Ministerie van Financien

Titel: Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)N171/ABVU.jh

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1999, vastgesteld bij de wet van 17 december 1998, Stb. 1999,7, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 juli 1999, Stb. 337.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1999 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.

Artikel 2

De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1999 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.

Artikel 3

De vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten, als bedoeld in artikel 1, respectievelijk 2, geschiedt in duizenden guldens.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .....19..,Stb. ...

Begroting 1999, inclusief tweede suppletore begroting

Ministerie van Financiën (IXB)

Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1000)

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastge-

Mutaties (+ of -) op

Mutaties (+ of -) op

stelde begroting

grond van eerste

grond van tweede

suppletore begroting

suppletore begroting

verplichtingen

uitgaven

verplichtingen

uitgaven

verplichtingen

uitgaven

TOTAAL

6467668

224850


-185770

01

Algemeen

454010

01

01

Personeel en materieel kernministerie

293311

293311

51902

51902

20016

20016

03

Loonbijstelling95703

95703


-95703


-95703

04

Prijsbijstelling6223

6223


-6223


-6223

05

Onvoorzien

30580

30580


-6080


-3580


-24397


-26897

10

Opsporing en ruiming van explosieven

9829

9829

180

180

11

Uitvoering van werken door Domeinen

22048

22048


-4300


-4300

12

Lasten en overige uitgaven van Domeinen

89620

89620

1641

1641

13

Uitgaven omslagstelsel Rijkswagenpark

8394

8394

556

556

14

Diverse uitgaven

228

228

20000

14909

14909

02

Financiën Binnenland

156085

01

Muntwezen

75805

75805


-68600

8000

5788

6888

03

Garanties en waarborgen binnenland04

Deelneming in het kapitaal van banken05

(Her)verzekering van schaden aan derden07

Regeling Bijzondere Financiering

175000

63000


-20000

17800

08

Garantieregeling Particuliere Participatie-

maatschappijen


1000

2500

09

Kosten betalingsverkeer rijksoverheid

1280

1280


-100


-100

10

Verwerving vermogenstitels11

Tijdelijke regeling subsidie tankstations

grensstreek Duitsland


15000

03

Financiën Buitenland

946146

02

Garanties aan de Nederlandse Financierings-

Maatschappij voor Ontwikkelingslanden03

Tijdelijke financiering van de liquiditeiten

van de Nederlandse Financierings-

Maatschappij voor Ontwikkelingslanden(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastge-

Mutaties (+ of -) op

Mutaties (+ of -) op

stelde begroting

grond van eerste

grond van tweede

suppletore begroting

suppletore begroting

verplichtingen

uitgaven

verplichtingen

uitgaven

verplichtingen

uitgaven

04

Deelneming in het kapitaal van

multilaterale ontwikkelingsbanken

1012293

573659


-196473


-41196

05

Garanties inzake deelneming in het kapitaal

van multilaterale ontwikkelingsbanken en

garanties aan de EIB

199180


4000

07

Garanties aan De Nederlandsche Bank

250000


413750

08

Kredieten EU-betalingsbalanssteun aan lid-

staten10

Exportkredietverzekering

25000000

346739


-160000

11

Regeling Herverzekering Investeringen

1000000


13

Deelneming in het kapitaal van

Europese banken


9821

14

Garanties inzake deelneming in het kapitaal

van Europese banken

3965804


16

Deelneming in het kapitaal van de

Ontwikkelingsbank voor het Midden-Oosten

en Noord-Afrika


15927


-15927

17

Garantie inzake deelneming in het kapitaal van

de Ontwikkelingsbank voor het Midden-Oosten

en Noord-Afrika04

Fiscale Zaken en Belastingen

4911427

01

Personeel en materieel Belastingdienst

4185219

4185219

44302

44302

191969

191969

03

Bijdragen en staatsprijs betreffende

fiscale zaken

478

478


-100


-100


-8


-8

04

Vergoeding bij onterecht verzoek om bijstand

bij invordering EU-heffingen05

Uitgaven heffings- en invorderingsrente

653300

653300


-90000


-90000

06

Garantie procesrisico's

250

100

08

Vergoeding proceskosten

6706

6706


-4677


-4677

09

Wet waardering onroerende zaken

65624

65624

20000

20000

1202

1202

10

Uitvoering belastingmaatregelen door derden

39595

Mij bekend,

De Minister van Financiën,

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .....19..,Stb. ...

Begroting 1999, inclusief tweede suppletore begroting

Ministerie van Financiën (IXB)

Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1000)

