Ministerie van VWS

Minister Borst wijzigt organisatie dienstverlening oorlogsgetroffenen

Dit persbericht, nummer 2, is vrijdag 12 februari 1999 na afloop van de Ministerraad uitgegeven door de Rijksvoorlichtingsdienst

De Pensioen-en Uitkeringsraad (PUR) gaat de verantwoordelijkheid dragen voor de sociale rapportages in het kader van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv) en de Wet uikeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo). Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze beslissing heeft geen negatieve invloed op de rechten van betrokkenen. Het voorstel voorziet erin dat de Stichting 1940-1945, de Stichting Pelita en de Stichting Burgeroorlogsgetroffenen die op dit moment de sociale rapportage-taak verzorgen van deze verantwoordelijkheid worden ontheven. Wel blijven zij bij het opstellen van de sociale rapporten betrokken, zodat hun specifieke deskundigheid en affiniteit benut blijven worden.

Om de continuïteit en de kwaliteit van deze dienstverlening aan oorlogsgetroffenen voor de toekomst te waarborgen is het noodzakelijk de sociale rapportage-taak anders te organiseren. Het ligt voor de hand om de verantwoordelijkheid voor deze taak bij de PUR te leggen omdat deze organisatie al sinds 1990 de eionverantwoordelijkheid draagt voor het totale uitvoeringsproces van de wetten voor oorlogsgetroffenen. Ook in deze nieuwe organisatorische situatie zal uiteraard gebruik worden gemaakt van de beschikbare expertise bij de begeleidende instellingen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De teksten van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Zoekwoorden:

Deel: ' Wijziging organisatie dienstverlening oorlogsgetroffenen '
Lees ook