Provincie Friesland

Persberichten

GS stellen wijziging milieubeschermingsgebied Noardburgum definitief vast

Op 3 april jongstleden werd het ontwerp van de wijziging van het milieu-beschermingsgebied Noardburgum vastgesteld. Daarna lag het ontwerp een aantal weken ter inzage (van 5 juni tot en met 4 augustus). In die periode konden belanghebbenden een reactie indienen. Er is één reactie binnengekomen. Deze reactie heeft niet geleid tot een wijziging van het plan. De Wijziging milieubeschermingsgebied Noardburgum is vandaag definitief vastgesteld door Gedeputeerde Staten.
Vervolgprocedure: 17 oktober Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer 7 november Provinciale Staten

5 september 2001

Deel: ' Wijziging milieubeschermingsgebied Noardburgum Friesland '
Lees ook