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastge-

Mutaties (+ of -) op

Mutaties (+ of -) op

stelde begroting

grond van eerste

grond van tweede

suppletore begroting

suppletore begroting

ontvangsten

ontvangsten

ontvangsten

TOTAAL

159026309


-628167

13111168

01

Algemeen

1303409

04

Afdracht Staatsloterij

171595

25000

50000

05

Ontvangsten uit exploitatie Domeinen

214058


-1354

18865

06

Ontvangsten uit verkoop Domeinen

859820

168000

291526

07

Diverse ontvangsten Domeinen

43950

7028808

08

Ontvangsten omslagstelsel Rijkswagenpark

8150

885

10

Diverse ontvangsten kernministerie

5836

3700

6955

02

Financiën Binnenland

2002446

01

Winstuitkering De Nederlandsche Bank

1525000

125000


-442009

02

Rente De Nederlandsche Bank-FMS account

16300

03

Ontvangsten Muntwezen

1066

3000

6350

04

Toename munten in circulatie

42500

1600

07

Diverse ontvangsten financiën binnenland

1837


-600


-269

08

Dividend uit staatsdeelnemingen

72500

24000


-10479

10

Regeling Bijzondere Financiering en

Garantieregeling Particuliere Participatie-

maatschappijen

244000

2500

5000

11

Opbrengst verkoop vermogenstitels


2007559

12

Rente en aflossing diverse leningen

99243

7647

03

Financiën Buitenland

482814

02

Tijdelijke financiering van de liquiditeiten

van de Nederlandse Financierings-

Maatschappij voor Ontwikkelingslanden


03

Ontvangsten Europese Investeringsbank

3586

04

Kredieten EU-betalingsbalanssteun aan lid-

staten


05

Diverse ontvangsten financiën buitenland

8228

1621


-555

06

Exportkredietverzekering

470000

300000

30000

07

Regeling Herverzekering Investeringen

1000

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastge-

Mutaties (+ of -) op

Mutaties (+ of -) op

stelde begroting

grond van eerste

grond van tweede

suppletore begroting

suppletore begroting

ontvangsten

ontvangsten

ontvangsten

04

Fiscale Zaken en Belastingen

155237640

A. Niet-belastingontvangsten

1639725

01

Ontvangsten heffings- en invorderingsrente

935000

02

Kosten vervolging

91500

20000

8500

03

Ontvangsten uit verrichte werkzaamheden,

Belastingdienst

11300

04

Bijdrage van de EU in de inningskosten

EU-douanerechten

344500


-24000

15000

27

Diverse ontvangsten Belastingdienst

41425

11148

5700

28

Opbrengsten van schikkingen en

administratieve boeten

216000

31000

B. Belastingontvangsten

153597915

05

Inkomstenbelasting


06

Vermogensbelasting

1525000

5000

150000

07

Vennootschapsbelasting

34180000


-875000

598000

08

Loon- en Inkomstenbelasting

45605000


-1700000

336000

09

Dividendbelasting

3725000

235000

1070000

10

Kansspelbelasting

240000

5000

10000

11

Motorrijtuigenbelasting

3860000

460000

150000

12

Accijns van lichte olie

7015000


-25000

15000

13

Accijns van minerale oliën anders dan

lichte olie

4625000


-165000

45000

14

Wijnaccijns en accijns van mousserende

dranken

375000


-80000

100000

15

Alcoholaccijns

965000


-60000


-15000

16

Bieraccijns

625000


-15000

45000

18

Tabaksaccijns

3270000

15000

30000

20

Belasting van personenauto's en motorrij-

rijwielen

5100000


-100000

805000

21

Omzetbelasting

52625000

938000

522000

22

Belastingen van rechtsverkeer

6640000

505000

360000

23

Rechten van successie, van overgang en

van schenking

2315000

315000

135000

24

Overige belastingontvangsten

90000


-5000

5000

25

Belastingen op milieugrondslag

5230000

30000


-347000

26

Verbruiksbelasting van alcoholvrije

dranken en van enkele andere producten

450000


-15000

29

Belasting op zware motorrijtuigen

210000

30

Ontvangsten die ten behoeve van het

gemeentefonds en provinciefonds worden

afgezonderd


-25072085


-754182

35085

Mij bekend,

De Minister van Financiën,

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN DEEL

In aansluiting op de eerste begrotingswijziging (wet van 8 juli 1999, Stb. 337; zie ook Kamerstukken II 1998/99, 26 503) wordt door middel van bijgevoegd wetsvoorstel voorgesteld de uitgaven en ontvangsten van begroting IXB nader te wijzigen.

De betreffende mutaties zijn aangekondigd in de Vermoedelijke Uitkomsten 1999 (Miljoenennota 2000; Kamerstukken II 1998/99, 26 800, nr. 1, bijlagen 2 t/m 6) en in de Najaarsnota 1999.

In onderstaande overzichten wordt voor zowel de uitgaven als de ontvangsten de aansluiting gegeven tussen de te verwerken Notamutaties (Miljoenennota en Najaarsnota) en de in dit wetsvoorstel verwerkte mutaties. De Najaarsnotamutaties zijn gespecificeerd naar artikelen.

Achter de artikelomschrijvingen in de overzichten zijn tussen haakjes de begrotingsartikelnummers vermeld.

Aansluiting tussen de budgettaire notamutaties en de mutaties in dit wetsvoorstel

(x f 1 mln.)

Uitgaven

Aangekondigd in de Miljoenennota 2000

(Vermoedelijke Uitkomsten 1999):


* Relevante uitgaven excl. Homogene Groep

Internationale Samenwerking (HGIS) -11,4


* HGIS (deelnemingen in kapitaal van multilaterale

ontwikkelingsbanken 03.04 en 03.16) -78,1

Totaal Miljoenennotamutaties -89,5

Aangekondigd in de Najaarsnota 1999:


* Relevante uitgaven exclusief HGIS:


- mutaties > f 10 mln.:

. pers. en mat. belastingdienst (04.01) +44,7

. heffings- en invorderingsrente (04.05) -90,0

. exportkredietverzekering (03.10) -40,0
. onvoorzien (01.05) -27,0


-112,3


- overige mutaties -9,8


-122,1


* HGIS ( 03.04, 03.05) +25,8

Totaal Najaarsnotamutaties -96,3

Totaal te verwerken notamutaties -185,8

Totaal verwerkt in dit wetsvoorstel -185,8

Ontvangsten

Aangekondigd in de Miljoenennota 2000

(Vermoedelijke Uitkomsten 1999):


* Niet-belastingontvangsten +9.318,1


* Belastingontvangsten +4.014,5

Totaal Miljoenennotamutaties +13.332,6

Aangekondigd in de Najaarsnota 1999:


* Belastingontvangsten:


- ontvangsten die t.b.v. het gemeentefonds

en provinciefonds worden afgezonderd +34,6


* Niet-belastingontvangsten:


- mutaties > f 10 mln.:

. ontvangsten verkopen Domeinen (01.06) +107,4
. schikkingen en administratieve boeten (04.28) +31,0

. afdracht Staatsloterij (01.04) +30,0

. ontvangsten exploitatie Domeinen( 01.05) +19,6

. verkopen Domeinen (01.07) +11,0
. winstuitkering DNB (02.01) -492,0


- 293,0


- overige mutaties (incl. HGIS 0,1; 03.05) +37,0


- 256,0

Totaal Najaarsnotamutaties -221,4

Totaal te verwerken notamutaties + 13.111,2

Totaal verwerkt in dit wetsvoorstel + 13.111,2

De raming van de belastingontvangsten in dit wijzigingsvoorstel is de raming van de Vermoedelijke Uitkomsten 1999, die is opgenomen in de toelichting bij de ontwerp-begroting IXB voor het jaar 2000 (Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 IXB, nr. 2).

De mutaties van de ramingen van de belastingontvangsten (artikelen 04.05 tot en met 04.26 en 04.29) zijn in genoemd Kamerstuk toegelicht. Zoals gebruikelijk wordt volstaan met een verwijzing naar deze toelichting. Van artikel 04.30 (ontvangsten die ten behoeve van het Gemeentefonds en Provinciefonds worden afgezonderd) is, omdat zowel bij Vermoedelijke Uitkomsten als bij Najaarsnota een mutatie is verwerkt, wel een toelichting opgenomen.

In onderstaande tabellen zijn de belangrijkste wijzigingen (exclusief de belastingontvangsten) ten opzichte van de ramingen in de eerste suppletore begroting 1999 opgenomen.

