Gemeente Amersfoort


september 1999

Wijkperspectief Randenbroek/Schuilenburg vastgesteld

De gemeenteraad stelde onlangs het wijkperspectief Randenbroek/Schuilenburg vast. De plannen kunnen nu omgezet worden in concrete projecten die het woon- werk- en leefklimaat in deze twee wijken verbeteren.

Wat staat er nu allemaal in zo'n wijkperspectief? Het is een lijvig boekwerk met wat er de komende 10 tot 15 jaar moet gebeuren om de wijk zo te krijgen als alle partijen in het wijkbeheer het wensen. Volgens de schrijvers (projectgroep wijkperspectief Randenbroek/Schuilenburg) is het 'een toekomstvisie die een nieuwe inspiratiebron is voor het handelen van vandaag en morgen.' Het wijkperspectief geeft mogelijke oplossingen aan voor aangegeven knelpunten en stelt voor hoe sterke kanten van de wijk verder uitgebouwd kunnen worden. Sommige zaken betreffen de hele wijk, anderen gaan meer over specifieke gebieden of buurten.

Voorbeelden die de hele wijk aangaan
Dat is bijvoorbeeld informatie over de woningbehoefte en woningvoorraad met de daarbij behorende bevolkingsopbouw. Hoe brengen we meer variatie aan, hoe zorgen we voor een evenwichtige bevolkingsopbouw en hoe versterken we onze concurrentiepositie ten opzichte van andere wijken. Wijkbreed is ook de groenstructuur met het vele water dat de wijk rijk is. Hier liggen volop kansen om dit bijzondere karakter van de wijk te versterken waardoor het woonplezier groter wordt en het wonen in de wijk aantrekkelijker.

Voorbeelden per gebied of buurt

Winkelcentrum Operaplein. Dit is een zwak winkelcentrum waar mensen zich onveilig kunnen voelen. Jongeren bij het plein betrekken (bijvoorbeeld als pleinwacht) zou een oplossing kunnen zijn. Onderzoeken of het aanbod van winkels beter afgestemd kan worden op de vraag en kijken of er een breder 'voorzieningencentrum' op die plek past. Allemaal oplossingsrichtingen die het wijkperspectief noemt en die uitgewerkt kunnen worden in concrete projecten.

Park Randenbroek. Dit bekende park kent veel oude bomen waarvan het dode hout voor gevaar kan zorgen. Verjonging is noodzakelijk maar vraagt een gedegen plan van aanpak dat de nodige tijd kost. Op korte termijn kan het unieke parkbos al attractiever gemaakt worden.

Wijkinvesteringsplan
Naast het wijkperspectief presenteert de projectgroep het wijkinvesteringsplan(WIP): de eerste vrucht van het wijkperspectief. In het WIP staan concrete projecten die de komende 4 jaar uitgevoerd gaan worden. Voor 1999 en het jaar 2000 liggen ze vast. De rest wordt ieder jaar geactualiseerd. De plannen zijn zoals in het plan staat : 'onderhevig aan de dynamiek van onvoorziene ontwikkelingen.'

Concrete projecten voor 1999 en 2000
Wat kunt u de komende tijd aan activiteiten verwachten die Randenbroek en Schuilenburg versterken en verbeteren. Een paar voorbeelden uit het WIP:

Initiatief voor een 'Brede School Schuilenburg' verder uitwerken.

Attractiever maken van Park Randenbroek door bijvoorbeeld een theepaviljoen, beelden et cetera.

Projecten in het kader van Veilig Wonen (buitenverlichting).

Een zakgeldproject voor jongeren en een Kinderpersbureau.

Het opknappen van speelplekken in overleg met kinderen en de herinrichting van het kruispunt Randenbroekerweg/Beethovenweg.

Het wijkperspectief en het wijkinvesteringsplan zijn vanaf volgende week gratis verkrijgbaar bij het Meldpunt in buurthuis het Klokhuis en bij de Informatiewinkel van het Stadhuis.

Deel: ' Wijkperspectief Randenbroek/Schuilenburg Amersfoort '
Lees ook