Ministerie van Financien

Titel: Percentage heffings- en invorderingsrenteM I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N

Nr. WDB99/118M s-Gravenhage,

Wijziging regeling bekendmaking
percentage heffingsrente en invorderings-
rente bij belastingen

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 30f, vijfde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en op artikel 29 van de Invorderingswet 1990;

Besluit:

Artikel I

In artikel 1 van de Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen1 wordt bedraagt: voor het tweede kwartaal 1999: 3,25 vervangen door: bedraagt voor het derde kwartaal 1999: 2,75.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. Vermeend

TOELICHTING

Ingevolge artikel 30f, vijfde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 29 van de Invorderingswet 1990 is het rentepercentage van de heffingsrente, onderscheidenlijk de invorderingsrente, in een kalenderkwartaal gelijk aan de op de eerste werkdag van de tweede kalendermaand voorafgaande aan dat kwartaal gegolden hebbende depositorente van de Europese Centrale Bank (ECB). Echter, indien dit lager is, geldt het naar de gemiddelde koers van die dag door de Minister van Financiën berekende, ongewogen gemiddelde effectieve rendement van de laatste drie uitgegeven, op de effectenbeurs te Amsterdam genoteerde staatsleningen waarbij dit effectieve rendement naar beneden wordt afgerond op een vijfvoud van honderdstenprocenten en vervolgens wordt verminderd met 0,5 procentpunt.
Ingevolge de Wet overgang belastingheffing in euros en de krachtens deze wet vastgestelde Regeling ophoging depositorente wordt voor de toepassing van artikel 30f, vijfde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 29 van de Invorderingswet 1990 de depositorente van de ECB die geldt op de eerste werkdag van de tweede kalendermaand voorafgaande aan een kalenderkwartaal in de periode van 1 april 1999 tot en met 31 december 2001 vermeerderd met 1,25 procentpunt. Die vermeerdering geeft het verschil in percentage aan tussen de op 22 januari 1999 gegolden hebbende depositorente van de ECB en het op 31 december 1998 gegolden hebbende promessedisconto van de Nederlandse Bank.
Gelet op het feit dat de depositorente van de ECB op 3 mei 1999 (de peildatum voor het kalenderkwartaal dat aanvangt op 1 juli 1999) 1,5% bedroeg terwijl het berekende, afgeronde en vervolgens verminderde rendement van staatsleningen op die dag 3,10% bedroeg, dient het voor het derde kwartaal 1999 te hanteren percentage van de heffingsrente en de invorderingsrente te worden vastgesteld op 2,75 (1,5% vermeerderd met 1,25 procentpunt).

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. Vermeend

Deel: ' Wijziging percentage heffings- en invorderingsrente '
Lees ook