Belangrijkste beleidsmatige wijzigingen ten opzichte van de ramingen in de eerste suppletore begroting/Voorjaarsnota 1999 (x f 1000)

Uitgaven

Artikel Omschrijving Mutatie

01.01 Invoeringskosten euro +7.812

04.01 Invoeringskosten euro +14.335

Verplichtingen

Artikel Omschrijving Mutatie

03.07 Garantie aan DNB i.v.m. lening aan IMF ten behoeve van ESAF +413.750

Ontvangsten

Artikel Omschrijving Mutatie

01.04 Afdracht SENS +50.000

01.06 Ontvangsten uit verkoop Domeinen (o.m. agrarische verkopen) +298.000

02.01 Winstafdracht De Nederlandsche Bank -442.009

02.08 Dividendderving verkoop aandelen NIB -13.900

02.11 Verkoop aandelen NIB +2.007.559

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen)

01.01 Personeel en materieel kernministerie

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

verplichtingen 1999 uitgaven 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 293.311 293.311

1e suppletore begroting 1999 +51.902 +51.902

mutatie +20.016 +20.016

Stand 2e suppletore begroting 1999 365.229 365.229

Specificatie mutatie (x f 1000):

Beleidsmatige mutaties

* Uitgaven voor introductie van de euro: het betreft een ramingsbijstelling

voor apparaatsuitgaven van de euro-projectorganisatie en uitgaven voor aanpassing geautomatiseerde systemen en administraties. De middelen
zijn overgeheveld vanuit de reservering in de Aanvullende Post Algemeen +7.812


* Uitgaven in verband met de oprichting van het Kenniscentrum PPS (Publiek-private samenwerking) +2.000

Interne overboekingen

* Toedeling loon- en prijsbijstelling (zie uitgavenartikel 01.03 loonbijstelling
en uitgavenartikel 01.04 prijsbijstelling) +8.735

Overboekingen van en naar ministeries +1.469

* Van Buitenlandse Zaken: attachés op buitenlandse posten (-40); beroep

op de pré-accessiefaciliteit (+200); eindejaarsmarge HGIS (+328);


* Van VROM/Rijksgebouwendienst: ramingsbijstelling huisvestingsbudgetten (+450);


* Van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: vergoeding voor loonkosten

van trainees (+298) en overheveling ZVR-middelen ter dekking van CAO-

afspraken (+365);


* Naar Algemene Zaken: aandeel van Financiën in de variabele kosten van de Postbus 51-infolijn (-132) ______


+20.016

01.03 Loonbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

verplichtingen 1999 uitgaven 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 0 0

1e suppletore begroting 1999 +95.703 +95.703

mutatie -95.703 -95.703

Stand 2e suppletore begroting 1999 0 0

Het bij 1e suppletore begroting uit de aanvullende post toegedeelde bedrag voor loonbijstelling

wordt in deze suppletore begroting overgeboekt naar de loongevoelige artikelen volgens

onderstaande specificatie.

Verdeling loonbijstelling 1999; verplichtingen en uitgaven (x f 1000)

Artikel Omschrijving

01.01 Personeel en materieel kernministerie 6.349

04.01 Personeel en materieel Belastingdienst 89.354

Totaal 95.703

01.04 Prijsbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

verplichtingen 1999 uitgaven 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 0 0

1e suppletore begroting 1999 + 6.223 + 6.223

mutatie - 6.223 - 6.223

Stand 2e suppletore begroting 1999 0 0

Specificatie mutatie (x f 1000):

* Toedeling uit aanvullende post van het resterende deel van de prijsbijstelling (bij

1e suppletore begroting was reeds een deel van de prijsbijstelling toegedeeld) +29.867


* Overboeking naar prijsgevoelige artikelen (zie specificatie hieronder) -36.090


-6.223

De bij 1e en 2e suppletore begroting toegedeelde bedragen (6.223 resp. 29.867) worden in deze suppletore begroting overgeboekt naar de prijsgevoelige artikelen volgens onderstaande specificatie.

Verdeling prijsbijstelling 1999; verplichtingen en uitgaven (x f 1000)

Artikel Omschrijving

01.01 Personeel en materieel kernministerie 2.386 10. Opsporing en ruiming van explosieven 180

01.11 Uitvoering van werken door Domeinen 404

01.12 Lasten en overige uitgaven van Domeinen 1.641

02.01 Muntwezen 1.388

04.01 Personeel en materieel Belastingdienst 28.766

04.08 Vergoeding proceskosten 123

04.09 Wet waardering onroerende zaken 1.202

Totaal 36.090

01.05 Onvoorzien

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

verplichtingen 1999 uitgaven 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 30.580 30.580

1e suppletore begroting 1999 - 6.080 - 3.580

mutatie - 24.397 - 26.897

Stand 2e suppletore begroting 1999 103 103

Gelet op het totale budgettaire beeld IXB kan de post onvoorzien vrijvallen. De stand 2e suppletore begroting betreft een resterende voorziening voortvloeiende uit de eindejaarsmarge HGIS.

01.10 Opsporing en ruiming van explosieven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

verplichtingen 1999 uitgaven 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 9.829 9.829

mutatie +180 +180

Stand 2e suppletore begroting 1999 10.009 10.009

De mutatie betreft de toegedeelde prijsbijstelling (zie uitgavenartikel 01.04).

01.11 Uitvoering van werken door Domeinen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

verplichtingen 1999 uitgaven 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 22.048 22.048

mutatie -4.300 -4.300

Stand 2e suppletore begroting 1999 17.748 17.748

De mutatie betreft het saldo van de toegedeelde prijsbijstelling (zie uitgavenartikel 01.04), lager dan geraamde onderhoudslasten aan agrarisch bezit door hogere verkopen en verwachte lagere uitgaven in verband met bodemverontreinigingsproblemen.

01.12 Lasten en overige uitgaven van Domeinen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

verplichtingen 1999 uitgaven 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 89.620 89.620

mutatie +1.641 +1.641

Stand 2e suppletore begroting 1999 91.261 91.261

De mutatie betreft naast de toegedeelde prijsbijstelling van f 1,6 mln. (zie uitgavenartikel 01.04) een overboeking naar het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in verband met de verzelfstandiging van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO).

01.13 Uitgaven omslagstelsel Rijkswagenpark

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

verplichtingen 1999 uitgaven 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 8.394 8.394

mutatie +556 +556

Stand 2e suppletore begroting 1999 8.950 8.950

De mutatie is het gevolg van de gestegen schadefrequentie en een toename van het aantal voertuigen dat deelneemt aan het omslagstelsel.

