Gemeente Weert


3 februari 1999
Partijen tekenen overeenkomst
WIJKMANAGER KEENT AAN DE SLAG

Om de Weerter wijk Keent nieuwe impulsen te geven, verscheen jl. najaar een plan van aanpak. Hierin werden voor de komende jaren diverse aanbevelingen gedaan om de leefbaarheid in deze wijk te verbeteren/optimaliseren. Eén ervan betrof de aanstelling van een wijkmanager, die tot taak moet krijgen dit proces te coördineren. Alle betrokken partijen hebben over de inhoud en de invulling van deze manager overeenstemming bereikt en hebben de heer Hans Marechal voor de functie bereid gevonden. Woensdagavond 10 februari a.s. wordt de overeenkomst met de heer Marechal officieel ondertekend, waarna deze in Keent aan de slag kan gaan.

Tijdens het door de gemeente georganiseerde symposium over buurtbeheer in juli 1998 werd de bewoners van Keent hulp toegezegd bij het verbeteren van de leefbaarheid in dit deel van Weert. Een speciale werkgroep bestaande uit wijkbewoners, de gemeente, de politie, de Bouwvereniging Weert en WOW stelde hiervoor in oktober 1998 een plan van aanpak op. Dit gaf een helder beeld van de diverse problematieken in de wijk. De werkgroep was van mening dat maatregelen dringend noodzakelijk zijn. O.a. op het gebied van verkeer, parkeren, onderhoud openbare ruimte en sociale veiligheid. Maar ook op sociaal vlak, waaronder de voorzieningen in de wijk en de betrokkenheid van de diverse bewoners op elkaar en bij hun wijk. Een vijftigtal maatregelen werd genoemd, het merendeel voor de korte termijn. Om de voorgenomen wijkverbetering, die door diverse instanties uitgevoerd wordt, te coördineren is gekozen voor een onafhankelijk wijkmanager. Vanwege het belang van een dergelijke functionaris hebben de gemeente en de Bouwvereniging de hiermee gepaard gaande kosten voor hun rekening genomen. De heer Marechal is bereid gevonden deze functie voor de duur van één jaar te vervullen. Marechal heeft ruime ervaring op dit vlak en stond aan de basis van het buurtbeheer in Weert.

De wijkmanager gaat vóór 1 maart a.s. met alle partijen in gesprek om ervoor te zorgen dat de voorgestelde maatregelen binnen de gestelde termijnen worden uitgevoerd. Dit houdt o.a. in dat voor het einde van 1999 zeker de helft van de ruim dertig korte termijn-zaken in uitvoering moeten zijn. Dat er voor de winter een enquête onder alle etnische groeperingen is gehouden om te kunnen achterhalen hoe zij de situatie in de wijk ervaren. Dat er een uitwerking ligt voor de wijze van aanpak in de jaren 2000 t/m 2002 en er een basis is om te komen tot een visie hoe Keent er over 10 à 15 jaar uit dient te zien. De heer Marechal is recentelijk met de voorbereidingen hiervan begonnen.

Woensdag 10 februari a.s. om 19.00 uur vindt in het gebouw van basisschool Keent aan het St.Jozefskerkplein de officiële ondertekening van de overeenkomst met de wijkmanager plaats. Vertegenwoordigers van gemeente, politie, bouwvereniging en de stichting WOW zetten die avond hun handtekening.

Deel: ' Wijkmanager Weerter wijk Keent aan de slag '
Lees ook