expostbus51


Ministerie SZW
https://www.minszw.nl

MINISTERRAAD: Wijziging pensioen- en spaar......

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persbericht Ministerraad

19 februari 1999

WIJZIGING PENSIOEN- EN SPAARFONDSENWET ONDERSTEUNT MEDEZEGGENSCHAP

GEPENSIONEERDEN

De medezeggenschap van gepensioneerden bij pensioenfondsen krijgt een wettelijke ondersteuning. De ministerraad heeft ingestemd met een door staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorgestelde wijziging van de Pensioen- en Spaarfondsenwet.

Vorig jaar is een convenant gesloten tussen de Stichting van de Arbeid en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties over verbetering van de medezeggenschap van gepensioneerden bij de uitvoering van pensioenregelingen. Naar aanleiding daarvan zag het kabinet af van dwingende wetgeving om de medezeggenschap te verbeteren. Wel zal, voor een goede uitvoering van het convenant, de Pensioen- en Spaarfondsenwet op een aantal punten worden aangepast. Het betreft het wettelijk mogelijk maken van bestuursdeelname van gepensioneerden, het creëren van beroepsrecht voor deelnemersraden en een verbod op leeftijdsdiscriminatie.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State zal worden gestuurd. De teksten van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD 19.02.1999


19 feb 99 17:15

Deel: ' Wijziging Pensioen- en Spaarfondsenwet '
Lees ook