Gemeente Breda


BEWONERS NOORDOOST AAN DE SLAG MET 750.000 GULDEN

Bewoners van Hoge Vucht en Linie-Doornbos kunnen binnenkort zelf aan de slag om de leefbaarheid in hun wijken te verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om fl 750.000,- beschikbaar te stellen voor een proef `lusten en lasten in noordoost'. Bewoners leveren ideeën en kiezen zelf welke ze willen uitvoeren. Ze dragen dus zelf de `lusten' en de `lasten'. De maatregelen moeten bijdragen tot een betere woon- en leefomgeving en gespreid zijn over de wijken van noordoost. Het college wil de bewoners zo de kans geven om op korte termijn de nodige verbeteringen in de wijken aan te brengen. Ook worden bewoners op deze manier een nog gelijkwaardiger partij binnen de driehoek met gemeente en woningbouwcorporaties.

Het college beschouwt het op deze manier inzetten van het budget als een proef. Deze past binnen het project Samenwerken aan leefbaarheid in Breda noordoost. Bewoners kunnen hun ideeën al geven bij de Toekomstmarkt in winkelcentrum Hoge Vucht op 22 januari. Het collegevoorstel komt op de agenda van de commissie Ruimtelijke Ordening van 1 februari en daarna in de gemeenteraad van 27 februari.

Met het beschikbaar stellen van een bedrag waarover de bewoners zelf beslissingen nemen, wil het college de creativiteit en verantwoordelijkheid van bewoners stimuleren. De bewoners hebben grote vrijheid in het maken van keuzen. De enige voorwaarden zijn dat de bewoners zelf actief zijn en dat de maatregelen gespreid moeten zijn over de verschillende delen van Hoge Vucht en Linie-Doornbos.

De bewoners van de wijken Linie-Doornbos, Wisselaar, Biesdonk, Geeren noord en Geeren zuid denken mee over de toekomst van noordoost over een langere tijd van 10 tot 15 jaar. Eén van de doelen van het project Samenwerken aan leefbaarheid is het streven naar nieuwe, blijvende samenwerkingsvormen met bewoners en woningbouwcorporaties. Activiteiten die de woon- en leefomgeving al snel verbeteren, vergroten de betrokkenheid op lange termijn. Dat blijkt uit allerlei overleggen tussen de samenwerkende organisaties en bewoners.

De bewoners van noordoost bleken in bijeenkomsten als de `kaderdag' en `workshops' van oktober en november 1999 positief te zijn over het groen en de voorzieningen in de wijk. Daarin kwamen ook problemen naar voren zoals de verloedering van delen van de wijk, vergrijzing, de jongerenproblematiek, sociale integratie, veiligheid en een toename van de misdaad. Deze zaken komen regelmatig aan de orde in het overleg tussen bewoners, organisaties en de vertegenwoordigers van de gemeente die in dit district werken. Daarnaast geven de bewoners aan dat de tijd tussen het signaleren van knelpunten en het oplossen daarvan, te lang is. Knelpunten die op deze manier worden opgelost zijn altijd een compromis tussen gemeente en andere betrokkenen. Door de zeggenschap over een budget te krijgen, kunnen ze zelf bijdragen aan het oplossen van de problemen die in de buurten worden gesignaleerd. Bij de proef `lusten en lasten' beslissen bewoners zelf welke maatregelen worden uitgevoerd. Daarmee wordt hun betrokkenheid en deelname vergroot bij de buurt en wat daar speelt.

De proef `lusten en lasten' past in de Stadsvisie. Daarin staat dat participatie van bewoners bij verbetering van de woon- en leefomgeving van groot belang is. Ook in de komende jaren zal de gemeente het gevoel van eigen verantwoordelijkheid stimuleren en creativiteit prikkelen door de gelegenheid te bieden voor kleinschalige initiatieven.

Het college stelt de gemeenteraad voor om het budget van fl 750.000,- voor de proef `lusten en lasten' uit het Fonds Stedelijke Vernieuwing te betalen. Het college ontvangt informatie over de activiteiten waarvoor bewoners kiezen en de voortgang van de proef.

Breda, 19 januari 2000

Deel: ' Wijkbewoners Noordoost Breda aan de slag met 750.000 gulden '
Lees ook