeling tussen bedrijf en schuldeisers betreffen. Dat bemoeilijkt de doorstart of het behoud van een onderneming. Korthals wil daarom de mogelijkheid creëren dat de rechter in sommige gevallen een akkoord ook tegen de wil van schuldeisers kan opleggen.

Ook de zogenoemde afkoelingsperiode wil hij langer maken dan de maximaal twee maanden die zij nu is. De afkoelingsperiode is de tijd in een faillissement of surséance waarin op last van de rechter de belangrijkste schuldeisers waaronder als pand- en hypotheekhouders rechten tijdelijk niet kunnen uitoefenen. Dat geeft de curator of bewindvoerder de gelegenheid orde op zaken te stellen.

De minister speelt verder met de gedachte de surséance van betaling ook werking te geven tegenover zogenoemde preferente schuldeisers. Preferente schuldeisers zijn schuldeisers met voorrangrecht. Dit betekent dat gedurende de surséance ook deze schuldeisers, net als gewone schuldeisers hun schulden niet kunnen innen. Nu geldt een surséance voor hen niet.

Tot slot pleitte Korthals in zijn toespraak voor een verplichting voor nutsbedrijven om, als het nodig is voor het voortbestaan van een levensvatbare onderneming, de levering van bijvoorbeeld gas en elektriciteit voort te zetten.

------------


04 feb 99 10:32

Deel: ' Wetswijziging nodig om faillissementen vaker te voorkomen '
Lees ook