Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Staatssecretaris Wijn wil betere storingsregistratie elektriciteit
Nummer: 237

Datum: 04-03-2003

Uit onderzoek van de Dienst Toezicht Energie (DTe) is uitgevoerd, is gebleken dat de storingsregistratie voor elektriciteit onvoldoende nauwkeurig is. Dit schrijft staatssecretaris Joop Wijn van Economische Zaken, die om het onderzoek door DTe had gevraagd, in een brief aan de Tweede Kamer. Hij benadrukt daarbij wel dat uit ander onderzoek blijkt dat de betrouwbaarheid van de Nederlandse elektriciteitsnetten internationaal nog steeds hoog scoort. Niettemin acht hij een correcte storingsregistratie om exact aan te geven hoe betrouwbaar het net is en voor het treffen van aanvullende maatregelen om de betrouwbaarheid op een hoog niveau te houden, van het grootste belang. Op basis van het advies van de DTe zal de staatssecretaris een aantal maatregelen treffen, waaronder: 1. Er komt een landelijk meldpunt voor storingen, op te richten door de gezamenlijke netbeheerders. Elke afnemer kan hier een storing melden en de meldingen worden openbaar gemaakt. Deze landelijke storingsregistratie dient als extra check op de rapportage van de netbeheerders. Voor de consument heeft dit systeem als voordeel dat hij met een telefoonnummer altijd weet waar hij terecht kan. 2. Het storingsregistratieproces zal worden gecertificeerd. Alle netbeheerders moeten hun registratieproces conform objectieve en eenduidige normen inrichten. 3. Er komen minimumnormen voor de betrouwbaarheid van netwerken. Als een netbeheerder deze minimumnorm niet haalt, moet hij een vergoeding aan de klant betalen. Staatssecretaris Wijn kondigt aan binnenkort met voorstellen voor wetgeving op dit terrein te zullen komen. 4. Er zal een systeem van maatstafconcurrentie worden ingevoerd, waarbij netbeheerders door DTe niet alleen op efficiency maar ook op betrouwbaarheid zullen worden vergeleken. Wie meer storingen heeft, krijgt een korting op zijn nettarieven opgelegd, wie minder storingen heeft mag hogere nettarieven hanteren.

In zijn brief aan de Tweede Kamer meldt de staatssecretaris ook dat hij een aantal maatregelen in voorbereiding heeft voor voorzieningszekerheid in brede zin. Omdat het hierbij gaat om nieuwe beleidslijnen, wil hij de bekendmaking ervan overlaten aan het nieuwe Kabinet. Wel geeft hij alvast aan dat waar het gaat om de leveringszekerheid van de elektriciteitsproductiesector er op korte termijn geen probleem is. Maar voor de langere termijn zijn maatregelen nodig om productiecapaciteit te waarborgen. Daarbij gaat het om maatregelen ter verbetering van de monitoring van zowel de vraag als het aanbod van elektriciteit en om het zorgdragen voor een zodanig investeringsklimaat dat er voldoende wordt geïnvesteerd in zogenoemde piekcapaciteit.

Voorbereiding marktopening energie
In zijn brief memoreert staatssecretaris Wijn nog eens het belang dat hij hecht aan het realiseren van de voordelen voor de kleinverbruiker die de volledige liberalisering van de energiemarkt, voorzien op 1 januari 2004, met zich mee zal brengen. Aan de definitieve beslissing om dit door te laten gaan, zijn wel voorwaarden verbonden. De commissie energieliberalisering, die hij in dit verband mede op instigatie van de Consumentenbond in het vooruitzicht heeft gesteld, zal worden voorgezeten door mr. Yvonne van Rooy, voormalig staatssecretaris van Economische Zaken en nu voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg. Deze commissie zal dit jaar op drie momenten rapporteren, waarbij centraal zal staan of aan de noodzakelijke parameters voor een verantwoorde marktopening wordt voldaan. Een van die parameters is het op orde zijn van de administratie van energiebedrijven. Uit diverse signalen blijkt dat er aanleiding is tot zorg over het (tijdig) versturen van correcte energierekeningen op de al geliberaliseerde zakelijke markt. Om die reden heeft staatssecretaris Wijn de directeur van energietoezichthouder DTe verzocht op de kortst mogelijke termijn nadere inlichtingen in te winnen bij energiebedrijven over de achterstanden bij de administratieve afhandeling van meetgegevens en het versturen van facturen. Op basis van deze informatie wil hij zich een oordeel vormen of er aanleiding is om, op basis van zijn wettelijke bevoegdheden, aan netbeheerders op te dragen om de door hem noodzakelijk geachte voorzieningen te treffen voor een adequate uitvoering van hun wettelijke taken. Hij heeft hierover een brief gestuurd aan EnergieNed, die hij in afschrift heeft meegestuurd naar de Tweede Kamer.

Deel: ' Wijn wil betere storingsregistratie elektriciteit '
Lees ook