01.14 Diverse uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

verplichtingen 1999 uitgaven 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 228 228

1e suppletore begroting 1999 +20.000

mutatie +14.909 +14.909

Stand 2e suppletore begroting 1999 15.137 35.137

Specificatie mutatie (x f 1000):

* Compensatie in verband met inning van de motorrijtuigenbelasting: de

provincies worden gecompenseerd voor de gevolgen van de invoering van de automatische incasso-regeling van de Belastingdienst ten behoeve van de inning van de houderschapsbelasting. De automatische
incasso leidt tot een vertraging in de inning, waarvoor de provincies
gecompenseerd worden +14.459


* Uitgaven inzake verloren gegaan rijksgeld: het betreft belastingteruggaven

met een foutieve bestemming die niet meer terugvorderbaar zijn +400


* Verhoging van de bijdrage van Financien aan de Ocfeb/Bofeb-opleiding.
De totale bijdrage van Financien komt daarmee op f 191.000 +50


+14.909

02.01 Muntwezen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

verplichtingen 1999 uitgaven 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 75.805 75.805

1e suppletore begroting 1999 - 68.600 +8.000

mutatie +5.788 +6.888

Stand 2e suppletore begroting 1999 12.993 90.693

Verplichtingen

Specificatie mutatie (x f 1.000):

* Ter gelegenheid van het nieuwe millennium zal eind 1999 een bijzondere
f10-munt worden uitgegeven, in een oplage van 1 mln. stuks. De uitgaven
in 1999 voor rondellen, aanmunting, distributie en promotie worden

geraamd op + 7.300
Zie ook de toelichting bij ontvangstenartikel 02.03
* De aan te gane verplichtingen in verband met (logistieke) kosten ten
behoeve van de euromuntproductie zijn lager dan geraamd -2.900
* Prijsbijstelling (zie uitgavenartikel 01.04) +1.388


+ 5.788

Uitgaven

Specificatie mutatie (x f 1000):

* Ter gelegenheid van het nieuwe millennium zal eind 1999 een bijzondere
f10-munt worden uitgegeven, in een oplage van 1 mln. stuks. De uitgaven
in 1999 voor rondellen, aanmunting, distributie en promotie worden

geraamd op + 7.300
Zie ook de toelichting bij ontvangstenartikel 02.03.
* In 1999 worden 100 mln. euros minder aangemunt dan geraamd, waardoor de uitgaven lager uitvallen - 1.800 Deze productievertraging wordt in 2000 ingelopen.
* Prijsbijstelling (zie uitgavenartikel 01.04) +1.388


+ 6.888

02.07 Regeling Bijzondere Financiering

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

verplichtingen 1999 uitgaven 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 175.000 63.000

1e suppletore begroting 1999 - 20.000

mutatie + 17.800

Stand 2e suppletore begroting 1999 175.000 60.800

De Staat heeft in 1991 via de NIB 10% aandelen Nedcar, die in het bezit waren van DSM, overgenomen. Onderdeel van deze overeenkomst was dat de betaling van de aandelen pas later zou plaatsvinden, vanaf het moment dat de Staat opbrengsten Nedcar genereert (uiterlijk 31 december 2004). Vanaf 1-1-99 is rente verschuldigd. Nu inzicht bestaat in de te verwachten opbrengsten uit Nedcar kan de lening worden afgelost.

03.04 Deelneming in het kapitaal van multilaterale ontwikkelingsbanken

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

verplichtingen 1999 uitgaven 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 1.012.293 573.659

mutatie -196.473 -41.196

Stand 2e suppletore begroting 1999 815.820 532.463

Verplichtingen

Specificatie mutatie (x f 1000):

* Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA): In november 1998 is een
akkoord bereikt over de twaalfde middelenaanvulling (IDA-12). Een verslag van
deze onderhandelingen is de Kamer reeds toegegaan. De Nederlandse bijdrage
bedraagt f 609,3 mln. Aangezien in de ontwerp-begroting 1999 een stelpost was
opgenomen van f 888,5 mln., gelijk aan de laatste middelenaanvulling (IDA-11),
bedraagt de mutatie - 279.158

* Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AfDF): in januari 1999 zijn de onderhandelingen over de achtste middelenaanvulling (AfDF-8) afgerond. Een
verslag van deze onderhandelingen is de Kamer reeds toegegaan. De Nederlandse bijdrage bedraagt f 175,7 mln. Aangezien in de ontwerp-begroting
1999 een stelpost was opgenomen van f 95,9 mln., gelijk aan de laatste
middelenaanvulling (AfDF-7), bedraagt de mutatie + 79.789
* Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij (IIC): in 1999 zullen de
onderhandelingen over een kapitaalverhoging worden afgerond. De meest
recente inzichten geven aanleiding tot verhoging van de in ontwerp-begroting
1999 opgenomen stelpost van USD 6,2 mln. naar USD 7,6 mln., naar de
laatste inzichten te betalen vanaf 2000. Dit resulteert in een verhoging van de
verplichtingenraming met f 2,8 mln. + 2.896


- 196.473

Uitgaven

Specificatie mutatie (x f 1000):

* MIGA: besloten is de in 1999 aangegane verplichting, die oorspronkelijk in 1999 en 2000 tot betaling zou komen, in een keer
te betalen in 1999. + 3.422
er is vertraging opgetreden in de onderhandelingen over de kapitaalverhoging, als gevolg waarvan de eerste betaling naar verwachting niet meer in 1999 zal kunnen worden gerealiseerd. -3.023


* IDA: in de ontwerp-begroting werd nog uitgegaan van een eerste betaling op de nieuwe verplichting (zie hierboven) in 1999.
Er zal echter pas vanaf 2000 worden betaald, waardoor de geraamde

betaling (f 44,4 mln.) vervalt. Inclusief koersverschillen bij betalingen op
oudere verplichtingen bedraagt de mutatie. -35.084


* AfDF: de mutatie hangt samen met een wijziging in het verzilverings-
schema; het oorspronkelijk verwachte schema wijkt af van het daadwerkelijk in 1999 gehanteerde schema. Aanvankelijk bestond enige
onduidelijkheid over de kasbehoefte van het AfDF. Derhalve was een ruime
schatting van de benodigde verzilveringen in de begroting opgenomen. De
uiteindelijke verzilvering blijkt lager dan geraamd. - 14.084
* AsDF: de mutatie hangt samen met een gewijzigd verzilveringsschema

vanwege een hogere kasbehoefte van het Fonds. + 7.329
* overige wisselkoersmutaties: deze zijn het gevolg van afwijkingen tussen de
begrotingskoers en de koers waartegen de betalingen daadwerkelijk zijn of
nog zullen worden verricht + 244

- 41.196

03.05 Garanties inzake deelneming in het kapitaal van multilaterale ontwikkelingsbanken en garanties aan de EIB

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

verplichtingen 1999 uitgaven 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 199.180 0

mutatie +4.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 199.180 4.000

Uitgaven

De mutatie hangt samen met een raming voor de in totaal in 1999 te verrichten betalingen ten gevolge van het inroepen van in het verleden aan de Europese Investeringsbank verstrekte garanties in het kader van de overeenkomsten van Lomé.

03.07 Garanties aan De Nederlandsche Bank

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

verplichtingen 1999 uitgaven 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 250.000 0

mutatie +413.750

Stand 2e suppletore begroting 1999 663.750 0

Verplichtingen
De mutatie heeft betrekking op de garantie-overeenkomst met De Nederlandsche Bank (DNB) inzake een krediet van SDR 250 mln., dat aan het IMF is verleend inzake de Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF). Bij ontwerp-begroting was een raming opgenomen van f 250 mln., zodat een aanvullend bedrag van f 413.750.000 nodig is (zie ook de brief van de minister van Financiën d.d. 21-5-1999, nr. BFB/99-470 m aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor Financiën).

