CDA

Wijn: kabinet onderschat inflatie; CDA benadrukt noodzaak loonmatiging

"Deze AFB vinden plaats in een onzekere periode. De verschrikkelijke gebeurtenissen in New York en Washington van een maand geleden en de afgelopen weekend gestarte militaire actie in Afghanistan zullen naar alle waarschijnlijkheid het economische herstel verder uitstellen", zo begon financieel woordvoerder Joop Wijn zijn bijdrage aan de Algemene Financiële Beschouwingen op woensdag 10 oktober.

"Het zou overigens niet juist zijn om een verzwakking van de conjunctuur geheel toe te schrijven aan de terroristische aanslagen en de reactie daarop. Er waren al langer tekenen van een afname van de economische groei. Bijna alle economische variabelen wijzen op een langere vertraging van de groei komt:
De mondiale economie kent een conjunctuurvertraging die langer duurt dan verwacht. De wereldhandel wordt hier negatief door beïnvloed. Dit betekent dat de Nederlandse export stagneert", aldus Wijn.

"Het CBS maakte 2 oktober jl. bekend dat de waarde van Nederlandse aandelen in de eerste negen maanden met 28% is afgenomen. Wat er nu afgaat is er de vorige vijf jaar net zo snel bijgekomen. Daarom kunnen we stellen dat nu de lucht uit de luchtbel is gelopen. Deze belangrijke impuls van de economische groei de afgelopen jaren valt dus weg. Bovendien zal een gedeelte van de virtuele vermogensgroei al zijn uitgegeven, en dat moet worden terugverdiend."

Inflatie onderschat
Joop Wijn vervolgde: "Ook slecht voor de ontwikkeling van de conjunctuur is de hoge inflatie. Door inflatie daalt de koopkracht van geld, wordt de concurrentiepositie aangetast en dalen de bedrijfsinvesteringen. Het kabinet heeft de inflatie-ontwikkeling voor 2001 onderschat. In de MEV van vorig jaar werd uitgegaan van 3,5%. In de eerste negen maanden van 2001 bedroeg de inflatie echter ruim 4,6%. En de inflatie loopt nog op: in september was de prijstoename zelfs 5,2 %, het hoogste in de EU. Volgend jaar valt het statistische effect van de BTW-verhoging weg, maar dat is waarschijnlijk niet genoeg om uit te komen op de lage raming van de inflatie in de MEV 2002. Ergo: de inflatie wordt wederom onderschat. Naast onderschat, is ze mede door het kabinet aangejaagd. Waarschijnlijk als gevolg van een zekere overmoed: waarschuwingen van bijvoorbeeld President Wellink van DNB dat de inflatie door het gevoerde beleid zou toenemen werden terzijde gelegd."

Loonmatiging
Wijn: "Er dreigt door de hoge inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt een loon/prijs-spiraal te ontstaan. Dat zou niet goed zijn, omdat (...) de concurrentiepositie van het bedrijfsleven door de hoge loonkosten al fors is aangetast. Het CDA ziet daarom het liefst, zonder met deze uitspraak te willen treden in de verantwoordelijkheid van de sociale partners, een voortgezette gematige loonontwikkeling"

"Een verlaging van de WW-premie zou de sociale partners wellicht stimuleren tot loonmatiging. Om inkomenspolitieke redenen zijn de premies in vorige jaren te hoog geweest. Het Algemeen Werkeloosheidsfonds is zo'n voorbeeld waar herstel van schotten nodig is."

Wat het CDA betreft, "behoort de sociale zekerheid via stabiele, lastendekkende premies over de cycli heen te worden bekostigd. Het is dan wel noodzakelijk dat het kabinet een premiehoogte vaststelt die een conjuncturele tegenwind kan overbruggen. Gegeven de fraaie vermogenspositie kan daar bij het Algemeen Werkeloosheidsfonds, de WW, mee worden begonnen. Het wordt dan een egalisatie-fonds.

De hele bijdrage van Joop Wijn kunt downloaden door in de rechtermarge op het diskette-icoon te klikken.

Deel: ' Wijn (CDA) Kabinet onderschat inflatie '
Lees ook