Eerste Kamer der Staten Generaal


- - -
-

Wijziging Drank- en Horecawet aangenomen en ander stemmingsnieuws

dinsdag 11 april 2000

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel Wijziging Drank- en Horecawet (25.969) zonder stemming aangenomen.

De wetsvoorstellen
Wijziging sanctiewet 1977 (vereenvoudiging implementatie internationale verplichtingen) (26.872)
Wet Scheepsuitrusting (26.878) zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De Eerste Kamer heeft de
Motie Hirsch-Ballin c.s. (26.800 V, EK nr. 141b) met algemene stemmen aangenomen.

Het wetsvoorstel
Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (26.800 VIII) is zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

Tenslotte heeft de Eerste Kamer vandaag het wetsvoorstel Begroting Defensie 2000 (26.800 X) zonder stemming aangenomen. De fractie van GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

Deel: ' Wijziging Drank- en Horecawet door Eerste Kamer aangenomen '
Lees ook