Dienst uitvoering en toezicht Electriciteitswet

Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT

Nummer: 100552-1

Betreft: Besluit tot wijziging van het besluit tot het vaststellen van de aansluittarieven en de transporttarieven voor het jaar 2001 van Essent Netwerk Brabant B.V. (besluit tot wijziging van besluit nummer 00-099)

AANLEIDING TOT WIJZIGING


1. In het besluit nummer 00-099 van 13 december 2000 van de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (directeur DTe) heeft de directeur DTe gelet op artikel 41 Elektriciteitswet 1998 de aansluittarieven en transporttarieven voor Essent Netwerk Brabant B.V. (Essent Brabant) voor het jaar 2001 vastgesteld.


2. De directeur DTe is het volgende gebleken: · Bij de vaststelling van de tarieven genoemd in randnummer 1 is het transporttarief kW max per maand voor de deelmarkt Afnemers Trafo MS/LS niet juist geïndexeerd met de vastgestelde x-factor voor Essent Brabant.
· In het tariefblad bij de periodieke aansluittarieven voor de deelmarkt Afnemers MS is geen expliciet onderscheid gemaakt tussen Afnemers MS transport en Afnemers MS distributie. · De transporttarieven voor blindvermogen zijn niet voor alle deelmarkten op een zelfde wijze afgerond.


3. De directeur DTe is van oordeel dat de tarieven alsnog moeten worden vastgesteld met inachtneming van de juiste indexering met de vastgestelde x-factor van de transporttarieven kW max per maand voor de deelmarkt Afnemers Trafo MS/LS, van een onderscheid tussen Afnemers MS - Transport en Afnemers MS distributie en een zelfde afrondingswijze van de transporttarieven voor blindvermogen.


4. Dit ambtshalve besluit laat de behandeling van het bezwaarschrift van Essent Brabant tegen besluitnummer 00-099 onverlet.


5. De directeur DTe is van oordeel dat het voor de duidelijkheid wenselijk is de bij het besluit nummer 00-099 behorende bijlage opnieuw vast te stellen met inbegrip van de onder randnummer 3 genoemde wijzigingen.


6. Aangezien de wijziging van het desbetreffende besluit tot vaststelling van de aansluittarieven en transporttarieven 2001 dient plaats te vinden ten einde te bewerkstelligen dat de juiste tarieven met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2001 worden gehanteerd en gezien het feit dat de desbetreffende gegevens gedurende een periode van vier weken gerekend vanaf 17 oktober 2000 reeds ter inzage hebben gelegen, is er voor de directeur DTe geen aanleiding geweest de in het algemeen door hem gevolgde openbare voorbereidingsprocedure, bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, te volgen.

BESLUIT


7. Gelet op het bovenstaande wordt de bij het besluit nummer 00-099 behorende bijlage gewijzigd vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.


8. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Dit besluit wordt tevens gepubliceerd op de internetpagina van DTe (https://www.nma-dte.nl).


9. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2001.

Datum: 4 september 2001

W.g.

Drs. J. de Jong

Directeur Dienst uitvoering en toezicht Energie

Tegen dit besluit kan degene, die rechtstreeks door dit besluit in zijn belang wordt getroffen, binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de Juridische Dienst van de Nederlandse mededingingsautoriteit, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

Terug naar startpagina

Aan de inhoud van deze pagina's kunt u geen rechten ontlenen.

Deel: ' Wijziging Besluit toezicht Energie inzake Essent Brabant '
Lees ook