Ministerie van Financien

Titel: Wijziging Verdrag Nederland Kazachstan tot vermijden vermijden van dubbele belasting

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N

DIRECTIE INTERNATIONALE FISCALE ZAKEN

AFDELING BILATERALE ZAKEN

Nr. IFZ/1999/127 M s-Gravenhage, 8 februari 1999

ONDERWERP:

Wijziging van de Kazachse voorschriften tot uitvoering van het

op 24 april 1996 tussen Nederland en Kazachstan gesloten

Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting.

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 10, derde lid, artikel 11, derde lid, en artikel 12, derde lid, van het op 24 april 1996 te Almaty tussen Nederland en Kazachstan gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Trb. 1996, 150);

Besluit:

ARTIKEL I

In de Kazachse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Kazachstan (Regeling van 7 augustus 1998, nr. IFZ98/1873 U, Stcrt. van 14 augustus 1998, nr. 153, worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. In artikel 1, onderdeel e, wordt publiekrechtlijk vervangen door : publiekrechtelijk.

B. In artikel 2, tweede lid, onderdeel a, en vijfde lid, wordt de zinsnede Claim for relief from, or

reduction the rate of, Kazakstan income tax, due to foreign companies carrying on business withhout permanent establishment in the Republic of Kazakstan (Form 7A) vervangen door : Claim for relief from, or reduction the rate of, Kazakstan income tax, due to foreign companies carrying on business without permanent establishment in the Republic of Kazakstan (Form Nº 1).

C. In artikel 2, tweede lid, onderdeel b, wordt gedaterde en Artcle vervangen door : gedateerde respectievelijk Article.

D. In artikel 2, derde lid, onderdeel a, vierde lid en vijfde lid, wordt de zinsnede Claim for a refund of Kazakstan withholding tax on the income received by a foreign company carrying on business withhout permanent establishment in the Republic of Kazakstan (Form 7) vervangen door : Claim for a refund of Kazakstan withholding tax on the income received by a foreign company carrying on business without permanent establishment in the Republic of Kazakstan (Form Nº 2).

E. In artikel 2, derde lid, onderdeel b, wordt belastingindentificatienummer, gedaterde en Artcle vervangen door respectievelijk : belastingidentificatienummer, gedateerde, en Article.

F. In artikel 2, vijfde lid, wordt na verkrijgbaar een komma geplaatst en wordt daarna ingevoegd : in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en.

ARTIKEL II

1. Deze regeling kan worden aangehaald als : Regeling tot wijziging van de Kazachse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Kazachstan.

2. Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

3. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

W.A. Vermeend

Deel: ' Wijziging belastingverdrag Nederland-Kazachstan '
Lees ook