03.10 Exportkredietverzekering

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

verplichtingen 1999 uitgaven 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 25.000.000 346.739

mutatie - 160.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 25.000.000 186.739

Uitgaven

De raming van de schade-uitkeringen is neerwaarts bijgesteld op basis van een nieuwe risico-analyse van de bestaande obligo-portefeuille en een inschatting van het kaseffect voor dit jaar.

03.16 Deelneming in het kapitaal van de Ontwikkelingsbank voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

verplichtingen 1999 uitgaven 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 0 15.927

mutatie -15.927

Stand 2e suppletore begroting 1999 0 0

Uitgaven

In de ontwerp-begroting 1999 werd ervan uitgegaan dat de eerste betaling aan de Ontwikkelingsbank voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika dit jaar zou plaatsvinden. Inmiddels heeft het oprichtingsproces opnieuw vertraging opgelopen en wordt deze betaling niet in 1999 verwacht. De termijn voor ratificatie van de Articles of Agreement is inmiddels verlopen, zonder dat voldoende landen deze Articles hebben geratificeerd. De VN zal nu een conferentie van betrokken partijen bijeen moeten roepen.

04.01 Personeel en materieel Belastingdienst

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

verplichtingen 1999 uitgaven 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 4.185.219 4.185.219

1e suppletore begroting 1999 +44.302 +44.302

mutatie +191.969 +191.969

Stand 2e suppletore begroting 1999 4.421.490 4.421.490

Specificatie mutatie (x f 1000):

* Automatisering in verband met invoering euro: uitgaven voor automatische interne controlemaatregelen die moeten worden ingebouwd in alle automatiseringssystemen +7.500
* Invoering euro (niet automatisering): instelling van een interne helpdesk, de uitbreiding van de Belastingtelefoon, de versterking
van de basisadministratie en de aanpassing van documenten +6.835
* Uitvoeringskosten Belastingdienst in verband met de op 1 juni 1999 in werking getreden Wet Fiscale Behandeling van Pensioenen +4.700

* HGIS: aanstelling van een douane-medewerker in Brussel en hogere algemene kosten van de douane-attaché in Parijs +450


+19.485

* Technische mutaties:


* interne overboekingen

Loon- en prijsbijstelling 1999 (zie uitgavenartikelen 01.03 en 01.04) +118.120


* overboekingen van en naar ministeries


- Van Verkeer en Waterstaat: ter dekking van de

voorbereidingskosten verbonden aan de invoering van het

rekeningrijden +26.800


- Van Economische Zaken: in verband met de overkomst van

de Economische Controledienst naar de Belastingdienst +13.011


- Van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: ZVR-middelen (Ziektekostenvoorziening voor Rijkspersoneel)

ter dekking van de CAO-afspraken +5.189


- Van Justitie: in verband met het wetsvoorstel tot wijziging van

de In- en uitvoerwet en de wet Wapens en Munitie +150


- Naar Justitie: ten behoeve van de beleidsmatige ondersteuning

van de fraudebestrijding -921

* overige technische mutaties


- Een drietal mutaties huisvesting RGD: een definitieve correctie
van het huisvestingsbudget zoals toegevoegd aan de ontwerp- begroting 1999 (- f 0,379 mln.), een correctie van het huisvestingsbudget
voor de per 1 januari 1999 onderhanden werk projecten (f 4,814 mln.)en
tenslotte aanvullende middelen voor de uitvoering van het huisvestingsprogramma Belastingdienst in verband met de restitutie door de RGD van door de Belastingdienst in 1998 voorgefinancierde projecten (f 5,7 mln., zie ook ontvangstenartikel 04.27). +10.135

+172.484


+191.969

04.05 Uitgaven heffings- en invorderingsrente

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

verplichtingen 1999 uitgaven 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 653.300 653.300

mutatie -90.000 -90.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 563.300 563.300

De raming is bij de invorderingsrente verhoogd met f 60 mln. en bij de heffingsrente verlaagd met f 150 mln. op basis van de realisatiecijfers. Per saldo betekent dit f 90 mln. minder uitgaven.

De hogere raming bij de invorderingsrente is het gevolg van een groei van het totale bedrag van de verminderingen op belastingaanslagen. Hierdoor wordt meer invorderingsrente vergoed.

Bij de heffingsrente is de lagere raming het gevolg van de gerealiseerde versnelling in de aanslagoplegging (met name bij de inkomstenbelasting). De periode waarover rente moet worden vergoed, wordt daardoor korter.

04.08 Vergoeding proceskosten

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

verplichtingen 1999 uitgaven 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 6.706 6.706

mutatie -4.677 -4.677

Stand 2e suppletore begroting 1999 2.029 2.029

Op grond van de realisatie en de meest recente inzichten met betrekking tot het beroep op de regeling wordt de raming aangepast; dit bedrag is inclusief de toegedeelde prijsbijstelling (zie uitgavenartikel 01.04).

04.09 Wet waardering onroerende zaken

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

verplichtingen 1999 uitgaven 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 65.624 65.624

1e suppletore begroting 1999 +20.000 +20.000

mutatie + 1.202 + 1.202

Stand 2e suppletore begroting 1999 86.826 86.826

De mutatie betreft de toegedeelde prijsbijstelling (zie uitgavenartikel 01.04).

04.10 Uitvoering belastingmaatregelen door derden

Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

verplichtingen 1999 uitgaven 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 0 0

mutatie + 39.595 0

Stand 2e suppletore begroting 1999 39.595 0

Met ingang van deze suppletore begroting wordt dit artikel aan de begroting toegevoegd. Het betreft vergoedingen aan derden die voor het Ministerie van Financiën fiscale wetten uitvoeren. Vooralsnog gaat het hierbij om de uitvoering van één regeling, de regeling energiepremie, uit het wetsvoorstel Wijziging Regulerende Energiebelasting (Kamerstukken II, 1998/99, 26 532). Doel van deze wet is burgers te stimuleren energiezuinige apparaten en voorzieningen aan te schaffen. Voor energiezuinige apparaten en voorzieningen kunnen huishoudens een energiepremie aanvragen bij de energiebedrijven. Dit artikel omvat de kosten van de gezamenlijke energiebedrijven en het EnergieNed die betrekking hebben op de uitvoering van het wetsvoorstel energiepremie.

Verplichtingen
De raming van de verplichtingen is gebaseerd op de initiële eenjarige looptijd van het convenant (2000). De verwachting is dat dit convenant in 1999 zal worden ondertekend.

