Gemeente Etten-Leur

Derde wijziging algemene plaatselijke verordening

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur geven op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kennis van het feit dat vanaf 30 augustus 1999 gedurende 4 weken voor een ieder de 3e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening ter inzage ligt bij het bureau algemene zaken van het gemeentehuis.

Het betreft wijzigingen in verband met onder andere de invoering van de derde tranche Awb, jurisprudentie en gewijzigde inzichten. Tevens zijn er enkele artikelen aangepast aan het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer.

Belanghebbenden kunnen gedurende de bovengenoemde periode, naar keuze mondeling of schriftelijk, hun zienswijze kenbaar maken over de wijziging.

Etten-Leur, 29 augustus 1999
Het gemeentebestuur van Etten-Leur
De secretaris, B.M.A. Josten,
De burgemeester, drs. J.A.M. van Agt.

Deel: ' Wijziging algemene plaatselijke verordening Etten-Leur '
Lees ook