Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Wijziging Regeling subsidie opkoop in vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003

dd. 15-04-2003

Toelichting voor de Staatscourant

Met de onderhavige regeling vindt een uitbreiding van de gebieden plaats waarin de regeling van kracht is. Sinds de laatste wijziging van de regeling is het aantal vervoersbeperkingsgebieden verder uitgebreid. Ook in deze gebieden ontstaan nu welzijnsproblemen.

Voorts wordt de diercategorie opfokhennen uit de regeling geschrapt. De verwachting was dat ook bij deze dieren welzijnsproblemen zouden ontstaan. Als gevolg van de uitbreiding van de epidemie en de daarmee samenhangende veterinaire ruimingen bleek zich dat echter niet voor te doen. Voorts is gebleken dat opfokbedrijven in staat zijn geweest, in voorkomend geval aan de welzijnsproblemen met behulp van noodvoorzieningen het hoofd te bieden.

Het subsidieplafond wordt verlaagd naar 5.5 miljoen. Redenen hiervoor zijn dat inmiddels grote delen van de vervoersbeperkingsgebieden veterinair geruimd zijn en dat de diercategorie opfokhennen uit de regeling wordt geschrapt.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 2 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel I

De Regeling subsidie opkoop in vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

* Onderdeel e komt als volgt te luiden:

* vervoersbeperkingsgebieden: de gebieden, zoals deze zijn omschreven in bijlage I bij de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003, zoals deze luidt op 13 april 2003;
* Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel i door een punt, vervalt onderdeel j.
B

In artikel 2 wordt de zinsnede 'vleeskuikens, vleeseenden, vleeskalkoenen en opfokhennen', vervangen door: vleeskuikens, vleeseenden en vleeskalkoenen.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

* In het eerste en derde lid wordt de zinsnede 'vleeskuikens, vleeseenden, vleeskalkoenen en opfokhennen', vervangen door: vleeskuikens, vleeseenden en vleeskalkoenen.
* Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van het tweede lid, onderdeel d door een punt, wordt onderdeel e geschrapt.
* De leden 4, 5 en 6 vervallen.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

* In het eerste lid wordt de zinsnede 'vleeskuikens, vleeseenden, vleeskalkoenen en opfokhennen', vervangen door: vleeskuikens, vleeseenden en vleeskalkoenen.
* Het tweede lid komt te luiden:

* Voor opkoop ter destructie van de overige vleeskuikens, vleeseenden en vleeskalkoenen als bedoeld in artikel 3, derde lid, bedraagt de vergoeding 80% van de waarde als bedoeld in artikel 86 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren indien die dieren zouden zijn gedood op grond van hoofdstuk 2, afdeling 3 (De preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten) van voornoemde wet.
E

In artikel 5, tweede lid en artikel 6, derde lid, wordt de zinsnede 'vleeskuikens, vleeseenden, vleeskalkoenen en opfokhennen', vervangen door: vleeskuikens, vleeseenden, vleeskalkoenen.

F

In artikel 7, eerste lid, wordt '' 6.300.000,--'' vervangen door: 5.500.000,--.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van dagtekening van de

Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Deel: ' Wijziging Regeling subsidie opkoop in vervoersbeperkingsgebieden plu.. '
Lees ook