Bij de raming van de verplichtingen ten behoeve van de ontwerp-begroting 2000 was de aanname dat de regeling in eerste instantie per 1 november 1999 van kracht zou gaan. Recent is echter gebleken dat deze datum niet haalbaar is. De nieuwe inwerkingtredingsdatum die wordt nagestreefd is 1 januari 2000.

Uitgaven
Bij ontwerp-begroting 2000 is voor het jaar 1999 f 4,4 mln. aan uitvoeringskosten energiebedrijven geraamd, ervan uitgaande dat de regeling per 1 november 1999 van kracht zou worden. Vanwege het eerder genoemde uitstel van de ingangsdatum van de regeling worden er geen uitgaven voor het jaar 1999 verwacht.

Wetsartikel 2 (ontvangsten)

A. Niet-belastingontvangsten

01.04 Afdracht Staatsloterij

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 171.595

1e suppletore begroting 1999 +25.000

mutatie + 50.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 246.595

De raming afdracht Staatsloterij kan worden verhoogd vanwege onder meer de hoger dan verwacht jackpotdeelname, het succes van de Zomerloterijen en de te verwachten hoge opbrengsten van de oudejaarsloterij.

01.05 Ontvangsten uit exploitatie Domeinen

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 214.058

1e suppletore begroting 1999 -1.354

mutatie +18.865

Stand 2e suppletore begroting 1999 231.569

Specificatie mutatie (x f 1000):

* Op basis van realisaties kan de raming ontvangsten uit winning van bodem-
materialen worden verhoogd met +20.000

* De raming overige gebruiksregelingen kan als gevolg van realisaties worden
verhoogd met +2.500

* In verband met de hoger dan geraamde ararische verkopen wordt de raming
(erf)pachtopbrengsten verlaagd met -2.100

* De raming huren wordt verlaagd door een afboeking middelenafspraak RGD
( -8.646), middelenafspraak huren musea (+ 511) en overige huren (+ 6.600) - 1.535


+18.865

01.06 Ontvangsten uit verkoop Domeinen

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 859.820

1e suppletore begroting 1999 +168.000

mutatie +291.526

Stand 2e suppletore begroting 1999 1.319.346

Specificatie mutatie (x f 1000):

* Door het onverwacht aanhoudende hoge volume aan agrarische

verkopen in 1999 kan de raming worden verhoogd met +220.000


* De raming verkoopontvangsten IXB wordt verhoogd met f 78 mln. Dit betreft onder

andere hogere verkoopontvangsten bij de verkoop van grond aan Almere. +78.000


* Op basis van realisaties wordt de raming verkoopontvangsten Defensieobjecten

verhoogd met +40.000


* Op dit artikel worden diverse kleine verkoopontvangsten verantwoord die
vallen onder middelenafspraken, met onder andere OC&W, Buitenlandse
Zaken en LNV. Deze ontvangsten bedragen in totaal +7.346
* Op basis van realisaties kan de raming verkoopontvangsten roerende zaken

worden verhoogd met +2.000


* De verkoopontvangsten die op basis van een middelenafspraak aan de RGD

toekomen worden, nu de RGD een agentschapstatus heeft, niet meer op de

IXB-begroting verantwoord. De nog resterende raming wordt afgeboekt. -55.820


+291.526

01.07 Diverse ontvangsten Domeinen

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 43.950

mutatie +7.028.808

Stand 2e suppletore begroting 1999 7.072.758

Specificatie mutatie (x f 1000):

* Verrekening voor overdracht in materieel beheer van vastgoed in verband
met de agentschapstatus van de RGD per 1-1-1999. Op de openingsbalans

van de RGD wordt tegenover de lening van Financiën aan de RGD het gebouwenbezit van de Staat, ten aanzien waarvan de RGD de huisvestingstaak
verzorgt, geactiveerd voor de boekwaarde. Deze boekhoudkundige mutatie
bedraagt +7.000.000


* Op basis van realisaties wordt de raming overige ontvangsten verhoogd
met f 13,5 mln. en de raming ontvangen OZB met f 2,8 mln. Deze laatste
post vloeit voort uit verrekeningen samenhangend met de agentschapstatus
van de RGD +16.308

* Op basis van voorlopige schattingen kan de raming rente-ontvangsten
worden verhoogd met +11.500

* Op basis van realisaties kan de raming onbeheerde nalatenschappen worden

verhoogd met +1.000


+7.028.808

01.08 Ontvangsten omslagstelsel Rijkswagenpark

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 8.150

mutatie +885

Stand 2e suppletore begroting 1999 9.035

De mutatie is het gevolg van een stijging van de omslagbijdrage per voertuig en een toename van het wagenpark.

01.10 Diverse ontvangsten, kernministerie

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 5.836

1e suppletore begroting 1999 +3.700

mutatie +6.955

Stand 2e suppletore begroting 1999 16.491

Specificatie mutatie (x f 1000):

* Bijdrage van de Europese Commissie in de kosten van voorlichting voor de

introduktie van de euro. Het betreft de 2e tranche van de bijdrage over 1998
(f 2,8 mln.) en de 1e tranche van de bijdrage over 1999 (f 1,1 mln.) +3.855


* Rente over kortlopende saldi welke samenhangen met het buitenlands

betalingsverkeer van het ministerie van Defensie +2.100


* Diverse kleine ontvangsten +1.000


+6.955

02.01 Winstuitkering De Nederlandsche Bank

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 1.525.000

1e suppletore begroting 1999 +125.000

mutatie -442.009

Stand 2e suppletore begroting 1999 1.207.991

Bij de winstuitkering van DNB in 1999 is sprake van een verlaging van f 442 mln. ten opzichte van de stand 1e suppletore wet 1999. In de raming was rekening gehouden met een interim-uitkering van f 442 mln. over de winst van het lopende boekjaar 1999. Het ministerie van Financiën en DNB hebben gezamenlijk besloten tot stopzetting van de interim-uitkering, hetgeen in 1999 tot de genoemde tegenvaller leidt. Hierbij wordt aangetekend dat, indien wel sprake zou zijn van een interim-uitkering, deze met bijna f 120 mln. tegen zou vallen in verband met de gestegen rente, waardoor ongerealiseerde waarderingsverliezen op de bestaande portefeuille zijn opgetreden. De slotuitkering blijft gehandhaafd; de bepaling hiervan geschiedt door reservering van 5% van de totale jaarwinst door DNB; 95% wordt aan de Staat uitgekeerd. Met ingang van 2000 zal dus jaarlijks een winstuitkering plaats vinden over de gehele winst van het voorgaande boekjaar.

