PERSBERICHT
Zandvoort, 23 augustus 1999

Wijziging bestuurlijke structuur Circuit Park Zandvoort

In de gecombineerde vergadering van de aandeelhouder, commissarissen en directie van Circuit Park Zandvoort op 21 augustus jl. zijn de geconsolideerde jaarstukken van Circuit Park Zandvoort Beheer B.V. en Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V. over 1998 vastgesteld en goedgekeurd.
Het boekjaar 1998 is met een bevredigend positief resultaat afgesloten. De werkzaamheden aan het vernieuwde circuit zijn uitgevoerd terwijl de activiteiten vrijwel ongestoord doorgang hebben kunnen vinden. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft dan ook aan directie en commissarissen met waardering voor het gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar decharge verleend.

In de afgelopen jaren is gebleken dat er in een betrekkelijk kleine onderneming als het Circuit Park Zandvoort geen behoefte bestaat aan twee bestuursorganen te weten het Bestuur van de Stichting Exploitatie Circuit Park, tevens aandeelhouder, en de Raad van Commissarissen. In de aandeelhoudersvergadering van 21 augustus jl. is dan ook besloten om in het kader van een vereenvoudiging van de organisatiestructuur tot opheffing van de Raad van Commissarissen over te gaan.

Dientengevolge hebben de heren mr. P. Heidinga, F.G.L. van Putten en J. Meijers, na gedurende bijna tien jaar hun beste krachten en vrije tijd aan de wederopbouw van het circuit gegeven te hebben, per 21 augustus jl. hun functie van commissaris van Circuit Park Zandvoort Beheer B.V. en Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V. neergelegd. De aandeelhouders-vergadering is hen erkentelijk voor de belangrijke bijdrage die zij hebben geleverd aan het welslagen van de onderneming.


______________________

Onderstaand niet voor publicatie:

Deel: ' Wijziging bestuurlijke structuur Circuit Park Zandvoort '
Lees ook