Ministerie van Financien

Titel: Wijziging in de BTW-heffing m.b.t de landbouw
1. Wijzigingen in BTW-regelgeving

Met ingang van 1 januari 2000 worden in de Wet op de omzetbelasting 1968 (de Wet) de volgende wijzigingen aangebracht:
* het landbouwforfait wordt verlaagd van 5,6 naar 4,8 percent;
* de levering van water is - evenals vóór 1 januari 1999 - weer geheel naar het verlaagde BTW-tarief belast;
* de levering van meststoffen en bestrijdingsmiddelen voor landbouwgebruik is voortaan aan het algemene BTW-tarief onderworpen;

* het verlaagde tarief voor de levering van goud en legeringen die ten minste twee gewichtspercenten goud bevatten, vervalt.


2. Verlaging van het landbouwforfait

In verband met de verlaging van het landbouwforfait van 5,6 naar 4,8 percent dienen enige percentages genoemd in het Besluit van 15 november 1983, nr. 283-14899, boekwerk Omzetbelasting 1968 Besluiten, onderdeel 2.01.13 (Toelichting Landbouwregeling) te worden aangepast.

In de Toelichting Landbouwregeling wordt meerdere malen het percentage 4,5 genoemd (zie onder meer § 33 e.v., § 55 en § 63). Dit percentage is diverse malen gewijzigd, en bedraagt thans 5,6%. (Zie het Besluit van 23 december 1992, nr. WV 92/669, boekwerk Omzetbelasting 1968 Besluiten, onderdeel 2.03.39). In § 34, § 43 en § 55 van de Toelichting Landbouwregeling wordt het percentage 4,71 vermeld; dit percentage is inmiddels verhoogd tot 5,93.

Waar in de Toelichting Landbouwregeling wordt gedoeld op 5,6% (o.a. § 33 e.v., § 55 en § 63) dient daarvoor met ingang van 1 januari 2000 te worden gelezen 4,8%. Het in § 34, § 43 en § 55 van de Toelichting Landbouwregeling bedoelde percentage van 5,93 wordt met ingang van 1 januari 2000 vastgesteld op 5,04.

Het voor aftrek in aanmerking komende deel van het bedrag dat als superheffing in mindering wordt gebracht op de aan de melkveehouder te betalen vergoeding - zie het Besluit van 12 juni 1984, nr. 284-7723, boekwerk Omzetbelasting 1968 Besluiten, onderdeel 2.01.34, i.s.m. voornoemd Besluit van 23 december 1992 - wordt met ingang van 1 januari 2000 verlaagd tot 4,8%.


3. Voorschrift Tabel I

De paragrafen 1 en 2 van de in het Voorschrift Tabel I opgenomen toelichting op post a 1 (voedingsmiddelen) en de toelichting op de tabelposten a 28 (water), a 42 (meststoffen en bestrijdingsmiddelen voor landbouwgebruik) en a 50 (goud en legeringen welke ten minste twee gewichtspercenten goud bevatten) worden met ingang van 1 januari 2000 als volgt gewijzigd:

POST A 1

§ 1. Inhoud van de post

De tekst van post a 1 luidt:

voedingsmiddelen, te weten:


a. eet- en drinkwaren die plegen te worden aangewend voor menselijke consumptie;


b. produkten die kennelijk zijn bestemd om te worden aangewend voor de bereiding van de onder a bedoelde eet- en drinkwaren en daarin geheel of ten dele opgaan;


c. produkten die zijn bestemd om te worden aangewend als aanvulling op dan wel ter vervanging van de onder a bedoelde eet- en drinkwaren;

met dien verstande dat tot de voedingsmiddelen niet worden gerekend alcoholhoudende dranken.

§ 2. Voedingsmiddelen

De meeste voedingsmiddelen kunnen worden gerangschikt onder post a 1, onderdeel a (eet- en drinkwaren). De onderdelen b en c van de post, te weten produkten voor de bereiding van de eet- en drinkwaren onderscheidenlijk produkten die dienen als aanvulling op of ter vervanging daarvan, zijn opgenomen om te bereiken dat deze produkten, voor zover zij niet rechtstreeks zouden kunnen worden aangemerkt als eet- en drinkwaar, ook vallen onder het begrip voedingsmiddel.

Voor de tariefindeling is de vorm waarin voedingsmiddelen zich bevinden niet van belang; zowel de verse, de bereide als de verduurzaamde voedingsmiddelen vallen onder de in post a 1 opgenomen omschrijving.

Tot de voedingsmiddelen worden niet gerekend de alcoholhoudende dranken. Met de term dranken wordt gedoeld op produkten die naar maatschappelijke opvatting als zodanig worden aangemerkt. In verband hiermee vallen onder het begrip alcoholhoudende dranken ook samengestelde alcoholhoudende stoffen zoals advocaat, boerenjongens en boerenmeisjes. Eetwaren die alcoholhoudende stoffen bevatten (zoals bonbons) vallen niet onder het begrip alcoholhoudende dranken, maar onder het begrip voedingsmiddel.