Zoals ook is aangegeven in de ontwerp-begroting 2000, is de volatiliteit van de winst van DNB aanzienlijk toegenomen vanwege de invoering van de boekhoudkundige principes van het ESCB. Ten gevolge hiervan worden balansposten gewaardeerd tegen marktprijzen, waardoor grotere waarderingswinsten- en verliezen (dan voorheen) kunnen optreden. Hierdoor is het mogelijk dat de interim-uitkering van DNB aan de Staat hoger uitvalt dan de uitkering (na reservering) van de totale winst over het desbetreffende boekjaar. Daarnaast geldt dat, gegeven het feit dat de winstuitkering niet langer relevant is voor het uitgavenkader, budgettaire overwegingen zich niet verzetten tegen het stopzetten van de interim-uitkering.

Wel beïnvloedt het stopzetten van de interim-uitkering het meerjarenpatroon van de raming van de ontvangst van de winstafdracht; in een jaar wordt alleen nog de slotuitkering van het voorafgaande jaar ontvangen en niet langer de interim-uitkering van het desbetreffende jaar.

02.03 Ontvangsten Muntwezen

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 1.066

1e suppletore begroting 1999 +3.000

mutatie +6.350

Stand 2e suppletore begroting 1999 10.416

Specificatie mutatie (x f 1.000):

* ter gelegenheid van het nieuwe millennium zal eind 1999 een bijzondere
f10- munt worden uitgegeven. Dit Millenniumtientje heeft, op basis van een
geraamde oplage van 1 mln. stuks, een bruto opbrengst van +10.000
* bijzondere munt-uitgiftes uit voorgaande jaren leiden in 1999 tot terugvloei van
f50-munten (94.000 stuks) en f10-munten (146.500 stuks) -6.150
* opbrengst van metaalschrot van de teruggevloeide bijzondere munten, die
worden vernietigd; deze opbrengst komt aan de Staat toe +1.500
* De Nederlandse Munt vergoedt aan de Staat de nominale waarde van door
haar verkochte bijzondere munten +1.000


+6.350

02.04 Toename munten in circulatie

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 42.500

mutatie +1.600

Stand 2e suppletore begroting 1999 44.100

De verwachting is dat de nominale waarde van munten die in omloop worden gebracht de nominale waarde van munten die uit omloop worden gehaald zal overtreffen, zodat sprake is van een positieve muntvraag. De mutatie vloeit voort uit de gehanteerde ramingsmethodiek, waarbij wordt uitgegaan van de nominale waarde van gemiddelde muntvraag van de jaren 1996 -1998, welke circa 136 mln. stuks bedroeg, hetgeen correspondeert met een nominale waarde van f 44,1 mln.

02.07 Diverse ontvangsten financiën binnenland

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 1.837

1e suppletore begroting 1999 -600

mutatie -269

Stand 2e suppletore begroting 1999 968

Als gevolg van stillegging in 1997 van de kerncentrale in Dodewaard is de aansprakelijkheid met betrekking tot deze centrale verlaagd in 1999, hetgeen leidt tot een lagere vergoeding aan de Staat voor de in het kader van de WAKO verleende garantie.

02.08 Dividend uit staatsdeelnemingen

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 72.500

1e suppletore begroting 1999 +24.000

mutatie -10.479

Stand 2e suppletore begroting 1999 86.021

Specificatie mutatie (x f 1000):

* De afstoot in mei 1999 van de door de Staat gehouden aandelen NIB leidt tot een derving van het dividend. Zie hiervoor ook ontvangstenartikel 02.11 (opbrengst verkoop vermogenstitels). - 13.900
De contante winstuitkeringen 1999 vallen mee bij onder meer de Nederlandse Waterschapsbank (+ f 2,42 mln.), de FMO (+ f 0,26 mln.), het NIC (+ f 0,4 mln.) en de Haven van Vlissingen
(+ f 0,33 mln.). + 3.421


- 10.479

02.10 Regeling Bijzondere Financiering en Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 244.000

1e suppletore begroting 1999 +2.500

mutatie + 5.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 251.500

De mutatie hangt samen met een meevallende opbrengst als gevolg van de verkoop van een (oude) BF-participatie.

02.11 Opbrengst verkoop vermogenstitels

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 0

mutatie +2.007.559

Stand 2e suppletore begroting 1999 2.007.559

In mei 1999 heeft de Staat zijn gewone aandelen A NIB afgestoten voor een bedrag van f 2,0 mld. (27,7 mln. aandelen à f 72,50). De aandelen zijn vervreemd aan een daartoe door de pensioenfondsen ABP en PGGM opgerichte houdstermaatschappij (ABP-PGGM Capital Holdings N.V.). Door middel van een aantal brieven is de Staten-Generaal hierover geïnformeerd (Kamerstukken II, 1998/99, 26 365, nrs. 1 e.v.).

.
02.12 Rente en aflossing diverse leningen

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 99.243

mutatie + 7.647

Stand 2e suppletore begroting 1999 106.890

Specificatie mutatie (x f 1000):

* Aflossing door de SENS van de achtergestelde lening, die de Staat per 27 oktober 1993 aan de SENS heeft verstrekt in verband met Hippo Toto BV.
Per 31 december 1997 is Hippo Toto BV aan een Stichting overgedragen, die in opdracht van het ministerie van LNV de verkoop van de aandelen aan een derde partij moest trachten te realiseren. Hippo Toto is uiteindelijk in 1998 verkocht aan Autotote. + 7.550

* Rente-betaling op de achtergestelde lening, die de Staat per 1 februari 1993 bij oprichting aan het Rijks Opleidingsinstituut (ROI) heeft verstrekt +97


+ 7.647

03.05 Diverse ontvangsten financiën buitenland

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 8.228

1e suppletore begroting 1999 +1.621

mutatie -555

Stand 2e suppletore begroting 1999 9.294

Specificatie mutatie (x f 1000):

* IDA Special Action Account: de mutatie is ontstaan omdat de aflossingen door de landen die de betreffende leningen destijds hadden ontvangen, in 1999 lager zijn dan IDA oorspronkelijk had geraamd. - 512

* Terugontvangsten EIB-Lomé: Deze ontvangsten worden pro memorie begroot. De mutatie hangt samen met tot nu toe in 1999 werkelijk terug ontvangen
betalingen die zijn verricht ten gevolge van het inroepen van garanties zoals deze
waren verstrekt uit hoofde van de Verdragen van Lomé. +102
* Nederlands-Indonesische Overeenkomst: Op grond van deze overeenkomst
komen gelden binnen in verband met de afwikkeling van diverse financiële

kwesties die dateren van voor 1963. De ontvangen gelden zijn achtergebleven

bij de raming. - 145


-555

03.06 Exportkredietverzekering

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 470.000

1e suppletore begroting 1999 +300.000

mutatie +30.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 800.000

De afgelopen jaren heeft een aantal grote schuldenlanden volledig aan hun betalingsverplichtingen voldaan, waardoor de ontvangsten zijn meegevallen. Afgezien van Rusland wordt verwacht dat dit goede betalingsgedrag zich in elk geval in 1999 zal voortzetten, waardoor bij 1e suppletore begroting de raming met f 300 mln. opwaarts is bijgesteld. De gemelde aanvullende mutatie betreft een correctie op deze bijstelling, op basis van een actuele risico-inschatting met betrekking tot de vorderingen.