POST A 28

§ 1. Inhoud van de post

De tekst van post a 28 luidt:

water;

§ 2. Algemeen

Met de term water wordt gedoeld op het via het openbare leidingnet geleverde drinkwater.

Onder water in de zin van de post vallen ook gedistilleerd water en warm water. Gedemineraliseerd, ontijzerd en onthard water zijn niet onder de post te rangschikken.

Zeewater en rivierwater - al dan niet bestemd voor wetenschappelijke doeleinden - kunnen niet onder de post worden ingedeeld. IJs en stoom vallen evenmin onder de post.

Goedgekeurd wordt dat ander water (ook wel aangeduid als B-water, grijs water of huishoud/industrie/landbouwwater), d.w.z. in mindere mate gezuiverd oppervlaktewater dat niet voor menselijke consumptie geschikt is, maar wel bruikbaar is voor niet-consumptieve doeleinden (bijv. voor spoelwerkzaamheden en beregening van gewassen) onder het verlaagde tarief valt. Onder ander water kan ook regenwater worden begrepen.

Het vast recht en de belasting op leidingwater behoren tot de vergoeding voor de levering van water en delen als zodanig in de toepassing van het verlaagde tarief.

§ 3. Bijkomende verrichtingen

De verrichtingen die rechtstreeks verband houden met de levering van water kunnen delen in de toepassing van het verlaagde tarief. Het betreft o.m. de volgende vergoedingen/kosten:

* de meterhuur voor het (ver)plaatsen, onderhouden en herstellen van watermeters;

* de onder de benaming leidinghuur, onderhoud dienstleiding, aansluitkosten en dergelijke aan de afnemers berekende kosten voor aanleg/aansluiting/onderhoud van een dienstleiding;
* de vergoeding voor het aansluiten van een woonhuis op het openbare leidingnet;

* de vergoeding voor het aanleggen van een tijdelijke aansluiting;
* de vergoeding voor het plaatsen of verhuren alsook het onderhouden en herstellen van als dienstleidingen fungerende brand- en bouwleidingen, alsmede de vergoeding voor het beschikbaar houden van brandbluscapaciteit;

* de vergoeding voor het plaatsen, verhuren, onderhouden en herstellen van standpijpen;

* de vergoeding voor het inspecteren van binnenhuisaansluitingen en het controleren van watermeetinrichtingen;

* de vergoeding voor het sluiten en openen van een dienstkraan bij de aanvang of het einde van de levering van water;
* de transport- en arbeidskosten ter zake van de levering van water aan schepen, land- en tuinbouwbedrijven, of ter zake van tijdelijke aansluitingen;

* de vergoedingen voldaan om de afsluiting van de watertoevoer wegens wanbetaling te voorkomen.

Het verlaagde tarief is niet van toepassing op:
* het plaatsen, onderhouden en beproeven van brandkranen;
* het aansluiten van een binnenleiding op een brandleiding;
* het beproeven van tanks en meetinstrumenten;
* het verrichten van laboratoriumwerkzaamheden.

POST A 42 (Vervallen)

POST A 50 (Vervallen)

4. Zoals hiervoor aangegeven, is tabelpost a 28 met ingang van 1 januari 2000 gewijzigd. Bij de in 2000 opgemaakt eindafrekeningen voor het waterverbruik zal een splitsing moeten worden aangebracht tussen het waterverbruik in 1999 (tot f. 60 per aansluiting het verlaagde tarief, daarna het algemene tarief) en het waterverbruik in 2000 (het verlaagde tarief). Bij de in 2000 opgemaakte eindafrekeningen kan voor de splitsing van het waterverbruik in 1999 en het

5. waterverbruik in 2000 de door de waterleidingbedrijven gevolgde tijdsevenredigheidsrekening (in maanden) worden aangehouden.


5. Tabelpost a 42 is met ingang van 1 januari 2000 vervallen en de levering van mest (d.w.z. de levering van mest tegen ontvangst van een vergoeding van de afnemer van de mest) is voortaan aan het algemene BTW-tarief onderworpen. De levering van mest door veehouders is

vanaf genoemde datum ook niet meer aan te merken als een levering in de zin van artikel 27, lid 1, van de Wet. Voor het ophalen/afnemen van overtollige mest (het gaat hier om het tegen betaling door de veehouder ophalen/afnemen van overtollige mest) geldt het gestelde in de toelichting bij post b 13 van Tabel I bij de Wet.

De classificatie luidt als volgt:

Soort belasting: Omzetbelasting

Wetsartikelen : Artikel 27, lid 3, 4 en 5

Tabel I, posten a 1, a 28, a 42 en a 50

Trefwoorden : voedingsmiddelen, water, meststoffen en bestrijdingsmiddelen voor

landbouwgebruik en beleggingsgoud

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN,

namens deze,

DE DIRECTEUR-GENERAAL DER BELASTINGEN,

mr. J. N. van Lunteren

Deel: ' Wijziging in de BTW-heffing van landbouw '
Lees ook