04.02 Kosten van vervolging

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 91.500

1e suppletore begroting 1999 +20.000

mutatie +8.500

Stand 2e suppletore begroting 1999 120.000

De uiteindelijke realisatie zal naar verwachting hoger uitkomen dan de raming. Dit wordt veroorzaakt door hogere aantallen vervolgingsacties ten opzichte van 1998, met name bij dwangbevelen en bijzondere invordering.

04.04 Bijdrage van de EU in de inningskosten EU-douanerechten

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 344.500

1e suppletore begroting 1999 -24.000

mutatie +15.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 335.500

Op basis van de actuele invoerrechtenraming is de raming bijgesteld.

04.27 Diverse ontvangsten Belastingdienst

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 41.425

1e suppletore begroting 1999 +11.148

mutatie +5.700

Stand 2e suppletore begroting 1999 58.273

De mutatie betreft een overboeking van de RGD in verband met de restitutie van door de

Belastingdienst in 1998 voorgefinancierde projecten. Dit bedrag van f 5,7 mln. wordt aangewend voor het huisvestingsprogramma van de Belastingdienst. Zie ook uitgavenartikel 04.01.

04.28 Opbrengsten van schikkingen en administratieve boeten

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 216.000

mutatie +31.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 247.000

De raming van de schikkingen (+ f 3 mln.) en de administratieve boeten (+ f 28 mln.) zijn aangepast op basis van de realisatie. Dit is in lijn met de uitkomsten van de afgelopen jaren.

B. Belastingontvangsten

04.06 Vermogensbelasting

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 1.525.000

1e suppletore begroting 1999 +5.000

mutatie +150.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 1.680.000

04.07 Vennootschapsbelasting

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 34.180.000

1e suppletore begroting 1999 -875.000

mutatie +598.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 33.903.000

04.08 Loon- en Inkomstenbelasting

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 45.605.000

1e suppletore begroting 1999 -1.700.000

mutatie +336.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 44.241.000

04.09 Dividendbelasting

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 3.725.000

1e suppletore begroting 1999 +235.000

mutatie +1.070.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 5.030.000

Kansspelbelasting

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 240.000

1e suppletore begroting 1999 +5.000

mutatie +10.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 255.000

04.11 Motorrijtuigenbelasting

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 3.860.000

1e suppletore begroting 1999 +460.000

mutatie +150.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 4.470.000

04.12 Accijns van lichte olie

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 7.015.000

1e suppletore begroting 1999 -25.000

mutatie +15.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 7.005.000

04.13 Accijns van minerale oliën anders dan lichte olie

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 4.625.000

1e suppletore begroting 1999 -165.000

mutatie +45.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 4.505.000

04.14 Wijnaccijns en accijns van mousserende dranken

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 375.000

1e suppletore begroting 1999 -80.000

mutatie +100.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 395.000

04.15 Alcoholaccijns

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 965.000

1e suppletore begroting 1999 -60.000

mutatie +15.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 890.000

04.16 Bieraccijns

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 625.000

1e suppletore begroting 1999 -15.000

mutatie +45.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 655.000

04.18 Tabaksaccijns

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 3.270.000

1e suppletore begroting 1999 +15.000

mutatie +30.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 3.315.000

04.20 Belasting van personenauto's en motorrijwielen

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 5.100.000

1e suppletore begroting 1999 -100.000

mutatie +805.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 5.805.000

04.21 Omzetbelasting

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 52.625.000

1e suppletore begroting 1999 +938.000

mutatie +522.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 54.085.000

04.22 Belastingen van rechtsverkeer

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 6.640.000

1e suppletore begroting 1999 +505.000

mutatie +360.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 7.505.000

04.23 Rechten van successie, van overgang en van schenking

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 2.315.000

1e suppletore begroting 1999 +315.000

mutatie +135.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 2.765.000

04.22 Overige belastingontvangsten

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 90.000

1e suppletore begroting 1999 -5.000

mutatie +5.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 90.000

04.25 Belastingen op milieugrondslag

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 5.230.000

1e suppletore begroting 1999 +30.000

mutatie -347.000

Stand 2e suppletore begroting 1999 4.913.000

04.30 Ontvangsten die ten behoeve van het gemeentefonds en provinciefonds worden afgezonderd

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting 1999 (x f 1000)

ontvangsten 1999

Stand ontwerp-begroting 1999 -25.072.085

1e suppletore begroting 1999 -754.182

mutatie +35.100

Stand 2e suppletore begroting 1999 -25.791.167

De voeding (=ontvangsten) van het gemeente- en provinciefonds wordt in mindering gebracht op de belastingontvangsten. De uitgaven en ontvangsten van de beide fondsen behoren volgens de Financiële-verhoudingswet met elkaar in evenwicht te zijn. De voeding wordt daarom aangepast aan veranderingen in de uitgaven van de fondsen.

Specificatie mutatie (x f 1000):

* Een overboeking van het gemeentefonds naar het ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) in verband met wachtgelden herindeling. In 1999 vindt een eenmalige nabetaling plaats
aan personen met recht op wachtgeld als gevolg van gemeentelijke herindelingen +500


* Een overboeking van BZK naar het gemeentefonds in verband met een

wijziging van de Kieswet. Het betreft enerzijds een wijziging met betrekking
tot in Nederland woonachtige niet-Nederlandse EU-onderdanen die zich
kunnen laten registreren als kiezer voor het Europees Parlement en anderzijds
een wijziging met betrekking tot in het buitenland woonachtige Nederlanders
die kiesgerechtigd zijn voor de Tweede Kamer. Via het gemeentefonds worden de gemeenten gecompenseerd voor de uitvoeringskosten voortvloeiend uit deze wijzigingen in de Kieswet -200


* Een overboeking van BZK naar het gemeentefonds in verband met

terugontvangsten van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en

de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). Het saldo van de activiteiten van
de Rfv en de Rob in 1999 komt regulier ten gunste van het gemeentefonds -200


* Wijziging van het betalingsverloop van de algemene uitkering. Door het later

beschikbaar komen van statistische gegevens, op basis waarvan de algemene

uitkering wordt verdeeld, zal dit bedrag niet meer in 1999 tot uitkering komen.

Dit bedrag komt in 2000 (of later) alsnog tot uitkering +35.000


+35.100

De stand 2e suppletore begroting 1999 kan als volgt worden gespecificeerd:

* gemeentefonds -23.972.967
* provinciefonds -1.818.200


-25.791.167

De Minister van Financiën,

Deel: ' Wijziging begroting Ministerie van Financiën '
Lees ook